Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để chỉ tình hình cách mạng Việt Nam ở giai đoạn nào?

Please follow and like us:

Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để chỉ tình hình cách mạng Việt Nam ở giai đoạn nào?
Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để chỉ tình hình Cách mạng Việt Nam sau Cách Mạng Tháng Tám năm 1945.
* Những khó khăn phải đương đầu lúc này:
+ Quân đội của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế trong phe Đồng minh, dưới danh nghĩa giải pháp quân đội Nhật, đã kéo vào nước ta với những âm mưu rất thâm độc:
– Từ vĩ tuyến16 trở ra Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo theo các tổ chức phản động Việt quốc, Việt cách nhằm lật đổ chính quyền cách mạng.
– Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: hơn 1 vạn quân Anh mở đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.
– Trên đất nước ta lúc đó vẫn còn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp.
– Các thế lực phản động trong nước lợi dụng tình hình này nổi dậy chống phá.
+ Trong lúc đó, tình hình đất nước gặp rất nhiều khó khăn:
– Chính quyền cách mạng vừa mới ra đời, chưa được củng cố.
– Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai liên tiếp làm cho nạn đói thêm trầm trọng.
– Nền tài chính nước nhà trống rỗng.
– Các tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại hết sức tai hại, đặc biệt nạn mù chữ,…

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *