TPQT là gì? TPQT VN là gì? TPQT VN có những VBPL nào là nguồn luật?

Please follow and like us:

TPQT là một ngành luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự mà một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài hoặc quan hệ dân sự có đối tượng là tài sản ở nước ngoài hoặc quan hệ dân sự phát sinh ở nước ngoài.

TPQT VN là ngành luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam hoặc có mối quan hệ gắn bó với Việt Nam.

Các VBPL là nguồn luật của TPQT VN bao gồm:

Nguồn luật quốc gia là các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước của Việt Nam ban hành, có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam, điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nguồn luật quốc gia của TPQT VN bao gồm các văn bản pháp luật cơ bản của quốc gia như Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự,… Ngoài ra, nguồn luật quốc gia của TPQT VN còn bao gồm các văn bản pháp luật khác như các luật chuyên ngành, nghị định, thông tư,…

Nguồn luật quốc tế là các văn bản pháp luật do các tổ chức quốc tế hoặc các quốc gia ký kết, có hiệu lực trên phạm vi quốc tế, điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nguồn luật quốc tế của TPQT VN bao gồm các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tập quán quốc tế,…

Nguyên tắc chung của pháp luật là những nguyên tắc cơ bản, phổ biến của pháp luật, được áp dụng trong quá trình giải quyết các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nguyên tắc chung của pháp luật là nguồn luật của TPQT VN khi không có quy định cụ thể của pháp luật quốc gia hoặc pháp luật quốc tế.

Trong đó, nguồn luật quốc gia là nguồn luật quan trọng nhất của TPQT VN. Các văn bản pháp luật của Việt Nam có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được áp dụng để giải quyết các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *