Yêu Cầu của việc xây dựng chiến lược kinh doanh

Please follow and like us:

Yêu Cầu của việc xây dựng chiến lược kinh doanh

-Chiến lược phải đảm bảo đc mục tiêu bao trùm và rõ ràng:

+Tính chất bao trùm thể hiện ở chỗ CLKD phải đề cập đc mọi vấn đề cần đc đề cập. Phải thể hiện sự bao quát toàn bộ các mục đích mà DN cần hướng tới, cần đạt đc trong thời kì chiến lược. Hệ thống giải pháp, chính sách, điều kiện để thực hiện các mục tiêu mang tính toàn diện, khai thác đc các mặt yếu tiềm ẩn, qua đó tận dụng tốt nhất các cơ hội, triệt tiêu các mối đe dọa từ các yếu tố ngoại vi.

+Tính rõ ràng chiến lược xác định đc cụ thể các vấn đề then chốt đối vs DN, chẳng hạn điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội nguy cơ, mối đe dọa tiềm ẩn; mục đích cần đạt của DN và các giải pháp, các cách thức để đạt mục đích đó; các công cụ, phương tiện để kiểm soát quá trình thực hiện CL.

-Chiến lược phải đảm bảo tính nhất quán và tính khả thi:

+Tính nhất quán: sự thống nhất về mục tiêu và hệ thống giải pháp ở mọi cấp quản trị trong DN.

Mục tiêu chiến lược cấp công ty mà tính chất tổng quát , bao trùm trong một thời gian dài. Mỗi phân kì đều có các mục tiêu cụ thể. Yêu cầu nhất quán đòi hỏi các ,mục tiêu trước đạt đc là tiền đề cho việc thực hiện các phân kỳ sau và kết thúc thời kỳ chiến lược phải đạt đc mục tiêu đã đề ra khi hoạch định CLKD. Các mục tiêu CL của các bộ phận chức năng, của các đơn vị KD trực thuộc đc xây dựng trên cơ sở hệ thống mục tiêu dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của DN. Mỗi mục tiêu của các câp dưới ko thể tách rời, càng ko thể đối lập vs mục tiêu chiến lược của cấp DN.

Hệ thống giải pháp, chính sách, điều kiện trong chiến lược công ty là định hướng quan trọng cho việc xác định các giải pháp thuộc hệ thống các đơn vị chức năng, trực tiếp KD. Sự thống nhất biện chứng thể hiện ở chỗ các giải pháp trong CL cấp dưới được xem như các biện pháp triển khai thực hiện các giải pháp của cấp trên.

Tính khả thi của CL: đòi hỏi các mục tiêu CL và các giải pháp CL của từng phân kỳ và cả thời kỳ CL phải gắn bó hữu cơ với nhau. Mục tiêu là cơ sở để hình thành hệ thống các giải pháp các điều kiện, giải pháp chính là những yếu tố mang tính hành động để thực hiện các mục tiêu đề ra.

-Bảo đảm tính hiệu quả lâu dài của quá trình KD:

Hiệu quả lâu dài của quá trình KD là điều kiện tiên quyết để DN phát triển bền vững. thể hiện ở 2 yếu tố đó là lợi nhuận( hiệu quả kinh tế) và thỏa mãn tối ưu các lợi ích xã hội( hiệu quả xã hội). Tức là cùng lúc DN vừa phải đảm bảo lợi ích kinh tế trong mỗi chu kỳ KD và suốt quá trình hoạt động của mình, vừa phải giải quyết tốt các quan hệ lợi ích vs các đơn vị đối tác và các vấn đề môi trường, văn hóa xã hội khác. Đảm bảo mối quan hệ giữa DN vs thị trường , vs các yếu tố khác của môi trường kinh doanh là cơ sở vững chắc để đảm bảo hiệu quả lâu dài trong quá trình phát triển DN. Trong quá trình hoạch định cũng như lựa chọn CLKD cần cân nhắc cụ thể, chính xác cơ hội, nguy cơ, tận dụng, phát huy thế mạnh của DN để chủ động chớp thời cơ trong KD, chủ động tìm ra các CL hiệu quả. Mọi phương án CL đều phải được xem xét đến hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội có tính dài hạn đối với DN

-Bảo đảm tính liên tục và kế thừa của chiến lược:

Thể hiện ở chỗ các quá trình CL phải đc nối tiếp nhau, qtrình sau kế thừa các thành quả, khắc phục những thiếu sót, hạn chế của qtrình trước làm cho qtrình hoạt động của DN diễn ra trôi chảy, thuận tiện, tăng trưởng đều đặn. Tính kế thừa đòi hỏi hệ thống giải pháp của phân kỳ sau phải kế thừa đc các ưu điểm, tính hiệu quả của cá giải pháp phân kì CL trước, cho phép DNkhai thác thường xuyên, triệt để các thế mạnh của mình, giảm thời gian, công sức và các phí tổn khác trong việc tìm tòi hoạch định chiến lược, đảm bảo CL có tính khả thi

-Đảm bảo thực hiện mục tiêu ưu tiên:

Trong hệ thống mục tiêu của DN có mục tiêu bao trùm, có ý nghĩa quan trọng quyết định đến cả quá trình hoặc một giai đoạn nòa đó của quá trình phát triển DN. Không phải lúc nào DN cũng có thế khai thác hết các thế mạnh nội lực của mình để tận dụng cơ hội, khắc phục mối đe dọa từ bên ngoài nhưng sẽ có một nguồn lực, một cơ hội chủ đạo nếu khai thác được sẽ đem lại điều kiện thuận lợi phát triển tương lai DN. Mục tiêu khai thác đc nguồn lực cơ hội này sẽ là mục tiêu cần quan tâm trước hết trong một giai đoạn nào đó của DN.

Mỗi một giai đoạn chiến lược có mục tiêu cần được ưu tiên Trong suốt quá trình chiến lược DN, cần lựa chọn ra các mục tiêu của mỗi giai đoạn, sắp xếp các mục tiêu đó theo thứ tự tầm quan trọng của nó. Sự lựa chọn đó đòi hỏi phải được cân nhắc vs các giải pháp chiến lược theo nguyên tắc huy động tối đa các thế mạnh, cơ hội, hạn chế đến mức thấp nhất các mối đe dọa, các nguy cơ tiềm ẩn.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *