TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – TXLLTT01

Please follow and like us:
Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước thể hiện:

Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

Vì: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đảng lãnh đạo nhà nước thực hiện mục tiêu lý tưởng của giai cấp công nhân và của dân tộc, đó là mục tiêu lý tưởng XHCN

Câu nói của Hồ Chí Minh: “Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”, thể hiện nguyên tắc phân phối chủ yếu nào trong CNXH?
Câu nói dưới đây là của ai?
“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”
Câu nói dưới đây là của ai?
“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”
Câu nói dưới đây là của ai?
“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”
Câu nói dưới đây là của Ai?
“học, học nữa, học mãi…”
Câu nói sau khẳng định nguyên tắc phương pháp luận nào trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”?
Câu nói sau khẳng định nguyên tắc phương pháp luận nào trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”?
Câu trích dưới đây là ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là Chủ nghĩa Lênin…”.
Câu trích dưới đây nằm trong văn Kiện nào của Đảng: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.
Câu trích dưới đây ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”?
“Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”
Đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì về nhà nước dân chủ kiểu mới?
Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
Chọn phương án sai về những tinh hoa văn hóa phương Tây mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu trên hành trình cứu nước?
Chọn phương án sai về những tinh hoa văn hóa phương Tây mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu trên hành trình cứu nước?
Chuẩn mực đạo đức “Chí công vô tư” theo Hồ Chí Minh được hiểu như thế nào?
Cột mốc quan trọng đánh dấu trong nhận thức của Đảng ta về Tư tưởng Hồ Chí Minh?
Cơ cấu ngành kinh tế nước ta trong giai đoạn đầu quá độ lên CNXH được Hồ Chí Minh lựa chọn như thế nào?
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là:
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, mâu thuẫn cơ bản ở Việt Nam là:
Dân chủ ở trong nước Việt Nam mới được thể hiện chủ yếu ở trong các đạo luật cơ bản nào?
Dưới đây là tóm tắt những đặc trưng bản chất của CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hãy chỉ ra nội dung không đúng với tư tưởng của Người.

 Là một liên hiệp của những người lao động, tự do của mỗi người là điều kiện cho tự do của mọi người.

Vì: Quan điểm trên là quan điểm của Mác.

Đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
“Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là Công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác. Đó là cái gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”
Trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì về đại đoàn kết dân tộc?
“Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là Công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác. Đó là cái gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”
Trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì về đại đoàn kết dân tộc?
“Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là Công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác. Đó là cái gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”
Trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì về đại đoàn kết dân tộc?
Đảng ta khẳng định : Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động trong Đại hội Đảng lần thứ mấy?
Đảng ta khẳng định : Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động trong Đại hội Đảng lần thứ mấy?
Đảng ta khẳng định : Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động trong Đại hội Đảng lần thứ mấy?
Đạo đức cách mạng theo Hồ Chí Minh trước tiên là để phục vụ nhiệm vụ gì?
Định nghĩa văn hóa do Hồ Chí Minh định nghĩa ở đâu và thời gian nào?
Đoạn trích dưới đây nằm trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng Tháng Mười chỉ theo cảm tính tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là Một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình …”
Đoạn trích dưới đây nằm trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”
Đoạn trích: “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”, được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Đối tượng của cuộc “tư sản dân quyền cách mạng” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đấu tranh chống:
Động lực quan trọng nhất của CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Giá trị truyền thống dân tộc nào của dân tộc Việt Nam là cốt lõi hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh?
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam là:
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới là:
Hồ Chí Minh coi ngành kinh tế nào là cầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuất xã hội?
Hồ Chí Minh coi sự nghiệp xây dựng CNXH là một “cuộc chiến đấu khổng lồ của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam” trong tác phẩm nào?
Hồ Chí Minh đã có tiếp cận sáng tạo, mới mẻ về CNXH. Điều này được thể hiện ở góc độ nào?
Hồ Chí Minh đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước trên cơ sở nào?
Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 02 tháng 9 năm 1945, vào khoảng thời gian nào?
Hồ Chí Minh được bầu làm trưởng Ban soạn thảo Hiến Pháp đầu tiên ở nước là Hiến Pháp năm bao nhiêu?
Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là to lớn, vô cùng, vô tận, nhưng lực lượng ấy cần có Đảng mới thắng lợi”. Câu này thể hiện quan điểm nào của Hồ Chí Minh về Đảng?
Hồ Chí Minh khẳng định: “…Nọc độc và sức sống của con rắn độc Tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở thuộc địa…đánh rắn thì phải đánh ở đằng đầu”
Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về vấn đề dân tộc?
Hồ Chí Minh khẳng định: “…Nọc độc và sức sống của con rắn độc Tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở thuộc địa…đánh rắn thì phải đánh ở đằng đầu”
Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về vấn đề dân tộc?
Hồ Chí Minh khẳng định tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam từ khi nào?

Từ đầu những năm 1920.

Vì: Ngay từ đầu những năm 1920, khi tiếp xúc với lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là giành độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng CNXH.

Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở: “Bất kỳ ai mà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người trước đây chống lại ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”. Câu nói này nằm trong quan điểm cơ bản nào của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc?
Hồ Chí Minh tiếp cận Chủ nghĩa xã hội từ phương diện nào sau đây?
Hồ Chí Minh viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” trong tác phẩm nào?
Hồ Chí Minh viết: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần phải dùng Bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”
Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề gì trong quan điểm về Cách mạng giải phóng dân tộc?
Hồ Chí Minh xác định chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất trong CNXH như thế nào?
Hồ Chí Minh xác định mâu thuẫn chủ yếu trong thời kỳ quá độ ở nước ta là:
Hồ Chí Minh xác định mấy nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng?
Hồ Chí Minh xác định mấy nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng?
Khái niệm “Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh ghi trong tác phẩm nào?
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc Việt Nam” được trích trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc nào?
Khái niệm tư tưởng trong thuật ngữ “Tư tưởng Hồ Chí Minh” được hiểu dưới nghĩa nào?
“Tư tưởng” là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (Thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán. “Tư tưởng” đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực
Khái niệm tư tưởng trong thuật ngữ “Tư tưởng Hồ Chí Minh” được hiểu dưới nghĩa nào?
“Tư tưởng” là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (Thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán. “Tư tưởng” đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực
Khi bàn về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh có đưa ra luận điểm: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn.Cây phải có gốc, không có gốc cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Luận điểm trên đây của Hồ Chí Minh là bàn đến vấn đề gì của vấn đề đạo đức cách mạng?
Khi bàn về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh có đưa ra luận điểm:
“Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một phương thì không thành đất
Thiếu một đức thì không thành người”.
Luận điểm trên đây của Hồ Chí Minh là bàn đến vấn đề gì của Vấn đề đạo đức cách mạng?
Khi bàn về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh có đưa ra luận điểm:
“Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một phương thì không thành đất
Thiếu một đức thì không thành người”.
Luận điểm trên đây của Hồ Chí Minh là bàn đến vấn đề gì của Vấn đề đạo đức cách mạng?
Khi bàn về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh đã đưa ra các quan điểm chỉ rõ về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng? Lựa chọn đáp án sai.
Khi chưa có chính quyền, nhiệm vụ chính của Đảng là gì?
Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, cần sử dụng phương pháp luận nào?
Luận điểm của Hồ Chí Minh khẳng định: “Hai thứ Cách mạng tuy có khác nhau, nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau”. Người muốn nói về mối quan hệ của cuộc cách mạng nào?
Luận điểm dưới đây Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề nào của Đạo đức mới: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
Luận điểm dưới đây là trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Luận điểm dưới đây thuộc tác phẩm nào: “Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”?
Luận điểm dưới đây thuộc tác phẩm nào: “ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ”?
Luận điểm nào sau đây chỉ ra con đường cách mạng ở Việt Nam theo tư tưởng Phan Bội Châu?
Luận điểm nào sau đây chỉ ra con đường cách mạng ở Việt Nam theo tư tưởng Phan Châu Trinh?
Luận điểm sau của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Luận điểm sau: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” là của ai?
Luận điểm sau: “Nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hòa bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước” Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề gì?
Luận điểm sau: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề gì?
Luận điểm:”Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” được ghi trong tác phẩm nào?
“Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông cho nên liên minh công – nông là nền tảng của Mặt trận trận dân tộc thống nhất” Câu nói trên nằm trong quan điểm nào của Hồ Chí Minh về Mặt trận dân tộc thống nhất?

Chọn một câu trả lời
A) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược bảo đảm thành công của cách mạng. Không đúng
B) Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của của Đảng, cách mạng. Không đúng
C) Đoàn kết giai cấp cơ bản là cơ sở, nòng cốt của đoàn kết dân tộc. Đúng
D) Đoàn kết phải trên cơ sở Mặt trận dân tộc thống nhất. Không đúng

Đáp án đúng là: Đoàn kết giai cấp cơ bản là cơ sở, nòng cốt của đoàn kết dân tộc.

Vì: Trong thời đại mới, muốn thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải trên cơ sở đoàn kết các giai cấp cơ bản, trước hết là công nhân và nông dân, bởi vì đây là 2 giai cấp chủ đạo trong xã hội lại bị bóc lột trực tiếp bởi đế quốc, thực dân. Đây cũng là sự vận dụng sáng tạo quan điểm Macxit vào thực hiện đoàn kết ở Việt Nam của Hồ Chí Minh.

Luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”của Hồ Chí Minh là muốn nói đến vấn đề chung nào của văn hóa?
Luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”của Hồ Chí Minh là muốn nói đến vấn đề chung nào của văn hóa?
Lựa chọn đáp án sai
Tính nhân dân và dân tộc của nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhà nước:
Lưạ chọn phương án sai:
Nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là:
Lời dặn nào thể hiện tầm nhìn xa và sự mẫn cảm của Hồ Chí Minh đối với việc ngăn ngừa nguy cơ suy thoái trong Đảng?

Chọn một câu trả lời
A) Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình thương yêu lẫn nhau. Không đúng
B) Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Không đúng
C) Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Đúng
D) Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Không đúng

Đáp án đúng là: Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng.

Vì: Trong điều kiện Đảng cầm quyền, luôn phải chống lại nguy cơ suy thoái, tha hóa quyền lực, tình trạng tham nhũng, biến chất của cán bộ đảng viên. Đây là nguy cơ thường trực và vô cùng nguy hiểm đe dọa tới uy tín, năng lực của Đảng và chế độ XHCN. Các phương án còn lại thực chất cũng là những phương án nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lực lượng đoàn kết quốc tế theo Hồ Chí Minh là gì?
“Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thực sự, chân thành, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” Tư tưởng này của Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề nào sau đây?
Mô hình nhà nước kiểu mới mà Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng ở Việt Nam sau cách mạng Tháng tám năm 1945, đó là mô hình nhà nước gì?
Mô hình nhà nước kiểu mới mà Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng ở Việt Nam sau cách mạng Tháng tám năm 1945, đó là mô hình nhà nước gì?
Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh có quan hệ như thế nào với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN?
Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh có quan hệ như thế nào với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN?
Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh có quan hệ như thế nào với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN?
Năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc sang phương Tây tìm đường cứu nước. Tại sao Người lại đến Pháp đầu tiên?
Nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt trong tổ chức sinh hoạt Đảng theo Hồ Chí Minh là nguyên tắc nào sau đây?
Nguyên tắc đoàn kết quốc tế theo Hồ Chí Minh là gì?
Nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
Nguyên tắc xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Nhà nước của dân theo quan điểm của Hồ Chí Minh là: Lựa chọn đáp án sai?
Nhà nước “của dân”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là:
Nhà nước dân chủ ở Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập là Nhà nước gì?
Nhà nước “do dân” theo quan điểm của Hồ Chí Minh là:
Nhà nước “do dân”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là:
Nhà nước “do dân”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là:
Nhà nước pháp quyền, có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
Nhà nước “vì dân”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là:
Nhìn một cách tổng quát thì chức năng của văn hóa theo Hồ Chí Minh được hiểu theo nghĩa nào?
Những câu viết sau đây tập hợp một số luận điểm của Hồ Chí Minh nói về mối quan hệ giữa tự lực cánh sinh với sự giúp đỡ của bên ngoài. Xác định một luận điểm ghi thiếu một ý quan trọng?
Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là
Nội dung sau khẳng định nguyên tắc phương pháp luận nào trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh: “Hồ Chí Minh là một nhà lý luận – thực tiễn. Người xây dựng lý luận, vạch ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, cách mạng và trực tiếp tổ chức, lãnh đạo thực hiện. Từ thực tiễn, Người tổng kết, bổ sung để hoàn chỉnh và phát triển lý luận, cho nên tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính cách mạng, luôn sáng tạo, không lạc hậu, giáo điều”?
“Phát huy đầy đủ tính sáng tạo của hàng triệu quần chúng nhân dân xây dựng CNXH, vì CNXH chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người”.
Ở câu nói trên, Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề gì trong cách mạng XHCN ở nước ta?
“Phát huy đầy đủ tính sáng tạo của hàng triệu quần chúng nhân dân xây dựng CNXH, vì CNXH chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người”.
Ở câu nói trên, Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề gì trong cách mạng XHCN ở nước ta?
Phương thức tiếp cận bao trùm của Hồ Chí Minh về CNXH từ đâu?
Quan điểm của Hồ Chí Minh về định hướng xây dựng nền văn hóa mới bao gồm mấy điểm lớn?
Quan điểm: Đảng cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân, của ai?
Quan điểm về xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân của Hồ Chí Minh được kế thừa chủ yếu từ cơ sở tư tưởng nào?
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua mấy thời kỳ?
Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc trở về tổ quốc vào thời gian nào?
Sau khi nước ta giành được độc lập, Hồ Chí Minh nhiều lần tuyên bố: “Chính sách ngoại giao của Chính phủ chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước trên thế giới đề gìn giữ hòa bình”, thể hiện quan điểm nào của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại?

Chọn một câu trả lời
A) Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Không đúng
B) Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Không đúng
C) Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn với các nước dân chủ”. Đúng
D) Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới. Không đúng

Đáp án đúng là: Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn với các nước dân chủ.

Vì: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Việt Nam sắn sàng làm bạn với các nước dân chủ trên thế giới để phát triển kinh tế, xã hội, gìn giữ hòa bình. Ngay cả với Pháp, nước đã từng xâm lược Việt Nam, Người khẳng định: “Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp. Những nhà tư bản hay công nhân, thương gia hay trí thức, nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như bầu bạn” (Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, tr 587).

Sự kiện đánh dấu chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc: Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sản là sự kiện nào?
Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được Nguyễn Ái Quốc viết vào năm nào?
Tác phẩm “Đường cách mệnh” được Nguyễn Ái Quốc viết vào năm nào?
Tác phẩm “Đường cách mệnh” được Nguyễn Ái Quốc viết vào năm nào?
Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Hồ Chí Minh viết vào dịp nào?
Tại sao Hồ Chí Minh lại không lựa chọn đi theo cách mạng tư sản Anh, Mĩ, hay Pháp?
“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều bình đẳng, Dân tộc nào cũng có quyền sống quyền sung sướng và quyền tự do”
Câu trích nêu trên của Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về vấn đề dân tộc?
“Tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở các nước xứ thuộc địa. Đó là nơi chủ nghĩa tư bản lấy nguyên liệu cho các nhà máy của nó, nơi nó đầu tư, tiêu thụ hàng, mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động của nó, và nhất là binh lính bản xứ cho các đạo quân phản cách mạng của nó… nhân dân xứ thuộc địa là những người bị bóc lột tàn tệ nhất”.
Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc?
Thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vécxây, đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam vào năm nào?
Theo Hồ Chí Minh, căn bệnh nào là đồng minh của chủ nghĩa đế quốc, một thứ “vi trùng” rất độc.
Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam còn là sản phẩm của phong trào yêu nước, vì sao?
Theo Hồ Chí Minh, Đảng ta mang bản chất của giai cấp nào?
Theo Hồ Chí Minh, đặc điểm lớn nhất khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là gì?
Theo Hồ Chí Minh, ĐCSVN phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm “cốt” có nghĩa là gì?
Theo Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là gì?
Theo Hồ Chí Minh, hạt nhân trong hệ động lực xây dựng CNXH là gì?
Theo Hồ Chí Minh, hiệp thương dân chủ là một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức nào sau đây?
Theo Hồ Chí Minh, luận điểm: Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng đi tới thắng lợi, thể hiện vấn đề gì?
Theo Hồ Chí Minh, một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp nhất của con người là gì?
Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của CNXH là gì?
Theo Hồ Chí Minh nguyên tắc nào là nguyên tắc hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất?
Theo Hồ Chí Minh, nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội là gì?
Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức nào là nền tảng của đời sống mới?
Theo Hồ Chí Minh, thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là:
Theo Hồ Chí Minh, thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là gì?
Theo Hồ Chí Minh, trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, nội dung nào quan trọng nhất?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Đảng cộng sàn là sản phẩm của sự kết hợp các yếu tố nào sau đây?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh để xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ thì cần:

Chọn phương án sai?

Theo Hồ Chí Minh, chủ thể xây dựng CNXH là ai?

A) Giai cấp công nhân. Không đúng
B) Liên minh công – nông – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không đúng
C) Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội. Không đúng
D) Toàn dân tộc. Đúng

Đáp án đúng là: Toàn dân tộc.

Vì: Sự nghiệp xây dựng CNXH là trách của toàn thể nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm đem lại lợi ích cho toàn dân.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hóa giáo dục trong chế độ dân chủ mới là gì?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hóa giáo dục trong chế độ dân chủ mới là gì?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì “Dân chủ” được hiểu như thế nào?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì “Dân chủ” được hiểu như thế nào?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì nội dung của nền giáo dục mới là gì?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì văn hóa có vị trí, vai trò gì? Lựa chọn đáp án sai.
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, trong đời sống xã hội, dân chủ trong lĩnh vực nào là quan trọng nhất?
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh giữa Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và Cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ như thế nào?
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm ĐCSVN là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm xác định nội dung gì?
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, ở Việt Nam và các nước thuộc địa, cuộc cách mạng nào phải đặt lên hàng đầu?
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là gì?
Thời kỳ 1945-1969, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn thiện về vấn đề gì?
Tổ chức nào không nằm trong cơ cấu của Mặt trận dân tộc thống nhất?
Trong cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc, Hồ Chí Minh hết sức nhấn mạnh vai trò động lực cách mạng là:
Trong các luận điểm sau sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong đại đoàn kết?
Trong các luận điểm sau về CNXH, đâu là luận điểm của Hồ Chí Minh?
Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Hồ Chí Minh đã viết mấy tác phẩm bàn về “Đạo đức cách mạng”?
Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Hồ Chí Minh đã viết mấy tác phẩm bàn về “Đạo đức cách mạng”?
Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” thực chất là gì?
Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” thực chất là gì?
Trong giai đoạn từ năm 1921- 1930, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn phong phú và sôi nổi trên địa bàn nước Liên Xô vào khoảng thời gian nào?
Trong giai đoạn từ năm 1921- 1930, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn phong phú và sôi nổi trên địa bàn nước Trung Quốc vào khoảng thời gian nào?
Trong khái niệm văn hóa đưa ra năm 1943, Hồ Chí Minh đã nói lên sự ra đời của văn hóa như thế nào?
Trong kháng chiến chống đế quốc, thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận. Mặt trận nào sau đây nằm trong bốn tầng mặt trận đó?
Trong lĩnh vực chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung quan trọng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Trong luận điểm “Đảng cầm quyền, dân là chủ” Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề nào sau đây?
Trong luận điểm “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề nào sau đây?
“Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc….”

Trong luận điểm nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề gì về đoàn kết dân tộc?

Trong những câu viết dưới đây về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh, câu ghi thiếu nội dung là câu nào?
Trong nội dung xây dựng văn hóa – xã hội ở nước ta, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vấn đề gì?
Trong quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người. Luận điểm nào dưới đây không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
Trong quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ. Quan điểm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?
Trong quá trình xây dựng nền văn hóa giáo dục ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đưa ra một hệ thống quan điểm định hướng cho nền giáo dục phát triển đúng hướng. Quan điểm nào dưới đây không phải của Hồ Chí Minh?
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoạn kết dân tộc là:
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, khái niệm “cần” được hiểu như thế nào là phù hợp nhất?
Từ cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước tư bản chủ nghĩa vào thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã dẫn tới một cao trào mới của cách mạng thế giới “thức tỉnh các dân tộc châu Á” đó là cuộc cách mạng nào?
Tư tưởng về xây dựng một nhà nước mới ở Việt Nam là một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ là của ai?
Vào cuối những năm 20 đầu những năm 30 của thế kỷ XX, Quốc tế cộng sản bị chi phối nặng bởi khuynh hướng “tả”. Khuynh hướng này tác động trực tiếp vào phong trào cách mạng Việt Nam đã chỉ trích và phê phán đường lối của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?
Chỉ lo đến việc phản đế, mà quên lợi ích giai cấp đấu tranh.
Vì sao Hồ Chí Minh cho rằng: đạo đức cách mạng là nền tảng của người cách mạng?
Xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng những nội dung gì trong các nội dung sau?
Yếu tố trở lực, kìm hãm sự nghiệp xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh gọi là “giặc nội xâm” là gì?
Trong định nghĩa: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam” đã làm rõ những nội dung nào sau đây?
Chọn một câu trả lời

A) Bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đúng
B) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không đúng
C) Giá trị, ý nghĩa, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không đúng
D) Quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không đúng

 Đáp án đúng là: Bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vì: Đoạn trích trên được trích từ văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2001) xác định khá toàn diện và có hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm tư tưởng Hồ Chí Minh.

Luận điểm sau của Nguyễn Ái Quốc, đề cập đến thời kỳ nào trong quá trình hình thành và phát triển tư tuởng Hồ Chí Minh: “Đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng”?

Chọn một câu trả lời
A) Thời kỳ 1911 – 1920. Không đúng
B) Thời kỳ 1921 – 1930. Không đúng
C) Thời kỳ 1930 – 1945. Đúng
D) Thời kỳ 1945 – 1969. Không đúng

 Đáp án đúng là: Thời kỳ 1930 -1945.

Vì: Đây là thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng. Khi tình hình thế giới có những biến động mới, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động đề nghị Quốc tế cộng sản cho về nước hoạt động với lá thư gửi một đồng chí ở quốc tế cộng sản ngày 6-6-1938.

Hồ Chí Minh tiếp thu mặt tích cực của tư tưởng “Triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, đó là ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng” từ tinh hoa văn hóa nhân loại nào?

Chọn một câu trả lời
A) Nho giáo của Khổng Tử. Đúng
B) Phật giáo. Không đúng
C) Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. Không đúng
D) Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Đại cách mạng tư sản Pháp. Không đúng

Đáp án đúng là: Nho giáo của Khổng Tử.

Vì: Đó chính là triết lý nhân sinh; tu thân dưỡng tính; đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản của phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân” bao gồm những nội dung nào? Lựa chọn đáp án sai.

Chọn một câu trả lời
A) Trung thành với lý tưởng của Đảng và dân tộc. Không đúng
B) Trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng. Không đúng
C) Sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì độc lập, tự do của dân tộc. Không đúng
D) “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Đúng

Đáp án đúng là: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”.

Vì: Đây không phải là luận điểm của Hồ Chí Minh.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, khái niệm “Kiệm” được hiểu theo nghĩa nào là phù hợp nhất?

Chọn một câu trả lời
A) Tiết kiệm. Không đúng
B) Không lãng phí. Không đúng
C) Hoạt động, tiêu dùng với công sức, của cải, thời gian tối thiểu và đạt hiệu quả cao nhất. Đúng
D) Tiết kiệm thời gian và tiền của. Không đúng

Đáp án đúng là: Hoạt động, tiêu dùng với công sức, của cải, thời gian tối thiểu và đạt hiệu quả cao nhất.

Vì: Đây là quan điểm của Hồ Chí Minh về chữ “kiệm” với nội hàm bao quát, toàn diện và sâu sắc nhất”.

Câu 1:

Nội dung nào không phải là nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Bảo đảm sự thống nhất giữa nguyên tắc tính đảng và tính khoa học

B. Nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn

C. Quan điểm lịch sử – cụ thể

D. Quan điểm toàn diện và hệ thống
Đáp án: B Nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn
Vì: Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông.

Câu 2: Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, mâu thuẫn cơ bản chi phối đời sống xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản

C. Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân và thực dân Pháp

D. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam và thực dân Pháp xâm lược cùng bọn tay sai
Đáp án: D Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam và thực dân Pháp xâm lược cùng bọn tay sai
Vì trong quá trình đàn áp dân tộc Việt Nam thực dân pháp và bọn tay sai đã có những hành động dã man gây bức súc cho nhân dân từ đó nảy sinh mâu thuẫn và ngày một trở lên gay gắt.

Câu 3: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của Hồ Chí Minh, khi Người tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc?

A. Đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin

B. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxay

C. Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp

D. Tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Đáp án: A Đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin
Vì Đọc Sơ thảo luận cương của Lênin là sự kiện mang tính chất bước ngoặt đối với Nguyễn Ái Quốc. Người đã khẳng định: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Sau nhiều năm tìm tòi cuối cùng Nguyễn Ái Quốc cũng tìm ra được “cẩm nang” để giải phóng dân tộc. Từ chủ nghĩa yêu nước Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin: “Chính chủ nghĩa yêu nước đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến cuộc gặp gỡ kỳ thú đó. Nó tạo ra bước chuyển căn bản, quyết định trong nhận thức tư tưởng của nhà cách mạng Việt Nam trẻ tuổi và mở đầu một chuyến biến cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng nước ta”

Câu 4: Sự kiện đánh dấu bước chuyển về chất trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc: Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sản?

A. Đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin

B. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxay

C. Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp

D. Tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Đáp án A: Đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lêni
Vì: Năm 1920, tiếp xúc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. Người đã tán thành đứng về Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp

Câu 5: Vào cuối những năm 20 đấu những năm 30 của thế kỷ XX, Quốc tế cộng sản đã bị chi phối nặng nề bởi khuynh hướng “tả”. Khuynh hướng này đã khiến Nguyễn Ái Quốc bị chỉ trích như nào?

A. Chỉ lo đến việc phản đế, mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh

B. Chỉ lo đến cách mạng điền địa, mà quên mất cách mạng giải phóng dân tộc

C. Chỉ lo cách mạng giải phóng dân tộc, mà quên mất cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Chỉ lo đến việc phản phong, mà quên mất lợi ích dân tộc
Đáp án: A. Chỉ lo đến việc phản đế, mà quên lợi ích giai cấp đấu tranh.
Vì: Điều này biểu hiện rõ nhất là những quyết định được đưa ra trong Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng (1930), đưa ra nghị quyết “thủ tiêu Chánh cương, Sách lược của Đảng” và phải dựa vào các nghị quyết của Quốc tế Cộng sản.

Ai là người bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc?
Ai là người bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân?
Ai là người bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản?
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện ở những nội dung nào?
Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra vào năm nào?
Câu trích:
“Bảy xin hiến pháp ban hành
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”
Được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
“Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã tìm ra chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”, trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề gì trong nguyên tắc xây dựng đảng ?
Chọn phương án đúng với một trong những nội dung của khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Chọn phương án đúng với một trong những nội dung của khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Chủ trương cầu ngoại viện, dùng bạo lực để khôi phục độc lập dân tộc là của nhà cách mạng nào?
Chủ trương “ỷ pháp cầu tiến bộ”, khai thông dân trí, nâng cao dân khí trên cơ sở đó mà tính chuyện giải phóng dân tộc là quan điểm của nhà cách mạng nào?
. ” Công nông là tay không, chân không rồi, nếu thua thì chỉ mất một kiếp khổ, nếu được thì được cả thế giới, cho nên họ gan góc”. Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc ?
Cuộc cách mạng nào được coi là “mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”?
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I của Việt Nam diễn ra khi nào?
. “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là Công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác. Đó là cái gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”, trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì về đại đoàn kết dân tộc?
Đại hội nào là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển nhận thức của Đảng về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh?
Đảng cộng sản Việt Nam không lãnh đạo nhà nước bằng những phương thức nào?
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước bằng những phương thức nào?
Theo Hồ Chí Minh, để xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả cần khắc phục những căn bệnh nào?
Theo Hồ Chí Minh, điều kiện để thực hiện đại đoàn kết dân tộc là?
Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc là đoàn kết những ai?
Theo Hồ Chí Minh, đối tượng của cách mạng ở thuộc địa là?
Theo Hồ Chí Minh, giải phóng con người là giải phóng như thế nào?
Theo Hồ Chí Minh, “gốc của mọi công việc” là?
Theo Hồ Chí Minh, hiệp thương dân chủ là nguyên tắc hoạt dộng của tổ chức nào?
Theo Hồ Chí Minh, “liêm” có nghĩa là?
Theo Hồ Chí Minh, lực lượng nào là nòng cốt trong các lực lượng quốc tế cần đoàn kết?
Theo Hồ Chí Minh, một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp nhất của con người là?
Theo Hồ Chí Minh, nền văn hóa dân tộc có tính chất gì?
Theo Hồ Chí Minh, nguồn gốc của những đau khổ và áp bức dân tộc là ở đâu?
Theo Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là nhà nước như nào?
Theo Hồ Chí Minh ở Việt Nam và các nước thuộc địa cần tiến hành cuộc cách mạng nào trước?
Theo Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn quan trọng nhất của người cán bộ là?
Theo Hồ Chí Minh, tính dân tộc của nền văn hóa được thể hiện ở những nội dung nào?
Theo Hồ Chí Minh, tính dân tộc của nền văn hóa được thể hiện ở những nội dung nào?
Theo Hồ Chí Minh, tính đại chúng của nền văn hóa được thể hiện ở những nội dung nào?
Theo Hồ Chí Minh, trong cách mạng giải phóng dân tộc, lực lượng nào được coi là “bầu bạn cách mệnh” của công nông?
Theo Hồ Chí Minh, trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, lực lượng nào “là gốc cách mệnh”?
Theo Hồ Chí Minh, trong nội dung công tác xây dựng Đảng về chính trị, quan trọng nhất là vấn đề gì?
Theo Hồ Chí Minh, trong xây dựng Đảng cần tuân thủ những nguyên tắc nào?
Theo Hồ Chí Minh, Trung thành với sự nghiệp dựng nước, giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước; suốt đời phấn đấu cho Đảng, cách mạng, thuộc phẩm chất đạo đức nào?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì “Dân chủ” được hiểu như thế nào?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì nội dung của nền giáo dục mới là gì?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, trong đời sống xã hội, dân chủ trong lĩnh vực nào là quan trọng nhất?
Thuật ngữ Đảng cầm quyền được Hồ Chí Minh đưa ra trong tác phẩm nào?
Thuật ngữ tư tưởng trong khái niệm “tư tưởng Hồ Chí Minh” được hiểu theo nghĩa nào?
Thuật ngữ tư tưởng trong khái niệm “tư tưởng Hồ Chí Minh” được hiểu theo nghĩa nào?

Select one:
a. Tư tưởng là quan điểm, quan niệm của một cá nhân, một cộng đồng
b. Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện của mối quan hệ giữa con người với xung quanh
c. Cả 3 phương án trên
d. Hệ thống những quan niệm, quan điểm, luận điểm được xây dựng trên nền tảng triết học nhất quán, được hình thành trên cơ sở thực tiễn và trở lại chỉ đạo thực tiễn, cái tạo hiện thực.
Phản hồi
Vì Chương mở đầu, mục I: Đối tượng nghiên cứu. Khái niệm “tư tưởng” liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng”. Mà một người xứng đáng là nhà tư tưởng, theo V.I.Lênin, khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị- sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát. Mục I.1 Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh (GT, tr.9-10)

The correct answer is: Hệ thống những quan niệm, quan điểm, luận điểm được xây dựng trên nền tảng triết học nhất quán, được hình thành trên cơ sở thực tiễn và trở lại chỉ đạo thực tiễn, cái tạo hiện thực.

Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Trong các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn nào Hồ Chí Minh hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam?
Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh coi giai cấp nào đóng vai trò động lực cách mạng?
Trong các luận điểm sau sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong đbại đoàn kết?
Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” thực chất là gì?
Trong đoàn kết quốc tế, theo Hồ Chí Minh cần phải đoàn kết với những lực lượng nào?
Trong kháng chiến chống đế quốc, thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận. Mặt trận nào sau đây nằm trong bốn tầng mặt trận đó?
Trong kháng chiến chống đế quốc, thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận. Mặt trận nào sau đây nằm trong bốn tầng mặt trận đó?
“Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc….”, trong luận điểm nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề gì về đoàn kết dân tộc?
Trong Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng vấn đề luân lý với nội dung gì?
Trong những luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luận điểm nào bị ghi thiếu nội dung?
Trong quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người. Luận điểm nào dưới đây không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
Trong quá trình Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm “cốt”, theo Hồ Chí Minh cần lưu ý những vấn đề gì?
. Trong quá trình tìm tòi con đường cứu nước, tại sao Hồ Chí Minh không lựa chọn đi theo con đường cách mạng của các nước Anh, Pháp, Mỹ?
Trong quá trình xây dựng nền văn hóa giáo dục ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đưa ra một hệ thống quan điểm định hướng cho nền giáo dục phát triển đúng hướng. Quan điểm nào dưới đây không phải của Hồ Chí Minh?
Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh cho rằng muốn làm cách mạng thì trước hết phải có?
Trong thời gian 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã đến và hoạt động tại Thái Lan trong khoảng thời gian nào?
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết là đặt cơ sở cho việc hình thành mấy tầng mặt trận đoàn kết?
Tư tưởng về xây dựng một nhà nước mới ở Việt Nam là một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ là của ai?
Vào cuối những năm 20 đấu những năm 30 của thế kỷ XX, Quốc tế cộng sản đã bị chi phối nặng nề bởi khuynh hướng “tả”. Khuynh hướng này đã khiến Nguyễn Ái Quốc bị chỉ trích như nào?
. Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới được Hồ Chí Minh đề cập đến với nội dung gì?
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI có ghi: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thàn vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi dường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”, trong định nghĩa này Đảng ta đã làm rõ được những vấn đề nào thuộc nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy đã khẳng định: “tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc”?
Vấn đề nào không thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam?

Vấn đề nào không thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam?
Select one:
a. Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân
b. Số lượng Đảng viên là công nhân
c. Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản
d. Nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng chủ nghĩa Mác – Lênin
Phản hồi
Xem chương 4, mục I. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam

The correct answer is: Số lượng Đảng viên là công nhân

Vấn đề nào không thuộc Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Xây dựng Đảng về đường lối chính trị thuộc nội dung nào trong công tác xây dựng Đảng?
Yếu tố nào thuộc nhân tố chủ quan giúp Hồ Chí Minh hình thành nên hệ thống tư tưởng của mình?
Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên là?

Hồ Chí Minh nhận xét về phong trào nào “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”?
Select one:
a. Phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh
b. Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu
c. Phong trào Cần Vương của Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết
d. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám
Phản hồi
Phương án đúng là: Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu. Vì Nội dung liên quan: Chương 1, mục II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải thích : Hồ Chí Minh phê phán hành động cầu viện Nhật Bản của Phan Bội Châu chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Tham khảo : Mục II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (GT, tr.37)

The correct answer is: Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu

Yếu tố nào thuộc nhân tố chủ quan giúp Hồ Chí Minh hình thành nên hệ thống tư tưởng của mình?
Select one:
a. Chủ nghĩa Mác – Lênin
b. Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn
c. Truyền thống dân tộc
d. Tinh hoa văn hóa nhân loại
Phản hồi
Phương án đúng là: Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn. Vì Chương 1, mục I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải thích : Mục tiêu giải phóng dân tộc, sự tác động mạnh mẽ của thời đại và sự nhận thức đúng đắn về thời đại đã tạo điều kiện để Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả cho dân tộc và nhân loại. Có được điều đó là nhờ vào nhân cách, phẩm chất và tài năng, trí tuệ siêu việc của Hồ Chí Minh. Tham khảo : Mục I.2. Nhân tố chủ quan (GT, tr.33)

The correct answer is: Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn

. Đoạn trích sau đây thuộc tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên… Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình…”?
Select one:
a. Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin
b. Đường cách mệnh
c. Cương lĩnh chính trị đầu tiên
d. Bản án chế độ thực dân Pháp
Phản hồi
Phương án đúng là: Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin. Vì Chương 1, mục I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham khảo : Mục I.1. Cơ sở khách quan (GT, tr.31)

The correct answer is: Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin

Triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời là ưu điểm của học thuyết, tôn giáo nào?
Select one:
a. Phật giáo
b. Thiên chúa giáo
c. Hồi giáo
d. Nho giáo
Phản hồi
Phương án đúng là: Nho giáo. Vì Chương 1, mục I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải thích : Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo. Đó là các triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, đó là ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh, tu thân dưỡng tính, đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. Tham khảo : Mục I.1. Cơ sở khách quan (GT, tr.29)

The correct answer is: Nho giáo

Hồ Chí Minh xác định chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất trong chủ nghĩa xã hội như thế nào?
Select one:
a. Chế độ sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.
b. Chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
c. Chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất.
d. Chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất.Vì Chương 3, mục I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải thích : Trong chủ nghĩa xã hội, người dân làm chủ, trước tiên là kinh tế thông qua chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Tham khảo : Mục I.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (GT, Tr.100)

The correct answer is: Chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất.

Luận điểm của Hồ Chí Minh: “Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động” đề cập đến vấn đề gì?
Select one:
a. Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
b. Mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
c. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực chính trị
d. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế
Phản hồi
Phương án đúng là: Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì Chương 3, mục I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải thích : Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là nâng cao đời sống nhân dân. Tham khảo : Mục I.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (GT, Tr.104)

The correct answer is: Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

. Đoạn trích: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề gì?
Select one:
a. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
b. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội
c. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
d. Động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Phản hồi
Phương án đúng là: Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì: Chương 3, mục I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải thích: Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là nâng cao đời sống nhân dân. Tham khảo : Mục I.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (GT, Tr.104)

The correct answer is: Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Hồ Chí Minh khẳng định tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ khi nào?
Select one:
a. Từ những năm 20 của thế kỷ XX
b. Từ những năm 30 của thế kỷ XX
c. Từ những năm 40 của thế kỷ XX
d. Từ những năm 50 của thế kỷ XX
Phản hồi
Phương án đúng là: Từ những năm 20 của thế kỷ XX. Vì Chương 3, mục I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải thích :Với điều kiện lịch sử mới, con đường phát triển của dân tộc Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Điều này chính là sự lựa chọn đúng đắn của Hồ Chí Minh và thực tế chứng minh con đường phát triển đó của dân tộc Việt Nam là tất yếu. Ngay từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, khi đã tin theo lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã xác định con đường cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tham khảo : Mục I.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (GT, Tr.97)

The correct answer is: Từ những năm 20 của thế kỷ XX

Theo Hồ Chí Minh, ngành kinh tế nào được coi là cầu nối giữa các ngành kinh tế?
Select one:
a. Nông nghiệp
b. Công nghiệp
c. Thương nghiệp
d. Dịch vụ
Phản hồi
Phương án đúng là: Thương nghiệp. Vì Chương 3, mục II. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải thích : Hồ Chí Minh quan niệm hết sức độc đáo về cơ cấu kinh tế nông – công nghiệp, lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ, củng cố hệ thống thương nghiệp làm cầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuất và xã hội, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Tham khảo : Mục II.1. Đặc điểm nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (GT, Tr.116)

The correct answer is: Thương nghiệp

. Theo Hồ Chí Minh, phát triển lĩnh vực nào mới thực sự là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ ở nước ta?
Select one:
a. Nông nghiệp
b. Công nghiệp
c. Thương nghiệp
d. Dịch vụ
Phản hồi
Phương án đúng là: Thương nghiệp. Vì Chương 3, mục II. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải thích : Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, nhưng công nghiệp mới là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ ở nước ta. Tham khảo : Mục II.1. Đặc điểm nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (GT, Tr.115-116)

Phương án đúng là: Một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Vì Chương 3, mục II. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải thích : Biện pháp cơ bản, quyết định lâu dài trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội là đem của dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân, phải huy tiềm năng, nguồn lực có trong dân để làm lợi cho dân. Tham khảo : Mục II.2. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyên tắc bước đi, biện pháp thực hiện trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (GT, tr. 119).

c ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Tham khảo : Mục I.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (GT, Tr.104)

The correct answer is: Độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân

Theo Hồ Chí Minh, loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là?
Select one:
a. Quá độ trực tiếp
b. Quá độ bán trực tiếp
c. Quá độ gián tiếp
d. Quá độ bán gián tiếp
Phản hồi
Phương án đúng là: Quá độ gián tiếp. Vì Chương 3, mục II. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải thích : Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội pử Việt Nam là quan niệm về một hình thái quá độ gián – quá độ từ một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu sau khi giành được độc lập đi lên chủ nghĩa xã hội. Tham khảo : Mục II.1. Đặc điểm nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (GT, Tr.112)

The correct answer is: Quá độ gián tiếp

Tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn là ưu điểm của học thuyết, tôn giáo nào?
Select one:
a. Nho giáo
b. Phật giáo
c. Thiên chúa giáo
d. Hồi giáo
Phản hồi
Phương án đúng là: Phật giáo. Vì Chương 1, mục I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải thích : Về Phật giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc các tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân.. Tham khảo : Mục I.1. Cơ sở khách quan (GT, tr.29-30)

The correct answer is: Phật giáo

Chủ trương cầu ngoại viện, dùng bạo lực để khôi phục độc lập dân tộc là của nhà cách mạng nào?
Select one:
a. Hàm Nghi
b. Tôn Thất Thuyết
c. Phan Bội Châu
d. Phan Châu Trinh
Phản hồi
Phương án đúng là: Phan Bội Châu. Vì Chương 1, mục I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải thích: Phan Bội Châu chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp, ông gây dựng phong trào Đông Du để tạo dựng lực lượng cho cách mạng Việt Nam. Tham khảo : Mục I.1. Cơ sở khách quan (GT, tr.26)

The correct answer is: Phan Bội Châu

Hồ Chí Minh nhận thấy học thuyết, tôn giáo nào trong đó có “những điều thích hợp với điều kiện của nước ta”?
Select one:
a. Nho giáo
b. Phật giáo
c. Thiên chúa giáo
d. Chủ nghĩa Tam dân
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ nghĩa Tam dân. Vì: Chương 1, mục I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải thích : Đến khi trở thành người mác xít, Hồ Chí Minh lại tiếp tục tìm hiểu chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn vì thấy trong đó có “những điều thích hợp với điều kiện của nước ta?. Tham khảo : Mục I.1. Cơ sở khách quan (GT, tr.30)

The correct answer is: Chủ nghĩa Tam dân

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I của Việt Nam diễn ra khi nào?
Select one:
a. 6/1/1946
b. 5/9/1945
c. 19/12/1946
d. 3/9/1945
Phản hồi
Phương án đúng là: 6/1/1946. Vì Chương 6, mục mục III. Xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Tham khảo : mục III.1. Xây dựng nhà nước hợp pháp, hợp hiến (GT, Tr.215)

The correct answer is: 6/1/1946

Luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”của Hồ Chí Minh là muốn nói đến vấn đề chung nào của văn hóa?
Select one:
a. Vai trò của văn hoa
b. Tính chất của văn hóa
c. Chức năng của văn hóa
d. Vị trí của văn hóa
Phản hồi
Phương án đúng là: Chức năng của văn hóa. Vì Chương 7, mục I.Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa Giải thích Đây là luận điểm tổng quát khẳng định vai trò, sức mạnh và đặc biệt là bao quát ba nội dung cơ bản về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham khảo mục I. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội (GT, Tr.236-237)

The correct answer is: Chức năng của văn hóa

. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc là?
Select one:
a. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam
b. Cổ vũ các dân tộc đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng
c. Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người
d. Phản ánh khát vọng thời đại
Phản hồi
Phương án đúng là: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Vì Chương 1, mục III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải thích : Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đoừng cho Đảng và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các phương án B, C, D thể hiện giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thời đại. Tham khảo : Mục III.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc (GT, tr.51)

The correct answer is: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *