Vì sao khẳng định tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phản ánh quy luật nội tại của cách mạng việt nam và xu thế phất triển khách quan của thời đại ngày nay?

Please follow and like us:

Vì sao khẳng định tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phản ánh quy luật nội tại của cách mạng việt nam và xu thế phất triển khách quan của thời đại ngày nay?
Độc lập dân tộc phải gắn với quyền bình đẳng giữa các dân tộc – Độc lập dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh có những nội dung sau:
• Độc lập dân tộc phải gắn liền Độc lập, Chủ quyền, Thống nhất và Toàn vẹn lãnh thổ.
• Độc lập dân tộc phải gắn liền với những quyền cơ bản dân tộc phải đạt được: Quyền tự quyết chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, tức là quyền được lựa chọn con đường phát triển không phụ thuộc vào bên ngoài.
• Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Johnson (15-2-1967), Hồ Chí Minh viết: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
• Độc lập dân tộc phải đem lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho mọi người dân.
Độc lập dân lộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thể hiện sự nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Từ khi trở thành người cộng sản cho đến khi trở thành lãnh tụ, nguyên thủ quốc gia, mối quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh chỉ rõ các bài viết của Người chỉ có một “đề tài” là: chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thể hiện một cách tập trung những luận điểm sáng tạo lớn về lý luận của Hồ Chí Minh. Những luận điểm đó có giá trị lâu dài chỉ đạo đường lối cách mạng Việt Nam và đóng góp quan trọng vào việc phát triển lý luận về cách mạng vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Trong khi giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc”.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự phản ánh chính xác mục đích, lý tưởng, khát vọng và ham muốn tột bậc của danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh: nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phản ánh tính triệt để cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đặt vấn đề giải phóng con người, hạnh phúc của con người ở mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng.
Do đó độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã phản ánh được quy luật nội tại của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển khách quan của thời đại ngày nay.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *