Mục Tiêu Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Công Tác Hoạch Định, Công Tác Quản Trị ?

Please follow and like us:

Mục Tiêu Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Công Tác Hoạch Định, Công Tác Quản Trị ?
_ Mục tiêu – nền tảng của hoạch định
_ Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát triển từng bước hướng đến mục tiêu lâu dài của tổ chức.
_ Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể có và cần phải có bởi hệ thống quản trị tại 1 thời điểm hoặc sau 1 thời gian nhất định.
_ Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện 2 mặt :
+ Mặt tĩnh tại : khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của hoạch định, nhằm xây dựng hệ thống quản trị .
+ Mặt động: khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài của tổ chức. Mục đích quản trị không còn là những điểm mốc cố định, mà phát triển kết quả mong đợi ngày càng cao hơn trên cơ sở xem xét các nguồn lực hiện có hoặc sẽ có của tổ chức. Với tính cách động này các mục tiêu giữ vai trò hết sức quan trọng đối với các tiến trình quản trị, quyết định toàn bộ diễn biến của tiến trình này.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *