Balanced Scorecard

Please follow and like us:

Balanced Scorecard

Nội dung: Balanced Scorecard được xem như là thước đo thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Balanced Scorecard là sự kết hợp giữa phương pháp đo lường tài chính truyền thống với phương pháp đo lường phi tài chính nhằm để cung cấp nhiều hơn và phong phú hơn cho nhà quản lý những thông tin về thành quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là việc chú trọng tới các mục tiêu chiến lược then chốt (Kaplan & Norton 1992).

Ưu điểm: Balanced scorecard giúp cho các ban quản trị có thể diễn giải, đối thoại và giám sát việc thực thi các chiến lược thông qua sử dụng hệ thống liên kết bên trong với mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Nhược điểm: Khó áp dụng. Cần nhiều công sức, đặc biết là việc vận động thuyết phục nhân viên vào việc cung thực hiện chiến lươc. Thường hiện nay chủ yếu mới chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp lớn.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *