Trò chơi kinh doanh BA17

Please follow and like us:

Trò chơi kinh doanh BA17

Câu 1: Trò chơi mà các người chơi hành động có thứ tự, người hành động sau có thể quan sát hoặc không quan sát được hành động của người trước là
a) Trò chơi tĩnh
b) Trò chơi hợp tác
c) Trò chơi đồng thời
d) Trò chơi động (Đ)
Câu 2: Vai trò của người bổ trợ trong trò chơi có thể là
a) Tạo ra thêm lợi ích cho tất cả người chơi (Đ)
b) Không tạo ra lợi ích cho trò chơi
c) Tạo thêm sự canh trạnh giữa các người chơi
d) Chỉ tao ra lợi ích cho một người chơi
Câu 3: Lý thuyết trò chơi thực sự được biết đến khi xuất hiện
a) Cân bằng Nash (Đ)
b) Bài toán xác định lượng của Cournot
c) Trò chơi Bayesian
d) Bài toán xác định gía của Bertrand
Câu 4: Cờ vua là
a) Trò chơi có tổng < 0
b) Trò chơi có tổng > 0
c) Trò chơi có tổng khác 0
d) Trò chơi có tổng = 0 (Đ)
Câu 5: Điều kiện để đảm bảo có cân bằng Nash là
a) Người chơi luôn mong muốn tối đa hóa kết quả của mình trong trò chơi (Đ)
b) Người chơi không biết chiến lược cân bằng của người chơi khác
c) Người chơi tin rằng việc thay đổi chiến lược sẽ làm thay đổi chiến lược của người khác
d) Người chơi luôn mong muốn tối đa hóa kết quả của đối thủ trong trò chơi
Câu 6: Việc đặt mình vào vị trí cạnh tranh sẽ giúp người chơi
a) Xác định đối thủ sẽ chơi như thế nào
b) Xác định bạn giá trị như thế nào với họ
c) Xác định họ nhìn nhận trò chơi như thế nào
d) Tất cả các yếu tố (Đ)
Câu 7: Trong trò chơi kinh doanh
a) Chỉ có người mua có cảm nhận giá cả hàng hóa
b) Chỉ có người bán có cảm nhận giá cả hàng hóa
c) Người mua và người bán có cảm nhận khác nhau về giá cả hàng hóa (Đ)
d) Người mua và người bán có cảm nhận giống nhau về giá cả hàng hóa
Câu 8: Trong trò chơi kinh doanh
a) Các yếu tố của trò chơi luôn thay đôi (Đ)
b) Các yếu tố của trò chơi luôn cố định
c) Kết quả của cuộc chơi luôn cố định
d) Chiến thuật cho cuộc chơi là cố định
Câu 9: Người chơi trong trò chơi kinh doanh có thể là
a) Người bổ trợ, nhà cung cấp, khách hàng, các tổ chức từ thiện
b) Nhà nước, khách hàng, đối thủ cạnh tranh
c) Khách hàng, nhà cung cấp, người bổ trợ, đối thủ cạnh tranh (Đ)
d) Khách hàng, nhà cung cấp, tòa án
Câu 10: Vê nguyên tắc, phạm vi của một cuộc chơi thường
a) Bị giới hạn do các chiến lược chơi định ra
b) Bị giới hạn thông qua kết quả của cuộc chơi
c) Không bị giới hạn về không gian và thời gian (Đ)
d) Bị giới hạn thông qua người tham gia trong trò chơi
Câu 11: Lý thuyết trò chơi được áp dụng trong
a) Nhiều lĩnh vực của cuộc sống (Đ)
b) Lĩnh vực toán học
c) Lĩnh vực sinh học
d) Lĩnh vực kinh tế
Câu 12: Lý thuyết trò chơi thực sự được biết đến khi
a) John Nash đưa ra cân bằng Nash vào năm 1950 (Đ)
b) John Nash đưa ra bài toán xác định lượng vào năm 1838
c) John Nash đưa ra bài toán xác định gía vào năm 1883
d) John Nash đưa ra trò chơi Bayesian vào năm1970
Câu 13: Trò chơi có tổng > không thường diễn ra khi
a) Cả hai người đều thua
b) Cả hai người đều chiến thắng (Đ)
c) Chỉ có một người thắng
d) Cả hai cùng hòa
Câu 14: Lý thuyết trò chơi nghiên cứu
a) Hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ độc lập với nhau
b) Hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ phụ thuộc lẫn nhau (Đ)
c) Hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ không phụ thuộc lẫn nhau
d) Người chơi trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ không phụ thuộc lẫn nhau
Câu 15: Luật lệ của trò chơi không thể thay đổi trò chơi bằng cách
a) Nhiều ưu đãi hơn cho sự trung thành của khách hàng
b) Không có phương án đúng (Đ)
c) Tạo sự khác biệt rõ hơn dựa trên những giá trị mà khách hàng thực sự đánh giá
d) Định giá minh bạch hơn
Câu 16: Trong trò chơi kinh doanh thì các yếu tố sau là quan trong nhất
a) Người chơi, Chính phủ, quy tắc chơi, phạm vi
b) Người chơi, quy tắc chơi, người bổ trợ, chiến thuật
c) Ngươi chơi, quy tắc chơi, phạm vi, khách hàng
d) Người chơi, quy tắc chơi, phạm vi, chiến thuật, giá trị gia tăng (Đ)
Câu 17: Mạng giá trị gồm
a) Nhà cung cấp và khách hàng và đối thủ cạnh tranh
b) Nhà cung cấp và khách hàng, đối thủ cạnh tranh và người bổ trợ (Đ)
c) Nhà cung cấp và khách hàng
d) Người bổ trợ và đối thủ cạnh tranh
Câu 18: Trong một trò chơi kinh doanh người ta cần quan tâm đến
a) Người chơi, luật chơi, phạm vi trò chơi, giá trị gia tăng và chiến thuật (Đ)
b) Người chơi, luật chơi và chiến thuật
c) Người chơi, phạm vi trò chơi và luật chơi
d) Chiến thuật, phạm vi và giá trị gia tăng
Câu 19: Cân bằng Nash Bayesian được sử dụng để giải quyết
a) Trò chơi tĩnh có đầy đủ thông tin
b) Trò chơi động có đầy đủ thông tin
c) Trò chơi động không có đầy đủ thông tin
d) Trò chơi tĩnh không có đầy đủ thông tin (Đ)
Câu 20: Trò chơi kinh doanh khác các trò chơi thông thường ở điểm là trò chơi kinh doanh
a) Cho phép không cần có luật chơi
b) Cho phép giá trị gia tăng người chơi nhận được vô hạn
c) Cho phép không cần có quy tắc chơi
d) Cho phép có nhiều hơn một người thắng cuộc (Đ)
Câu 21: Chiến lược trong trò chơi kinh doanh chính là
a) Những gì mà người chơi quan sát từ đối thủ của minh
b) Những gì người chơi không thể thực hiện được
c) Những gì người chơi bắt buộc đối thủ phải thực hiện theo
d) Những gì người chơi sẽ phải thực hiện theo (Đ)
Câu 22: Trò chơi mà các người chơi hành động có thứ tự, người hành động sau có thể quan sát hoặc không quan sát được hành động của người trước thì không phải là
a) Trò chơi tuần tự
b) Trò chơi dạng chuẩn tắc (Đ)
c) Trò chơi động
d) Trò chơi dạng mở rộng
Câu 23: Sai lầm của người chơi khi không xác định đúng giá trị gia tăng vì
a) Tất cả các yếu tố (Đ)
b) Không quan sát được hết các thành phần tạo nên giá trị gia tăng
c) không nhận biết được vị thế của mình trong trò chơi
d) Lẫn lộn giữa giá trị gia tăng của cá nhân người chơi với giá trị gia tăng của một nhóm những người chơi có cùng vị trí
Câu 24: Trò chơi động với thông tin không đầy đủ là
a) Trò chơi khi các người chơi đi đồng thời các nước đi của mình nhưng không biết kết cục của người khác
b) Trò chơi khi các người chơi đi đồng thời các nước đi của mình nhưng biết kết cục của người khác
c) Trò chơi khi các người chơi đi lần lượt các nước đi của mình nhưng người chơi ở bước sau không biết kết cục của bước trước đó (Đ)
d) Trò chơi khi các người chơi đi lần lượt các nước đi của mình nhưng người chơi ở bước sau biết rõ kết cục của bước trước đó
Câu 25: Nhà nước là một người chơi đặc biệt trong các trò chơi vì
a) Chỉ đóng 1 vai duy nhất là người bổ trợ (phục vụ cơ sở hạ tầng)
b) Không đóng vai trò gì trong trò chơi
c) Đóng nhiều vai trong trò chơi (Đ)
d) Chỉ đóng 1 vai duy nhất là đối thủ cạnh tranh khi thu thuế.
Câu 26: Trò chơi động với thông tin đầy đủ thường biểu diễn dưới
a) Dạng chuẩn tắc
b) Dạng đồ thị
c) Dạng cây (Đ)
d) Dạng ma trận
Câu 27: Lý thuyết trò chơi là
a) “Thuật đấu lượng”
b) “Thuật đấu tâm”
c) “Thuật đấu trí” (Đ)
d) “Thuật đấu lực”
Câu 28: Trong một chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp người ta luôn mong muốn
a) Tạo ra nhiều việc làm nhất
b) Doanh thu của công ty cực đại
c) Lấy được thị phần của các đối thủ khác
d) Tối đa kết quả nhận được (Đ)
Câu 29: Cân bằng Nash xảy ra khi
a) Người chơi có nhiều sự lựa chọn
b) Người chơi muốn rời khỏi chiến lược đã chọn
c) Người chơi đạt được lợi ích trung bình đối với chiến lược đã chọn
d) Người chơi không muốn di chuyển khỏi chiến lược đã lựa chọn (Đ)
Câu 30: Quy tắc chơi là định hướng để người chơi
a) Chọn không gian chiến lược chơi phù hợp
b) Xây dựng các hàm kết quả đạt được cho cuộc chơi
c) Tất cả các ý (Đ)
d) Phán đoán các hành động tiếp theo của những người cùng chơi
Câu 31: Việc các doanh nghiệp sử dụng các chính sách giá phức tạp là
a) Chiến thuật “Tái tạo sương mù”
b) Chiến thuật “Khuấy đảo màn sương mù” (Đ)
c) Chiến thuật “duy trì sương mù”
d) Chiến thuật “Làm tan sương mù”
Câu 32: Trò chơi có tổng < không thường diễn ra khi
a) Cả hai người đều thua (Đ)
b) Chỉ có một người thắng
c) Cả hai người đều chiến thắng
d) Cả hai cùng hòa
Câu 33: Trong trò chơi kinh doanh, Chính phủ có thể là
a) Nhà cung cấp
b) Khách hàng
c) Tất cả các vai trò (Đ)
d) Người bổ trợ
Câu 34: Đối thủ cạnh tranh trong trò chơi kinh doanh là có thể là
a) Khách hàng
b) Nhà cung cấp
c) Tất cả các vai
d) Người bổ trợ (Đ)
Câu 35: Trò chơi có tổng bằng không thường diễn ra khi
a) Cả hai người đều thua
b) Chỉ có một người thắng (Đ)
c) Cả hai cùng hòa
d) Cả hai người đều chiến thắng

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *