Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, theo Hồ Chí Minh, nội dung nào là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa cốt tử đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng?

Please follow and like us:

Câu hỏi: Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, theo Hồ Chí Minh, nội dung nào là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa cốt tử đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng?

a. Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng viên

b. Xây dựng đường lối chính trị

c. Xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị

d. Bảo vệ chính trị

Trả lời: Chọn b

Giải thích:

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về chính trị có nhiều nội dung, bao gồm: xây dựng đường lối, chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị… Trong đó, theo Hồ Chí Minh, xây dựng đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Hoạch định đường lối chính trị trở thành một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng trong xây dựng Đảng.

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *