Việc áp thuế lên người cung cấp yếu tố sản xuất hay hàng hóa hoặc áp thuế lên người tiêu dùng có dẫn đến sự khác biệt về phạm vi tác động của thuế hay không? Giải thích.

Please follow and like us:

Việc áp thuế lên người cung cấp yếu tố sản xuất hay hàng hóa hoặc áp thuế lên người tiêu dùng có dẫn đến sự khác biệt về phạm vi tác động của thuế hay không? Giải thích.
Việc áp thuế lên người cung cấp yếu tố sản xuất hay hàng hóa hoặc áp thuế lên người tiêu dùng không dẫn đến sự khác biệt về phạm vi tác động của thuế.
• Việc ai gánh chịu thuế sẽ phụ thuộc vào độ co giãn cung và cầu, và phụ thuộc vào việc thị trường có tính cạnh tranh hay không.
• Thuế dẫn đến sự thay đổi giá tương đối, và phản ứng thị trường này sẽ quyết định ai là người gánh chịu thuế.
• Trong phân tích phạm vi tác động thuế chênh lệch, người ta chú trọng vào việc thay thế một loại thuế này bằng một loại thuế khác sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phân phối gánh nặng thuế.
• Ở trạng thái cân bằng tổng quát, phạm vi tác động của thuế sau khi xem xét đến ảnh hưởng trong mọi ngành, có thể khác với phạm vi tác động ở trạng thái cân bằng cục bộ.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *