TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC

Please follow and like us:

TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC
Qua bao quá trinh nếu bao phương pháp tự học thì tổng kết lại chúng ta
vẫn chỉ cần dựa trên 3 cơ sở dưới đây để đạt hiệu quả cáo nhất !
Đó là một chu trình gồm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1- Tự nghiên cứu: Người học tự tìm tòi, quan sát, mô tả, giải
thích, phát hiện vấn đề, định hướng, giải quyết vấn đề, tự tìm ra kiến
thức tri thức mới (chỉ mới đối với người học) và tạo ra sản phẩm ban đầu
hay sản phẩm thô có tính chất cá nhân.( sản phẩm chính bản thân mình
cố gắng công sức tạo nên )

Giai đoạn 2 – Tự thể hiện: Người học tự thể hiện mình bằng nhiều cách
như văn bản, bằng lời nói, tự trình bày, bảo vệ kiến thức hay sản phẩm
cá nhân ban đầu của mình, tự thể hiện qua sự đối thoại, giao tiếp với các
bạn và thầy, tạo ra sản phẩm có tính chất xã hội của cộng đồng lớp
học.cũng như tạo ra thành quả cho chính bản thân mình cố gắng !

Giai đoạn 3 – Tự kiểm tra, tự điều chỉnh: Sau khi tự thể hiện mình qua sự
hợp tác trao đổi với các bạn và thầy, sau khi thầy kết luận, người học tự
kiểm tra, tự đánh giá sản phẩm ban đầu của mình, tự sửa sai, tự điều
chỉnh thành sản phẩm khoa học. ( cách thức tự cải thiện mình cải thiện
chính những sản phẩm của mình tạo ra )

Chu trình tự nghiên cứu tự thể hiện, tự kiểm tra, tự điều chỉnh “thực
chất cũng là con đường” phát hiện vấn đề, định hướng giải quyết, và giải
quyết vấn đề của nghiên cứu khoa học.

Rèn luyện phương pháp tự học phải trở thành một mục tiêu học tập của
sinh viên
Tự học có ý nghĩa to lớn đối với bản thân sinh viên để hoàn thành nhiệm
vụ học tập của họ đối với chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học –

đào tạo trong nhà trường. Tự học là sự thể hiện đầy đủ nhất vai trò chủ
thể trong quá trình nhận thức của sinh viên. Trong quá trình đó, người
học hoàn toàn chủ động và độc lập, tự lực tìm tòi, khám phá để lĩnh hội
tri thức dưới sự chỉ đạo, điều khiển của giáo viên.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *