Truy vấn thuộc tính và truy vấn không gian

Please follow and like us:
Truy vấn thuộc tính và truy vấn không gian

Truy vấn là quá trình lựa chọn các đặc trưng theo những điều kiện nhất định từ tập hợp dữ liệu sẵn có mà không làm thay đổi nội dung dữ liệu ban đầu. Truy vấn được chia làm 2 loại: truy vấn thuộc tính và truy vấn không gian.

  Truy vấn thuộc tính Truy vấn không gian
Đặc điểm dữ liệu Dữ liệu thuộc tính đôi khi được gọi là dữ liệu phi không gian, là các tính năng bề mặt nhất định hoặc các hiện tượng, mô tả các đặc tính của mục tiêu định tính hay định lượng Dữ liệu vị trí không gian mô tả vị trí của các tính năng bề mặt hoặc các hiện tượng
Tiêu chí lựa chọn đặc trưng Lựa chọn đặc trưng dựa trên giá trị thuộc tính của chúng Lựa chọn đặc trưng dựa trên các mối quan hệ không gian (topo)
Hoạt động Biểu thức lựa chọn:

+ Trường thuộc tính

+ Toán tử

+ Giá trị thuộc tính

+ Từ nối

+ Landuse = 80 AND area < 400.000

4 loại quan hệ không gian:

+ Gần và trong khoảng

+ Tiếp giáp

+ Giao cắt

+ Nằm trong

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *