Trình bày các xu hướng cơ bản chi phối chính sách kinh tế đối ngoại của các quốc gia?

Please follow and like us:

Câu hỏi: Trình bày các xu hướng cơ bản chi phối chính sách kinh tế đối ngoại của các quốc gia?

 1. Xu hướng tự do hóa TM và bảo hộ mậu dịch:
 • Xu hướng tự do hóa TM:
 • Khái niệm: TDH TM là việc cắt giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế quan dẫn tới tăng lượng hàng hóa, dịch vụ thế giới vào thị trường nội địa
 • Mục tiêu: Tạo điều kiện thuân lợi cho việc phát triển các hoạt động TMQT cả về bề rộng và bề sâu.
 • Cơ sở: do quá trình quốc tế hóa đời sống KTế thế giới, lực lượng SX phát triển vượt ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia, phân công lao động QT phát triển, vai trò các công ty đa quốc gia được tăng cường, các quốc gia xây dựng “kinh tế mở” để khai thác triệt để lợi thế so sánh của nền KT mỗi nước.
 • Nội dung: nhà nước áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu những trở ngại trong hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế trong quan hệ mậu dịch QT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các hoạt động TMQT.
 • Biện pháp: điều chỉnh nới lỏng dần theo những thỏa thuận song phương & đa phương; Từng bước giảm thuế nhập khẩu. Tăng và xóa bỏ dần hạn ngạch.. .. Hình thành các liên kết KTQT.
 • Xu hướng bảo hộ mậu dịch
 • Khái niệm: Bảo hộ mậu dịch là việc tăng các hàng rào thuế quan và phi thuế quan dẫn tới giảm hàng hóa, dịch vụ thế giới vào thị trường nội địa
 • Mục tiêu: Bảo vệ thị trường nội địa trước sự thâm nhập ngày càng mạnh mẽ của các luồng hh từ bên ngoài để bảo vệ lợi ích qgia.
 • Cơ sở: do sự phát triển không đều và sự khác biệt trong điều kiện tái sản xuất giữa các quốc gia, do sự chênh lệch về khả năng cạnh tranh giữa các công ty trong nước với nước ngoài, do một số nguyên nhân lịch sử, hay các lý do về chính trị, XH đưa đến yêu cầu phải bảo hộ mậu dịch.
 • Nội dung: Nhà nước áp dụng các biện pháp cần thiết làm tăng các rào cản thương mại để gây khó khăn hơn cho việc nhập khẩu
 • Biện pháp: tăng thuế, đề ra các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn kỹ thuật khắt khe hơn…
 1. Các xu hướng khác chi phối chính sách kinh tế đối ngoại của các quốc giá.
 • xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập KTQT

      Qua trình hội nhập đang diễn ra với quy mô ngày càng lớn, tốc độ ngày càng gia tăng => thúc đẩy vai trò của các hoạt động: trao đổi mậu dịch, sáp nhập các tổng công ty, tập đoàn, đánh dấu mạnh mẽ sự gia tăng của các hoạt động tài chính quốc tế.

 • Sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa hoc kỹ thuật

–    Làm thay đổi cơ cấu các ngành SX và dịch vụ mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn.

 • Do tác động với môt cường độ lớn và trình độ cao đã đưa đến sự đột biến trong tăng trưởng kinh tế tác động làm biến đổi sâu sắc trong cơ cấu kinh tế.
 • Đưa con người tiến sang một nền văn minh thứ 3: văn minh trí tuê
 • Sự bùng nổ của KHKT đã lan tỏa đến khắp tất cả các lĩnh vực của một QG.
 • Xu hướn chuyển sang nền kinh tế thị trường trên quy mô toàn cầu với sự phát triển của các quan hệ song phương và đa phương các mối quan hệ kinh tế quốc tế về cả chiều rộng và chiều sâu.
 • Xu hướng phát triển mạnh mẽ của các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia làm thay đổi cơ cấu tổ chức sản xuất cũng như phương thức quản lý không những trong nội bộ doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế quóc tế giữa các nước.
 • Xu hướng phát triên mạnh các loại hình đầu tư quốc tế, sự thay thế của đầu tư quốc tế cho các quan hệ thuần túy thuong mại, thúc đẩy các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.
 • Sự hình thành và phát triển thị trương tài chính- tiền tệ toàn cầu không những tạo tiền đề mà còn thúc đẩy các quan hệ kinh tế quốc tế phát tiển lên một trình độ cap hoen về chất.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *