Vai trò của nhóm

Please follow and like us:

  • Nhóm gồm nhiều người do đó luôn dồi dào nguồn nhân lực, ý tưởng và động lực hơn cá nhân đơn lẻ.
  • Có khả năng tối đa hóa tiềm năng lãnh đạo và tối thiểu hóa nhược điểm của từng thành viên.
  • Có nhiều ý tưởng để giải quyết vấn đề/đạt mục tiêu do đó có nhiều giải pháp, cách nhìn vấn đề bao quát và sâu sắc.
  •  Chia sẻ kinh nghiệm thành công và thất bại qua đó các thành viên trưởng thành hơn. Trách nhiệm với mục tiêu đề ra.
  • Làm được nhiều việc hơn 1 cá nhân.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *