Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh?

Please follow and like us:

Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh?

  Ưu điểm Nhược điểm
Xây dựng CLKD từ trên xuống – Chiến lược các cấp được đảm bảo tính thống nhất từ trên xuống.

– Tính cụ thể của chiến lược cấp thấp được chú trọng hơn

– Củng cố vai trò điều tiết của cấp trên đối với cấp dưới thông qua chiến lược

– Chiến lược thường không sát với thực tế các đơn vị, vì vậy khó thực hiện

được và phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch thường xuyên làm mất đi tính mục

tiêu của tổ chức

-Ít kích thích tính năng động sáng tạo của cấp dưới, hoạt động một cách thụ động, kém hiệu quả.

Xây dựng CLKD từ dưới lên – Chiến lược sát với thực tế hơn

– Phát huy tính chủ động sáng tạo của cấp dưới, khai thác được những tiềm năng ở cơ sở.

– Không đảm bảo tính thống nhất trong chiến lược, khó giữ vững các định hướng chung

-Làm suy giảm vai trò điều

tiết của cấp trên đối với cấp dưới thông qua kênh kế hoạch.

Kết hợp hai phương pháp -Đảm bảo việc lập

kế hoạch được thực hiện thống nhất.

– Giữ vững các định

hướng của cấp trên.

– Không hạn chế tính chủ động

sáng tạo của cấp dưới

-Làm cho kế hoạch sát với thực tế hơn.

– Kế hoạch thường chậm trễ. Thực tế có nhiều doanh nghiệp sau 3 tháng thực hiện nhưng chưa có kế hoạch năm chính thức.

– Từ sự chậm trễ này dẫn tới một hệ quả khác là làm cho cấp dưới bị động trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, làm thay đổi một số chuẩn bị ban đầu do có sự điều chỉnh kế hoạch.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *