Anh (Chị) Hiểu Như Thế Nào Về Kế Hoạch Tiêu Chuẩn Và Kế Hoạch Chuyên Biệt ? Tác Dụng, Hoàn Cảnh Ap Dụng ?

Please follow and like us:

Anh (Chị) Hiểu Như Thế Nào Về Kế Hoạch Tiêu Chuẩn Và Kế Hoạch Chuyên Biệt ? Tác Dụng, Hoàn Cảnh Ap Dụng ?
Kế hoạch tiêu chuẩn và kế hoạch chuyên biệt ( hay hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp )
_ Kế hoạch tiêu chuẩn (hoạch định chiến lược) : là hoạch định nhằm triển khai các chiến lược thực hiện trong phạm vi toàn bộ tổ chức. Vai trò hoạch định chiến lược do các nhà quản trị cấp cao đảm nhiệm. Trong quá trình hoạch định chiến lược, thời hạn có thể từ vài năm trở lên, công việc của nhà quản trị cấp cao là nhận định tình hình chung, xác định mục đích và triết lý kinh doanh của tổ chức, từ đó đề ra các chính sách cho tổ chức.
Tác dụng xác định mục tiêu và phương hướng thực hiện mục tiêu đó của tổ chức, có sự định giá DN 1 cách toàn diện, từ đó xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển lâu dài trong tương lai, chỉ rõ những hoạch định sẽ được tiến hành để đạt được mục tiêu đã đề ra.
_ Kế hoạch chuyên biệt (hoạch định tác nghiệp) : là những hoạch định liên quan đến việc triển khai các chiến lược cho từng bộ phận trong những tình huống cụ thể và ở những thời gian ngắn, có thể là hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng. Hoạch định tác nghiệp do các nhà quản trị cấp dưới tiến hành. Nội dung chủ yếu là định ra những chương trình hoạt động ngắn, sử dụng các nguồn lực đã được phân bố để hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra. Tiến hành hoạch định chiến lược gồm các kế hoạch 1 lần và các kế hoạch thường xuyên.
Tác dụng : Mục đích của hoạch định tác nghiệp là để thực hiện các chiến lược, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, triển khai kịp thời các chương trình hành động giúp tổ chức có thể thích nghi với sự thay đổi.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *