Tư tưởng Hồ Chí Minh EG03

Please follow and like us:

Tư tưởng Hồ Chí Minh EG03

1.
a. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. (Đ)
b. Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.
c. Tự phê bình và phê bình.
d. Tập trung dân chủ.
2. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
a. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
b. Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới.
c. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
d. Thực hiện công hữu hóa về tư liệu sản xuất.
3.
a. Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.
b. Đoàn kết thống nhất trong Đảng. (Đ)
c. Tự phê bình và phê bình.
d. Tập trung dân chủ.
4. Hồ Chí Minh gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Hòa bình Vecxai (Pháp) vào ngày tháng năm nào?
a. 18/6/1917
b. 18/6/1920
c. 18/6/1919 (Đ)
d. 18/6/1918
5.
a. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
b. Cả 3 phương án đều đúng.
c. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi thích hợp. (Đ)
d. Phát triển ngay công nghiệp nặng.
6.
a. 20 năm.
b. 30 năm.
c. Lâu dài. (Đ)
d. 15 năm.
7.
a. Hình thức quá độ gián tiếp. (Đ)
b. Lựa chọn các giải pháp trung gian phù hợp.
c. Cả 3 phương án đều đúng.
d. Hình thức quá độ trực tiếp.
8.
a. Khẳng định vai trò đảng cầm quyền.
b. Để Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. (Đ)
c. Cả 3 phương án đều đúng.
d. Rèn luyện cán bộ đảng viên.
9.
a. Con người xã hội chủ nghĩa. (Đ)
b. Con người năng động sáng tạo.
c. Cả 3 phương án đều đúng.
d. Cơ sở vật chất vững chắc.
10. Đảng cộng sản Việt nam mang bản chất công nhân thể hiện ở:
a. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
b. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin.
c. Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản
d. Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản
11.
a. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
b. Sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác.
c. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người.
d. Tác động vào các động lực chính trị – tinh thần.
12.
a. Chủ nghĩa Mác.
b. Chủ nghĩa Mác-Lênin. (Đ)
c. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
d. Cả 3 phương án đều đúng.
13.
a. Tổ chức, bộ máy.
b. Chính trị.
c. Tư tưởng, lý luận.
d. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
14.
a. Cả 3 phương án đều đúng.
b. Nền công nghiệp hiện đại.
c. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. (Đ)
d. Nền nông nghiệp hiện đại.
15.
a. Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước.
b. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
c. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị – xã hội.
d. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài.
16. Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin?
a. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
b. Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, bổ sung, phát triển các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin.
d. Học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ Mác- Lênin.
17.
a. Là ý thức tư tưởng của một cá nhân
b. Cả 3 phương án đều đúng.
c. Là tinh thần – tư tưởng
d. Là một hệ thống các quan điểm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên một cơ sở thực tiễn nhất định… (Đ)
18.
a. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. (Đ)
b. Quản lý xã hội bằng đạo đức.
c. Tinh thần hiếu học.
d. Cả 3 phương án đều đúng.
19.
a. Cách mạng vô sản. (Đ)
b. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
c. Cách mạng dân chủ tư sản.
d. Cách mạng tư sản.
20.
a. Dựa vào sự giúp đỡ của quốc tế.
b. Dưới sự lãnh đạo của Đảng.
c. Đem sức ta. (Đ)
d. Dựa vào sự đoàn kết của toàn dân.
21. Hồ Chí Minh khẳng định Độc lập tự do quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc vào thời gian:
a. Cả 3 phương án đều đúng.
b. Trong cách mạng tháng Tám.
c. Trong kháng chiến chống Pháp. (Đ)
d. Trong kháng chiến chống Mỹ.
22. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: ” […..] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”.
a. Cách mạng Tháng 8 năm 1945.
b. Cách mạng tư sản Pháp.
c. Cách mạng tháng Mười Nga. (Đ)
d. Cách mạng Tân Hợi.
23.
a. Khi ký tên vào bản Yêu sách của nhân dân An nam gửi đến Hội nghị Hoà Bình Vécxai (Pháp) ngày 18/6/1919. (Đ)
b. Khi Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng12/1920.
c. Khi Hồ Chí Minh sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế cộng sản tháng 6/1923.
d. Khi Hồ Chí Minh lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.
24. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng muốn thành công trước hết phải có:
a. Đảng kách mệnh. (Đ)
b. Tổ chức kách mệnh.
c. Lý luận kách mệnh.
d. Đường lối kách mệnh.
25.
a. Do giai cấp công nhân làm chủ.
b. Do giai cấp nông dân làm chủ.
c. Do nhân dân lao động làm chủ. (Đ)
d. Cả 3 phương án đều đúng.
26.
a. Cách mạng Việt nam (1). Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2). (Đ)
b. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (1). Độc lập tự do(2).
c. Cách mạng giải phóng dân tộc (1). Độc lập tự do (2).
d. Cách mạng vô sản (1). Cách mạng giải phóng dân tộc(2).
27.
a. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc.
b. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.
c. Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn các nước chính quốc. (Đ)
d. Cả 3 phương án đều đúng.
28.
a. 5/6/1911 (Đ)
b. 4/6/1911
c. 3/6/1911
d. 1/6/1911
29.
a. 1921-1925
b. 1911-1920
c. 1930 – 1945
d. 1921-1930 (Đ)
30.
a. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
b. Giác ngộ dân chúng.
c. Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
d. Tổ chức, tập hợp dân chúng.
31. Hồ Chí Minh viết “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào thời gian nào?
a. 19/12/1947
b. 19/12/1948
c. 19/12/1946 (Đ)
d. 19/12/1945
32.
a. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. (Đ)
b. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
c. Cả 3 phương án đều đúng.
d. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi phải tiến hành đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.
33. Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:
a. Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân.
b. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
c. Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.
d. Đi từ cách mạng giải phóng dân tộc tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.
34. “Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh”:
a. Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
b. Cả 3 phương án đều đúng. (Đ)
c. Qui luật khánh quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
d. Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
35.
a. 1925-1927 (Đ)
b. 1924-1926
c. 1923-1924
d. 1927-1929

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *