Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam

Please follow and like us:

Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam

Đối với Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, trước hết vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Người khẳng định, sự bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa thực dân đã đẩy các dân tộc thuộc địa, trong đó có Việt Nam đến tình trạng “hấp hối trong vòng tử địa”. Người viết: “Vì áp bức mà sinh ra cách mạng, trước sự diệt vong của giống nòi, do sự thống trị đô hộ đưa lại, người dân Việt nam ngày càng ý thức được rằng có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết, do vậy, muốn sống phải làm cách mệnh” .

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam không phải chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân hay những người cộng sản mà trước hết để cứu lấy con Lạc, cháu Hồng. Đây là quan điểm mới mẻ, sáng tạo của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng ở một nước thuộc địa.

  • Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, nhưng nhân dân chỉ có thể phát huy vai trò thực sự của mình khi họ được giác ngộ về lý tưởng, hành động tự giác, đoàn kết thống nhất. Đảng cộng sản ra đời thực hiện nhiệm vụ đó.
  • Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới”. Do vậy, để đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cần phải tổ chức đoàn kết quốc tế. Đảng cộng sản thực hiện nhiệm vụ cao cả này.
  • Năm 1927, Hồ Chí Minh đã đặt ra câu hỏi lớn “Cách mệnh trước hết cần có gì”và Người khẳng định: “Trước hết phải có Đảng, để trong thì vận động quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp khắp nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy” .
  • Theo Hồ Chí Minh, những cơ sở quan trọng đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam đó là:
  • Đảng được trang bị bởi học thuyết Mác – Lê nin.
  • Đảng viên Đảng cộng sản là những người ưu tú, tiến bộ của giai cấp và dân tộc.
  • Đảng cộng sản được nhân dân tin cậy và ủng hộ.

 

Tài Liệu Tham Khảo

[1] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục – Đào tạo; Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Hà Nội, 2011.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *