Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam- TX LLDL01

Please follow and like us:
Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3000k/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK : tại đây
Đường nối full: https://www.quantri123.com/duong-loi-cach-mang-cua-dang-cong-san-full/
Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được quốc hội thông qua vào thời gian nào?
Các hình thức phân phối chủ yếu hiện nay ở nước ta gồm những hình thức nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Các hình thức phân phối chủ yếu hiện nay ở nước ta gồm những hình thức nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Căn cứ chủ yếu nào sau đây khẳng định Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 – 1931? Chọn phương án không đúng.
Căn cứ quan trọng nhất mà Đảng ta dựa vào khi đề ra chủ trương rút ngắn thời gian công nghiệp hoá so với các nước?
Câu nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” được Hồ Chí Minh nêu lên trong thời kỳ nào?
Chế độ bao cấp ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới được thực hiện dưới hình thức nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Chính sách xã hội được giải quyết theo hướng Chính phủ đề ra chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân chủ động và tự tổ chức giải quyết các vấn đề xã hội của chính mình, được thực hiện trong mô hình nào sau đây?
Chính sách xã hội hướng vào giải quyết những vấn đề cấp bách: làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, được học hành, được nhà nước ta thực hiện trong thời kỳ nào?
Chỉ số HDI bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu nào sau đây?
Chọn phương án không phù hợp.
Chỉ thị “Hoà để tiến” (1946) được Đảng ta đưa ra trong bối cảnh nào? Chọn phương án không đúng.
Chỉ thị “Hòa để tiến” (1946) được Đảng ta đưa ra trong bối cảnh nào? Chọn phương án không đúng.
“Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng”. Đoạn trích trên là từ văn kiện nào sau đây?
Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp tháng 6/1946 nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Chủ trương “Chủ động và tích cực hội nhập Kinh tế quốc tế” được Đảng ta đề ra trong thời gian nào?
Chủ trương thử nghiệm đầu tư ra nước ngoài lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra năm nào?
Chủ trương tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá được Đảng đưa ra ở các đại hội nào?
Chủ trương tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra năm nào?
Chủ trương “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” được Đảng ta nêu lên năm nào?
Chủ trương “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” được Đảng ta nêu lên năm nào?
Chủ trương “Xây dựng quan hệ đối tác” được Đảng ta nêu ra thời gian nào?
Có một chính quyền tự xác định là công bộc của dân, coi dân thực sự là chủ, cán bộ sống và làm việc cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đây là đặc trưng nổi bật của hệ thống chính trị nước ta thời kỳ nào?
Công nghiệp hoá theo mô hình khép kín, hướng nội và thiên về công nghiệp nặng là một đặc trưng nổi bật của công nghiệp hoá ở nước ta thời kỳ nào?
Cơ chế “xin – cho” thể hiện sự bao cấp của nhà nước ở lĩnh vực nào là rõ nhất?
“Cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”. Đây là đoạn trích từ văn kiện nào sau đây?
Di sản nào sau đây của nước ta không phải là di sản văn hoá?
Di sản văn hoá phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại là di sản nào sau đây?
Di sản văn hoá vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại là di sản nào?
Dựa vào căn cứ nào sau đây, Cương lĩnh chính trị tháng 2/1930 chủ trương phải lôi kéo địa chủ vừa và nhỏ đi về phía giai cấp vô sản? Chọn phương án không đúng.
Dựa vào cơ sở nào để Đảng ta khẳng định có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH ở nước ta? Chọn phương án không đúng.
Đại hội nào của Đảng chủ trương tiếp tục coi quan hệ với Liên xô là “hòn đá tảng” trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Đại hội nào của Đảng khẳng định chính sách xã hội thống nhất với chính sách kinh tế ở chỗ đều nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người?
Đại hội nào của Đảng lần đầu tiên khẳng định: Công nghiệp hoá XHCN là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH?
Đại hội nào của Đảng ta lần đầu tiên đưa ra chủ trương “xây dựng nền kinh tế mở”?
Đại hội VI của Đảng đã cụ thể hoá nội dung công nghiệp hoá trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên bằng những chương trình nào sau đây?
Đặc điểm lớn nhất của Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 là gì?
Đặc điểm nào sau đây không nằm trong đặc điểm chung của kinh tế thị trường?
Để điều chỉnh các hoạt động giao dịch, mua bán trên thị trường, người ta đã xây dựng cái gì?
Để phát huy nguồn lực con người, phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chú ý nhất đến vấn đề nào sau đây?
Điểm đột phá thành công trong hoạt động đối ngoại của Đảng ta để phá bỏ bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch đối với nước ta là gì?
Điểm mới trong đường lối đối ngoại của Đảng ta đưa ra ở đại hội VIII so với các đại hội trước đó là gì?
Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn trích sau phù hợp với quan điểm của Nguyễn Ái Quốc “An Nam dân tộc cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm ……… cách mệnh cũng dễ”.
Điền vào chỗ trống đoạn trích sau: “Nước độc lập mà dân không đuợc huởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có………”.
Điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau: “Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là thể chế kinh tế thì trường trong đó các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành được tự giác tạo lập và sử dụng để phát triển…….cải thiện đời sống nhân dân”.
Định hướng XHCN trong chế độ phân phối hiện nay ở nước ta được thể hiện như thế nào? Chọn phương án không đúng?
Giai cấp nào sau đây trở thành đồng minh chủ yếu của thực dân Pháp trong việc áp bức, bóc lột nhân dân ta?
Giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam không thể lãnh đạo được cách mạng Việt Nam vì lý do nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Giải pháp để phát triển khoa học và công nghệ mà Đảng ta đưa ra trong thời kỳ mới là gì? Chọn phương án không đúng.
Giải pháp để phát triển khoa học và công nghệ mà Đảng ta đưa ra trong thời kỳ mới là gì? Chọn phương án không đúng.
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu lên khái niệm kinh tế tri thức do tổ chức nào sau đây đưa ra?
Giá trị hàng đầu trong bảng giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam là gì?
Hệ quả chủ yếu của 2 lần tiến hành tập trung khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam là gì?
Hệ quả chủ yếu của 2 lần tiến hành tập trung khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở VN là gì?
Hệ thống chính trị chuyên chính vô sản được xây dựng và thực hiện trên phạm vi cả nước là ở giai đoạn nào sau đây?
Hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam gồm những bộ phận nào sau đây? Chọn phương án không phù hợp.
Hệ thống chính trị ở nước ta được thiết lập với mục đích chủ yếu nào?
Hiện nay (2013) Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận bao nhiêu di sản văn hoá vật thể?
Hiện nay các nước tư bản phát triển đã công nhận nước là nước có nền kinh tế thị trường chưa?
Hiện nay công nghiệp, hiện đại hoá ở nước ta được tiến hành trong bối cảnh như thế nào? Chọn phương án không đúng?
Hiện nay ở Việt Nam (2013) có mấy tỉnh (thành phố) được UNESCO công nhận 2 di sản văn hoá?
Hiện nay ở Việt Nam có các vùng tam giác kinh tế động lực nào? Chọn phương án đúng.
Hiệp định nào được coi là Hiệp định quốc tế đầu tiên mà Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ký kết?
Hình thức phân phối cơ bản, chủ yếu nhất hiện nay ở nước ta là hình thức nào?
Hội nghị nào xác định “Kẻ thù trước mắt nguy hại nhất của nhân dân Đông Dương cần phải tập trung đánh đổ là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai”?
Kết quả đạt được trong sách lược Hoà với Pháp của Đảng ta là gì? Chọn phương án không đúng.
Kết quả đạt được trong sách lược Hòa với Pháp của Đảng ta là gì? Chọn phương án không đúng.
Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết” được Đảng ta nêu lên trong thời kỳ nào?
Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết” được Đảng ta nêu lên trong văn kiện nào?
Khẩu hiệu sau đây: “Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và việt gian chia cho dân cày nghèo”; “chia lại ruộng đất công cho công bằng, giảm tô, giảm tức…”? được Đảng đưa trong thời gian nào?
Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là quan điểm của Đảng được nêu ra lần đầu tiên trong thời gian nào?
Kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta thời kỳ quá độ lên CNXH được Đảng ta đưa ra vào thời gian nào?
Kinh tế thị trường tự do là mô hình được nước nào thực hiện?
Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hoá giống nhau ở những điểm chủ yếu nào? Chọn phương án không đúng.
Kinh tế thị trường XHCN đang được thực hiện ở nước nào sau đây?
Lần đầu tiên hệ thống chính trị ở nước ta bước đầu đã có sự giám sát của xã hội dân sự là vào thời gian nào?
Mặt trận tổ quốc Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc chủ yếu nào sau đây?
Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?
Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị được Đảng ta xác định như thế nào?
Một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH là loại kinh tế thị trường nào?
Một nền kinh tế được coi là kinh tế thị trường khi các nguồn lực kinh tế được phân bổ theo nguyên tắc nào?
Một nền kinh tế như thế nào được coi là nền kinh tế thị trường?
Mục đích chủ yếu của công nghiệp hoá nói chung là gì? Chọn phương án không đúng?
Mục đích chủ yếu khi phân định các thành phần kinh tế là gì?
Mục tiêu chiến lược, lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là củng cố và giữ vững hòa bình để tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết nào?
Mục tiêu chủ yếu của chủ trương “Giáo dục lại nhân dân” mà Hồ Chí Minh đề ra sau cách mạng Tháng 8/1945 là gì? Chọn phương án không phù hợp.
Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam là gì?
Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là gì? Chọn phương án không đúng.
Mỹ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam năm nào?
Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm nào?
Năm nào lần đầu tiên Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu làm uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an?
Nền móng của đường lối đối ngoại: độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá được Đảng ta nêu lên trong văn kiện nào?
Nghiên cứu các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thức dân Pháp giúp chúng ta hiểu đúng đắn vấn đề chủ yếu nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Nghị quyết 7 của Bộ chính trị (Khoá IX) đề cập đến vấn đề gì?
Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho giai cấp nông nhân Việt Nam không thể lãnh đạo được cách mạng là do:
“Nhà nước pháp quyền” là một chế định Nhà nước được hiểu như thế nào?
Nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản được khẳng định trong hiến pháp năm nào?
Nhận định “Hiện nay cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo gồm 2 nhiệm vụ chiến lược: cách mạnh XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam” được đưa ra ở Hội nghị nào?
Nhận định nào sau đây không đúng với quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường?
Nhân loại đã và đang trải qua các loại hình kinh tế chủ yếu nào sau đây xét dưới góc độ sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế?
Nhận thức: Xây dựng và phát triển công nghiệp nặng cần phải làm có mức độ, vừa sức, được Đảng ta nêu lên ở giai đoạn nào?
Nhân tố chủ yếu nào mang tính mở đường, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới ở nước ta?
Nhiệm vụ “Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô, thành trì của cách mạng thế giới và ủng hộ cách mạng Trung Quốc” được Đảng ta đưa ra ở đại hội nào?
Những lý do nào sau đây đã khiến cho Luận cương chính trị tháng 10/1930 không đề ra được một chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi? Chọn phương án không đúng.
Những nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến hạn chế của công nghiệp hoá trước đổi mới ở nước ta? Chọn phương án không đúng.
Nội dung chủ yếu của cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay ở nước ta là gì?
Nội dung chủ yếu trong chủ trương thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN mà Đảng ta nêu lên là gì?
Nội dung chủ yếu và quan trọng nhất của việc xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam là gì?
Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trở thành thành viên thứ bao nhiêu của Liên hợp quốc?
Nước nào đang thực hiện kinh tế thị trường xã hội?
Nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá bắt đầu từ sau đại hội nào?
Ở nước ta hiện nay có mấy loại sở hữu chủ yếu?
Ở nước ta hiện nay để điều chỉnh các hoạt động của kinh tế thị trường, chúng ta phải làm gì?
Quan điểm: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo được Đảng ta nêu lên ở đại hội nào?
Quan điểm của Đảng ta về tính chất của mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam hiện nay là gì?
Quan điểm của Đảng về động lực chủ yếu để phát triển đất nước hiện nay là gì?
Quan điểm khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá được Đảng ta nêu lên trong thời kỳ nào?
Quan điểm: khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu được Đảng ta nêu lên trong thời gian nào?
Quan điểm “Muốn người giúp cho thì trước hết phải tự giúp lấy mình đã” Đây là quan điểm của Nguyễn Ái Quốc nêu ra trong tác phẩm nào sau đây?
Quan hệ với Liên Xô được coi là “Hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của nước ta” được Đảng ta nêu lên trong giai đoạn nào?
“Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin được thông qua ở đại hội lần thứ mấy của Quốc tế cộng sản?
Sự bất lực của giai cấp phong kiến và tư sản việt nam trong việc giải quyết các yêu cầu của xã hội Việt Nam dưới thời thực dân Pháp thống trị được thể hiện qua thực tiễn như thế nào?
Sự đổi mới trong nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường được Đảng ta nêu lên các đại hội nào?
Sự nghiệp đổi mới về kinh tế ở nước ta xuất hiện đầu tiên ở lĩnh vực nào?
Sự thất bại của phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân… chứng tỏ sự bất lực của giai cấp nào sau đây trong việc giải quyết các yêu cầu của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp?
Sự thất bại của phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân… chứng tỏ sự bất lực của giai cấp nào sau đây trong việc giải quyết các yêu cầu của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp?
Tác phẩm Đời sống mới của Hồ Chí Minh được xuất bản năm nào?
Tác phẩm nào sau đây được xem là “cuốn sách giáo khoa” đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?
Tam giác kinh tế động lực ở miền Trung gồm những tỉnh nào sau đây?
Tầm nhìn mới ngang tầm với thế giới về vai trò văn hóa hiện nay của Đảng ta được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam (1975) đã dẫn đến những hệ quả nào ở Đông Nam Á? Chọn phương án không đúng.
Theo quan điểm của Đảng, để phát triển đất nước thì nguồn lực trong nước có vai trò như thế nào?
Theo quan điểm của Đảng ta, mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở điểm nào?
Theo quan điểm của Đảng, trong quá trình phát triển đất nước, nguồn lực bên ngoài có vai trò như thế nào?
Thể chế kinh tế thị trường gồm những bộ phận nào sau đây? Chọn phương án không đúng?
Tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia hiện nay được tổ chức UNDP đưa ra là gì?
Tính chất của nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá có nội dung XHCN và tinh chất dân tộc, có tính Đảng, tính nhân dân được Đảng ta nêu lên ở thời kỳ nào?
Tính “định hướng XHCN” theo quan điểm của Đảng ta được thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực nào sau đây?
Tính tất yếu của công nghiệp hoá ở Việt Nam được thể hiện ở phương án nào sau đây?
Tỉnh (thành phố) nào sau đây của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận 02 di sản văn hoá phi vật thể?
Tỉnh (Thành phố) nào sau đây của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận 02 di sản văn hoá trong năm 2010?
Tỉnh (thành phố) nào sau đây của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận 02 di sản văn hoá vật thể?
Tổ chức nào sau đây là nhân tố quốc tế tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Trên thế giới công nghiệp hoá được tiến hành đầu tiên ở quốc gia nào?
Trên thế giới công nghiệp hóa được tiến hành đầu tiên ở quốc gia nào?
Trong các nhân tố quốc tế sau đây, nhân tố nào không tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?
Trong kinh tế thị trường vấn đề nào được đặt ra một cách trực tiếp và nghiêm ngặt đối với các nhà doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất, kinh doanh?
“Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng ………, chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa bỏng”.
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu trích trên.
Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã xác định ai là “bầu bạn cách mệnh của công nông”?
Trong tác phẩm nào Nguyễn Ái Quốc đã xác định “học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ” là “bầu bạn kách mệnh của công nông”?
Trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, các thiết chế, cụng cụ, nguyên tắc vận hành được tạo lập và sử dụng như thế nào?
Trước đổi mới hình thức phân phối nào được coi là chủ yếu nhất?
Từ thực tiễn chỉ đạo công nghiệp hóa giai đoạn 1976 – 1981 Đảng ta rút ra kết luận: Từ sản xuất nhỏ đi lên, điều quan trọng là gì?
Từ thực tiễn chỉ đạo công nghiệp hóa giai đoạn 1976 – 1981 Đảng ta rút ra kết luận: Từ sản xuất nhỏ đi lên, điều quan trọng là gì?
Từ thực tiễn chỉ đạo công nghiệp hóa giai đoạn 1976 – 1981 Đảng ta rút ra kết luận: Từ sản xuất nhỏ đi lên, điều quan trọng là gì?
Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý là quan điểm được Đảng ta nêu lên lần đầu ở văn kiện nào?
Vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đang được Đảng xác định như thế nào?
“Văn hoá là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống” được hiểu theo nghĩa nào sau đây?
Văn hoá là một mặt trận của cách mạng Việt Nam, quan điểm này lần đầu tiên được Đảng ta khẳng định vào năm nào?

“Văn hoá Việt nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thân do cộng đồng các dân tộc Việt nam sáng tạo ra trong ……… dựng nước và giữ nước”?

Hãy chọn phương án phù hợp điền vào chỗ trống trong đoạn trích trên từ giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn kiện nào của Đảng đã xác định: “Cuộc dân tộc giải phóng không nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ với cuộc cách mạng điền địa…”?
Văn kiện nào của Đảng lần đầu tiên đã nêu lên đặc trưng của nền văn hoá Việt Nam là: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
Văn kiện nào sau đây được coi là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hoá?
Văn kiện nào sau đây xác định mâu thuẫn gay gắt nhất ở Đông Duơng là “Một bên thì thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ, một bên thì địa chủ, phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa”?
Vấn đề dân tộc trở thành vấn đề quốc tế lớn vào khoảng thời gian nào sau đây?
Vấn đề gì sau đây khiến người ta lầm tưởng kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của CNTB?
Vấn đề xã hội được Đảng ta nâng lên thành chính sách xã hội là vào thời gian nào sau đây?
Việc phân định các thành phần kinh tế dựa trên cơ sở chủ yếu nào?
Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên sáng lập tổ chức nào sau đây?
Vì sao chúng ta phải xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế theo kiểu bao cấp? Chọn phương án không đúng.
Vì sao công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ở nước ta phải gắn với hội nhập kinh tế? Chọn phương án không đúng.
Vì sao đại hội 5 của Đảng (3/1982) lại chủ trương lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu? Chọn phương án không đúng.
Vì sao Đảng chủ trương phải củng cố chính quyền sau cách mạng Tháng 8/1945? Chọn phương án không đúng.
Vì sao Đảng ta cho rằng cần thiết và có thể sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH? Chọn phương án không đúng.
Vì sao Đảng ta cho rằng công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường . Chọn phương án không đúng.
Vì sao Đảng ta cho rằng công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường . Chọn phương án không đúng?
Vì sao Đảng ta cho rằng tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường? Chọn phương án không đúng.
Vì sao Đảng ta chủ trương: phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững? Chọn phương án không đúng.
Vì sao Đảng ta khẳng định: kinh tế thị trường không phải là cái riêng của CNTB? Chọn phương án không đúng.
Vì sao Đảng ta lại khẳng định: Con đường công nghiệp hóa ở nước ta cần rút ngắn thời gian so với các nước đi trước?
Vì sao Đảng ta lại xác định: Hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam là phải phát triển nhanh và có hiệu quả các sản phẩm, các ngành, các lĩnh vực mà ta có lợi thế? Chọn phương án không đúng.
Vì sao Đảng ta xác định con người là nhân tố quan trọng nhất cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững của nước ta hiện nay? Chọn phương án không đúng.
Vì sao hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ 1945 – 1954 lại có tên gọi là Dân chủ nhân dân?
Vì sao hiện nay chúng ta cần phải khẩn trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta? Chọn phương án không phù hợp.
Vì sao ra đời ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân lại có những đặc điểm của giai cấp công nhân quốc tế?
Vì sao thời kỳ 1945 – 1954, trong các cơ quan công quyền ở nước ta rất ít xảy ra tiêu cực? Chọn phương án không đúng.
Xây dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN là nội dung cốt lõi trong xây dựng hệ thống chính trị của nước ta thời kỳ nào sau đây?
Xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại; bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. Đây là mục tiêu cơ bản của công nghiệp hoá ở Việt Nam do đại hội nào nêu lên?
Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta có tác dụng gì?
Chọn phương án không đúng.
Xây dựng thể chế kinh tế thị trường nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
Yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt Nam dưới ách thống trị thực dân Pháp là gì?
Yêu cầu hàng đầu về đối ngoại của Việt Nam khi bước vào thời kỳ đổi mới là gì?
Yếu tố chủ yếu nào sau đây của kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của CNTB?
Yếu tố nào sau đây đã giữ vai trò quyết định trong thành công của Công nghiệp hoá ở các nước công nghiệp mới?
Yếu tố nào sau đây giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải trong nền kinh tế tri thức?
Yếu tố nào sau đây giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải trong nền kinh tế tri thức?

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *