Tư tưởng Hồ Chí Minh – TX LLTT01

Please follow and like us:
Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3 triệu/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK : tại đây
Bản chất giai cấp công nhân của ĐCSVN thể hiện ở nội dung nào sau đây?
Câu nói của Hồ Chí Minh: “Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”, thể hiện nguyên tắc phân phối chủ yếu nào trong CNXH?

Câu nói dưới đây là của ai?

“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”

Câu nói dưới đây là của Ai?

“học, học nữa, học mãi…”

Câu nói sau khẳng định nguyên tắc phương pháp luận nào trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”?
Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn
Vì: Chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng, thực tiễn là nguồn gốc, là động lực của nhận thức, là cơ sở và là tiêu chuẩn của chân lý. Từ đó, Người đặc biệt coi trọng việc kết hợp lý luận với thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm.
Tham khảo: Mục II.1 Cơ sở phương pháp luận (GT. tr 17-18).
Câu trích dưới đây là ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là Chủ nghĩa Lênin…”.
Câu trích dưới đây nằm trong văn Kiện nào của Đảng: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.
Văn kiện đảng toàn tập, tập 7
Vì: Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam lúc bấy giờ, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân tạo tiền đề để giải phóng giai cấp. Vì vậy, lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi ích của dân tộc.
Tham khảo: Mục I.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp (GT.Tr 66).
Câu trích dưới đây ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”?

“Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”

Đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì về nhà nước dân chủ kiểu mới?

“Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã tìm ra chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý.”
Trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề gì trong nguyên tắc xây dựng đảng?
Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược.
Vì đại đoàn kết giải quyết vấn đề thực lực của cách mạng, tạo sức mạnh bên trong, quyết định sự thắng lợi của cách mạng. Cách mạng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau với những nhiệm vụ khác nhau, và muốn thành công luôn phải tổ chức, thực hiện đoàn kết.
Tham khảo: Mục I.1.Vai trò của đại đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng (GT, tr. 163 – 165).
Chọn phương án sai về những tinh hoa văn hóa phương Tây mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu trên hành trình cứu nước?
Chuẩn mực đạo đức “Chí công vô tư” theo Hồ Chí Minh được hiểu như thế nào?
” Công nông là tay không, chân không rồi, nếu thua thì chỉ mất một kiếp khổ, nếu được thì được cả thế giới, cho nên họ gan góc”.
Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc ?
Tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, nông dân
Vì: Dưới chế độ cai trị của chủ nghĩa tư bản Pháp, Việt nam biến thành xã hội thuộc địa, thì tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giai cấp đều bị đặt trong quỹ đạo chuyển động của xã hội đó. Công nông không chỉ không có tư liệu sản xuất, mà còn chịu nỗi đau mất nước.
Tham khảo: Mục II.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc (GT. tr 81).
Cột mốc quan trọng đánh dấu trong nhận thức của Đảng ta về Tư tưởng Hồ Chí Minh?
Cơ cấu ngành kinh tế nước ta trong giai đoạn đầu quá độ lên CNXH được Hồ Chí Minh lựa chọn như thế nào?
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, mâu thuẫn cơ bản ở Việt Nam là:
Dân chủ ở trong nước Việt Nam mới được thể hiện chủ yếu ở trong các đạo luật cơ bản nào?
Đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Đoàn kết tất cả mọi người dân Việt Nam yêu nước.
Vì: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết toàn đân là đoàn kết với tất cả mọi người dân Việt Nam yêu nước, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, “giàu, nghèo, quý, tiện”, chỉ trừ bọn Việt gian bán nước làm tay sai cho đế quốc thực dân.
Tham khảo: Mục I.2. Lực lượng của đoàn kết (GT, tr. 167 – 168).

“Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là Công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác. Đó là cái gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”

Trong đoạn trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì về đại đoàn kết dân tộc?

Đảng ta khẳng định : Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động trong Đại hội Đảng lần thứ mấy?
Đảng ta khẳng định : Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động trong Đại hội Đảng lần thứ mấy?
Định nghĩa sau của Hồ Chí Minh về văn hóa mang ý nghĩa gì
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thức ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”

Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng hiện đại

Vì: Văn hóa được Hồ Chí Minh định nghĩa có tính khái quát cả lĩnh vực vật chất và tinh thần, mang ý nghĩa hiện đại, khắc phục được mọi quan niệm phiến diện, siêu hình về văn hóa.

Tham khảo: Mục I.1.a. Định nghĩa về văn hóa (GT, tr.229-230).

Định nghĩa văn hóa do Hồ Chí Minh định nghĩa ở đâu và thời gian nào?
Đoạn trích dưới đây nằm trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng Tháng Mười chỉ theo cảm tính tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là Một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình …”
Đoạn trích dưới đây nằm trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”
Đoạn trích: “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”, được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Đối tượng của cuộc “tư sản dân quyền cách mạng” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đấu tranh chống:
chủ nghĩa thực dân
Vì: Hồ Chí Minh không bàn nhiều về vấn đề dân tộc nói chung. Xuất phát từ nhu cầu khách quan của dân tộc Việt Nam, đặc điểm của thời đại, Người dành sự quan tâm đến vấn đề thuộc địa, vạch ra thực chất vấn đề dân tộc ở thuộc địa là vấn đề chống chủ nghĩa thực dân với làm tư sản dân quyền cách mạng.
Tham khảo: Mục I.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa (GT.Tr 57 -59).
Giá trị truyền thống dân tộc nào của dân tộc Việt Nam là cốt lõi hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh?
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam là:
Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam
Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tham khảo: Mục III.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc (GT. Tr 51).
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới là:
tìm ra con đường, giải pháp đấu tranh giải phóng loài người
Vì: Việc nắm bắt chính xác xu thế phát triển của thời đại, Hồ Chí Minh đã xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đến việc xác định được một con đường cách mạng, một hướng đi và tiếp theo đó là một phương pháp để thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức trong các nước thuộc địa lạc hậu.
Tham khảo: Mục III.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới (GT. Tr 53).
Hồ Chí Minh chủ trương tạm gác khẩu hiểu “cách mạng ruộng đất”, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, trong Hội nghị Trung ương mấy

Hội nghị trung ương 8

Tham khảo: Mục II.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc (GT. Tr 70).

Hồ Chí Minh coi ngành kinh tế nào là cầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuất xã hội?
Hồ Chí Minh coi sự nghiệp xây dựng CNXH là một “cuộc chiến đấu khổng lồ của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam” trong tác phẩm nào?
Hồ Chí Minh đã có tiếp cận sáng tạo, mới mẻ về CNXH. Điều này được thể hiện ở góc độ nào?
Hồ Chí Minh đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước trên cơ sở nào?
Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 02 tháng 9 năm 1945, vào khoảng thời gian nào?
Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là to lớn, vô cùng, vô tận, nhưng lực lượng ấy cần có Đảng mới thắng lợi”. Câu này thể hiện quan điểm nào của Hồ Chí Minh về Đảng?

Hồ Chí Minh khẳng định: “…Nọc độc và sức sống của con rắn độc Tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở thuộc địa…đánh rắn thì phải đánh ở đằng đầu”

Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về vấn đề dân tộc?

Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở: “Bất kỳ ai mà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người trước đây chống lại ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”. Câu nói này nằm trong quan điểm cơ bản nào của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc?
Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân.
Vì: Hồ Chí Minh cho rằng tất cả mọi người dân Việt Nam yêu nước đều nằm trong khối đại đoàn kết dân tộc, do vậy, phải vận động, không bỏ sót một ai, không để cho ai nằm ngoài khối đại đoàn kết dân tộc, kể cả những người trước đây theo chế độ cũ, chống lại ta, bây giờ biết ăn năn hối cải, ta cũng “thật thà đoàn kết với họ”.
Tham khảo: Mục I.2.b. Lực lượng của đại đoàn kết dân tộc(GT, tr. 167 – 172).
Hồ Chí Minh viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” trong tác phẩm nào?

Hồ Chí Minh viết: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần phải dùng Bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”

Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề gì trong quan điểm về Cách mạng giải phóng dân tộc?

Tính tất yếu của cách mạng bạo lực

Vì: Đánh giá đúng bản chất cực kỳ phản động của bọn đế quốc và tay sai ” Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu”, Hồ Chí Minh vạch rõ tính tất yếu của bạo lực cách mạng.

Tham khảo: Mục II.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực (GT. tr 85).

Hồ Chí Minh xác định mâu thuẫn chủ yếu trong thời kỳ quá độ ở nước ta là:
Hồ Chí Minh xác định mấy nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng?
Hồ Chí Minh xác định mấy nội dung công tác xây dựng Đảng
Khái niệm “Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh ghi trong tác phẩm nào?
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc Việt Nam” được trích trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc nào?
Khái niệm tư tưởng trong thuật ngữ “Tư tưởng Hồ Chí Minh” được hiểu dưới nghĩa nào?
“Tư tưởng” là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (Thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán. “Tư tưởng” đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực
Khái niệm tư tưởng trong thuật ngữ “Tư tưởng Hồ Chí Minh” được hiểu dưới nghĩa nào?
“Tư tưởng” là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (Thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán. “Tư tưởng” đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực
Khi bàn về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh có đưa ra luận điểm: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn.Cây phải có gốc, không có gốc cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Luận điểm trên đây của Hồ Chí Minh là bàn đến vấn đề gì của vấn đề đạo đức cách mạng?
Khi bàn về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh có đưa ra luận điểm:
“Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu một mùa thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người”.Luận điểm trên đây của Hồ Chí Minh là bàn đến vấn đề gì của Vấn đề đạo đức cách mạng?
Khi bàn về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh đã đưa ra các quan điểm chỉ rõ về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng? Lựa chọn đáp án sai.
Khi chưa có chính quyền, nhiệm vụ chính của Đảng là gì?
Lật đổ chính quyền thực dân và phong kiến
Vì: Khi chưa có chính quyền, nhiệm vụ chính của Đảng là lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc giải phóng, lật đổ chính quyền thực dân và phong kiến, xây dựng chính quyền của nhân dân, tạo tiền đề xây dựng xã hội mới
Tham khảo: Mục I.4. Quan niệm về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền (GT, tr. 139).
Khi đã trở thành người mácxít, Hồ Chí Minh lại tiếp tục tìm hiểu chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn vì thấy trong đó có những điều:
Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, cần sử dụng phương pháp luận nào?
Đảm bảo sự thống nhất nguyên tắc tính đảng và tính khoa học
Vì: Đây là phương pháp đầu tiên trong 5 phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Ba phương pháp còn lại không nằm trong hệ thống những phương pháp nghiên cứu của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tham khảo: Mục II.1 Cơ sở phương pháp luận (GT. tr 17-19).
Luận điểm của Hồ Chí Minh: “con người vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng”, luận điểm đó thể hiện nội dung tư tưởng nào sau đây?
Luận điểm của Hồ Chí Minh khẳng định: “Hai thứ Cách mạng tuy có khác nhau, nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau”. Người muốn nói về mối quan hệ của cuộc cách mạng nào?
Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc
Vì: Theo Hồ Chí Minh giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đề quốc.
Tham khảo: Mục II.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc (GT. tr 84).
Luận điểm dưới đây Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề nào của Đạo đức mới: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
Luận điểm dưới đây là trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Luận điểm dưới đây thuộc tác phẩm nào: “Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”?
Luận điểm dưới đây thuộc tác phẩm nào: “ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ”?
Luận điểm nào sau đây chỉ ra con đường cách mạng ở Việt Nam theo tư tưởng Phan Bội Châu?
Luận điểm nào sau đây chỉ ra con đường cách mạng ở Việt Nam theo tư tưởng Phan Châu Trinh?
Luận điểm sau của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Luận điểm sau của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”
Luận điểm sau của Nguyễn Ái Quốc, đề cập đến thời kỳ nào trong quá trình hình thành và phát triển tư tuởng Hồ Chí Minh: “Đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng”?
Thời kỳ 1930 -1945.
Vì: Đây là thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng. Khi tình hình thế giới có những biến động mới, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động đề nghị Quốc tế cộng sản cho về nước hoạt động với lá thư gửi một đồng chí ở quốc tế cộng sản ngày 6-6-1938.
Tham khảo: Mục II.4. Thời kỳ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng (GT. Tr 44).
Luận điểm sau: “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề gì?
Độc lập dân tộc – nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa.
Vì: Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc thật sự, hoàn toàn, gắn với hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.Và độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm.
Tham khảo: Mục I.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa (GT. Tr 61).
Luận điểm sau: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” là của ai?
Hồ Chí Minh.
Vì: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi áp bức nô lệ.
Tham khảo: Mục II.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản (GT. tr 75).
Luận điểm sau: “Nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hòa bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước” Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề gì?
Luận điểm sau: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề gì?
Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp.
Vì: Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam lúc bấy giờ, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân tạo tiền đề để giải phóng giai cấp. Vì vậy, lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi ích của dân tộc.
Tham khảo: Mục I.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp (GT. Tr 66).
Luận điểm:”Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” được ghi trong tác phẩm nào?
” Lúc đầu chính Chủ nghĩa yêu nước, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba ” .
Câu trích nêu trên của Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề gì trong quan điểm Cơ sở hình thành tư tưởng của Người?
Vai trò của chủ nghĩa yêu nước đối với việc hình thành ý chí, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.
Vì: Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước đã thúc giục Nguyễn Tất Thành quyết chi ra đi tìm đường cứu nước, tìm kiếm những gì hữu ích cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tham khảo: Mục I.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh (GT. Tr 30).
Lưạ chọn phương án sai:
Nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là:
“Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông cho nên liên minh công – nông là nền tảng của Mặt trận trận dân tộc thống nhất” Câu nói trên nằm trong quan điểm nào của Hồ Chí Minh về Mặt trận dân tộc thống nhất?
Đoàn kết giai cấp cơ bản là cơ sở, nòng cốt của đoàn kết dân tộc.
Vì: Trong thời đại mới, muốn thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải trên cơ sở đoàn kết các giai cấp cơ bản, trước hết là công nhân và nông dân, bởi vì đây là 2 giai cấp chủ đạo trong xã hội lại bị bóc lột trực tiếp bởi đế quốc, thực dân. Đây cũng là sự vận dụng sáng tạo quan điểm Macxit vào thực hiện đoàn kết ở Việt Nam của Hồ Chí Minh.
Tham khảo: Mục I.3.b. Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất (GT, tr. 175).
Lực lượng đoàn kết quốc tế theo Hồ Chí Minh là gì?
“Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thực sự, chân thành, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” Tư tưởng này của Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề nào sau đây?
Mô hình nhà nước kiểu mới mà Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng ở Việt Nam sau cách mạng Tháng tám năm 1945, đó là mô hình nhà nước gì?
Mô hình nhà nước kiểu mới mà Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng ở Việt Nam sau cách mạng Tháng tám năm 1945, đó là mô hình nhà nước gì?
Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh có quan hệ như thế nào với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN?
Năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc sang phương Tây tìm đường cứu nước. Tại sao Người lại đến Pháp đầu tiên?
Tìm hiểu cho rõ bản chất của những từ Tự do, Bình đẳng, Bác ái của nước Cộng hòa Pháp.
Vì: Nguyễn Tất Thành sớm nhận thức có đúng hướng là: nguồn gốc những đau khổ và áp bức dân tộc là ở ngay tại “chính quốc”, ở các nước đế quốc đang thống trị dân tộc mình.
Tham khảo: Mục I.2. Thời kỳ 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (GT. tr 37).
Nguyên tắc đoàn kết quốc tế theo Hồ Chí Minh là gì?
Nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
Nguyên tắc xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Nhà nước của dân theo quan điểm của Hồ Chí Minh là: Lựa chọn đáp án sai?
Nhà nước “do dân”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là:
Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là
Nội dung nào phản ánh tính chất khoa học của nền văn hóa mới Việt Nam, theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Nội dung sau khẳng định nguyên tắc phương pháp luận nào trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh: “Hồ Chí Minh là một nhà lý luận – thực tiễn. Người xây dựng lý luận, vạch ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, cách mạng và trực tiếp tổ chức, lãnh đạo thực hiện. Từ thực tiễn, Người tổng kết, bổ sung để hoàn chỉnh và phát triển lý luận, cho nên tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính cách mạng, luôn sáng tạo, không lạc hậu, giáo điều”?
Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh.
Vì: Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ căn cứ vào các tác phẩm, bài viết, bài nói mà còn coi trọng hoạt động dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Đảng do Người đứng đầu.
Tham khảo: Mục II.1 Cơ sở phương pháp luận (GT. Tr 20).

“Phát huy đầy đủ tính sáng tạo của hàng triệu quần chúng nhân dân xây dựng CNXH, vì CNXH chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người”.

Ở câu nói trên, Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề gì trong cách mạng XHCN ở nước ta?

Một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng CNXH
Vì: Biện pháp cơ bản, quyết định lâu dài trong xây dựng CNXH là đem của dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân, phải huy tiềm năng, nguồn lực có trong dân để làm lợi cho dân.
Tham khảo: Mục II.2. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyên tắc, bước đi, biện pháp thực hiện trong quá trình xây dựng CNXH (GT, tr.119).
Quan điểm của Hồ Chí Minh về định hướng xây dựng nền văn hóa mới bao gồm mấy điểm lớn?
Quan điểm: Đảng cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân, của ai?
Quan điểm về xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân của Hồ Chí Minh được kế thừa chủ yếu từ cơ sở tư tưởng nào?
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua mấy thời kỳ?
5 thời kỳ.
Gồm
+ Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước.
+ Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Thời kỳ 1921- 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
+ Thời kỳ 1930- 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
+ Thời kỳ 1945- 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện.
Tham khảo: Mục II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (GT. Tr 35-49).
Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc trở về tổ quốc vào thời gian nào?
Sau khi nước ta giành được độc lập, Hồ Chí Minh nhiều lần tuyên bố: “Chính sách ngoại giao của Chính phủ chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước trên thế giới đề gìn giữ hòa bình”, thể hiện quan điểm nào của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại?
Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn với các nước dân chủ.
Vì: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Việt Nam sắn sàng làm bạn với các nước dân chủ trên thế giới để phát triển kinh tế, xã hội, gìn giữ hòa bình. Ngay cả với Pháp, nước đã từng xâm lược Việt Nam, Người khẳng định: “Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp. Những nhà tư bản hay công nhân, thương gia hay trí thức, nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như bầu bạn” (Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, tr 587).
Tham khảo: Mục II.2.a. Lực lượng đoàn kết (GT, tr. 187 – 190).
Sự kiện đánh dấu chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc: Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sản là sự kiện nào?
Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được Nguyễn Ái Quốc viết vào năm nào?
Tác phẩm “Đường cách mệnh” được Nguyễn Ái Quốc viết vào năm nào?
Tại sao Hồ Chí Minh lại không lựa chọn đi theo cách mạng tư sản Anh, Mĩ, hay Pháp?

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều bình đẳng, Dân tộc nào cũng có quyền sống quyền sung sướng và quyền tự do”

Câu trích nêu trên của Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về vấn đề dân tộc?

“Tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở các nước xứ thuộc địa. Đó là nơi chủ nghĩa tư bản lấy nguyên liệu cho các nhà máy của nó, nơi nó đầu tư, tiêu thụ hàng, mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động của nó, và nhất là binh lính bản xứ cho các đạo quân phản cách mạng của nó… nhân dân xứ thuộc địa là những người bị bóc lột tàn tệ nhất”.

Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc?

Khả năng giành thắng lợi của cách mạng thuộc địa trước cách mạng vô sản chính quốc
Vì: Khi chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn độc quyền (đế quốc chủ nghĩa), nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết về thị trường. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn tới các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa. Các nước thuộc địa trở thành một trong những nguồn sống của chủ nghĩa đế quốc. Nhân dân thuộc địa là những người bị bóc lột nặng nề nhất. Do vậy, họ có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để, luôn sẵn sàng, chủ động đứng lên làm cách mạng, giải phóng dân tộc.
Tham khảo: Mục II.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc (GT, tr. 81).
Thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vécxây, đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam vào năm nào?
Năm 1919.
Vì: Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Ngày 18-6-1919, đại biểu các nước đế quốc tham gia chiến tranh họp Hội nghị ở Vécxây (Pháp). Hội nghị này còn gọi là Hội nghị hoà bình Pari, nhưng thực chất đó là nơi chia phần giữa các nước đế quốc thắng trận và trút hậu quả chiến tranh lên đầu nhân dân các nước thua trận và các dân tộc bị áp bức.
Tham khảo: Mục II.2. Thời kỳ 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (GT. Tr 38).
Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam còn là sản phẩm của phong trào yêu nước, vì sao?
Theo Hồ Chí Minh, Đảng ta mang bản chất của giai cấp nào?
Theo Hồ Chí Minh, ĐCSVN phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm “cốt” có nghĩa là gì?
Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng.
Vì: Chủ nghĩa Mác – Lê nin là học thuyết của giai cấp công nhân thực hiện mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Do vậy, nó phải là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng.
Tham khảo: Mục II.2.a. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận (GT, tr. 150, 151).
Theo Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là gì?
Theo Hồ Chí Minh, hiệp thương dân chủ là một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức nào sau đây?
Mặt trận dân tộc thống nhất.
Vì: Các tổ chức thành viên của Mặt trận được thành lập trên cơ sở tình nguyện, bình đẳng vì mục tiêu chung. Do vậy, phải hiệp thương dân chủ để cùng nhau bàn bạc, thảo luận công khai, đi đến nhất trí, tránh sự áp đặt và dân chủ hình thức…
Tham khảo: Mục I.3.b. Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất (GT, tr. 179 – 180).
Theo Hồ Chí Minh, một trong những chuẩn mực đạo đức cao đẹp nhất của con người là gì?
Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của CNXH là gì?
Theo Hồ Chí Minh nguyên tắc nào là nguyên tắc hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất?
Nguyên tắc hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của nhân dân.
Vì: Mặt trận gồm nhiều tổ chức thành viên có những lợi ích khác nhau, do vậy phải đặt lợi ích chung của dân tộc và nhân dân lên trên hết có như vậy mới đoàn kết thực sự, bền vững và lâu dài. Các phương án còn lại là nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tham khảo: Mục I.3.b. Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất (GT, tr. 178 – 179).
Theo Hồ Chí Minh, nước ta quá độ lên CNXH không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN, là theo kiểu quá độ nào?
Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức nào là nền tảng của đời sống mới?
Theo Hồ Chí Minh, thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là gì?
Theo Hồ Chí Minh, trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, nội dung nào quan trọng nhất?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Đảng cộng sàn là sản phẩm của sự kết hợp các yếu tố nào sau đây?

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh để xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ thì cần:

Chọn phương án sai?

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hóa giáo dục trong chế độ dân chủ mới là gì?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh: Nhân dân lao động làm chủ nhà nước thì dẫn đến một hệ quả là nhân dân:
Nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước.
Vì: Nhân dân làm chủ nhà nước có nghĩa là nhân dân lập ra nhà nước, nuôi dưỡng và ủng hộ nhà nước, đồng thời nhân dân có quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước. Đây là những phương thức cơ bản để nhân dân làm chủ nhà nước.
Tham khảo: Tham khảo: Mục I.1. Nhà nước của dân (GT, tr.206- 207).
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản của phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân” bao gồm những nội dung nào? Lựa chọn đáp án sai
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì “Dân chủ” được hiểu như thế nào?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì nền văn hóa mới mà chúng ta xây dựng phải đảm bảo mấy tính chất?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì nội dung của nền giáo dục mới là gì?
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì văn hóa có vị trí, vai trò gì? Lựa chọn đáp án sai.
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh trong Nhà nước của dân thì quyền cao nhất của nhân dân đó là quyền gì?
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh giữa Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và Cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ như thế nào?
Quan hệ bình đẳng
Vì: Theo Hồ Chí Minh giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đề quốc.
Tham khảo: Mục II.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc (GT. tr 84).
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm ĐCSVN là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm xác định nội dung gì?
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là gì?
Thời kỳ 1945-1969, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn thiện về vấn đề gì?
Tư tưởng về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân
Vì: Xuất phát từ thực tiễn thời kỳ kháng chiến kiến quốc Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều tư tưởng bổ sung và phát triển để xây dựng Nhà nước Dân chủ nhân dân Việt Nam hiện thực.
Tham khảo: Mục II.5. Thời kỳ 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện (GT. Tr 49).
Trong cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc, Hồ Chí Minh hết sức nhấn mạnh vai trò động lực cách mạng là:
Trong các luận điểm sau sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong đại đoàn kết?
Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ.
Vì: Đây là luận điểm thể hiện sâu sắc tinh thần khoan dung độ lượng của Hồ Chí Minh. Những người đã từng lầm đường, lạc lối mà thực sự ăn năn, hối cải, hướng về cái chính nghĩa, hướng về cách mạng thì phải xóa bỏ mọi thành kiến, giúp nhau cùng tiến bộ, cùng vì mục tiêu chung của cách mạng.
Tham khảo: Mục I.2.b. Điều kiện để thực hiện đại đoàn kết dân tộc (GT, tr. 169 – 172).
Trong các luận điểm sau về CNXH, đâu là luận điểm của Hồ Chí Minh?
Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” thực chất là gì?
Trong định nghĩa: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam” đã làm rõ những nội dung nào sau đây?
Bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vì: Đoạn trích trên được trích từ văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2001) xác định khá toàn diện và có hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tham khảo: Mục I.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh (GT. tr 11).
Trong giai đoạn từ năm 1921- 1930, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn phong phú và sôi nổi trên địa bàn nước Liên Xô vào khoảng thời gian nào?
Trong giai đoạn từ năm 1921- 1930, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn phong phú và sôi nổi trên địa bàn nước Trung Quốc vào khoảng thời gian nào?
Trong khái niệm văn hóa đưa ra năm 1943, Hồ Chí Minh đã nói lên sự ra đời của văn hóa như thế nào?
Trong kháng chiến chống đế quốc, thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận. Mặt trận nào sau đây nằm trong bốn tầng mặt trận đó?
Trong lĩnh vực chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung quan trọng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.
Vì: Nội dung quan trọng nhất về chính trị là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Tham khảo: Mục II.1.c. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng CNXH ở nước ta trong thời kỳ quá độ (GT, tr. 115).
Trong luận điểm “Đảng cầm quyền, dân là chủ” Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề nào sau đây?
Trong luận điểm “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề nào sau đây?

“Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc….”

Trong luận điểm nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập tới vấn đề gì về đoàn kết dân tộc?

Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc.
Vì. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh lực lượng của đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân. Tức là đoàn kết không được bỏ sót một ai, kể cả những người trước đây đã lầm đường lạc lối, nhưng nay có lòng hối cải muốn đi theo cách mạng thì chúng ta phải đoàn kết, giúp đỡ họ.
Tham khảo: Mục I.2.b. Điều kiện để thực hiện đại đoàn kết dân tộc (GT, tr. 170).
Trong những câu viết dưới đây về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh, câu ghi thiếu nội dung là câu nào?
Trong nội dung xây dựng văn hóa – xã hội ở nước ta, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vấn đề gì?
Trong quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người. Luận điểm nào dưới đây không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
Trong quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ. Quan điểm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?
Trong quá trình xây dựng nền văn hóa giáo dục ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đưa ra một hệ thống quan điểm định hướng cho nền giáo dục phát triển đúng hướng. Quan điểm nào dưới đây không phải của Hồ Chí Minh?
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoạn kết dân tộc là:
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, khái niệm “chính” được hiểu như thế nào?
Từ cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước tư bản chủ nghĩa vào thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã dẫn tới một cao trào mới của cách mạng thế giới “thức tỉnh các dân tộc châu Á” đó là cuộc cách mạng nào?
Xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng những nội dung gì trong các nội dung sau?
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *