Nêu nguyên nhân hạn chế của Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của Đảng?

Please follow and like us:

Nêu nguyên nhân hạn chế của Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của Đảng?
Hạn chế của Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của Đảng:
+ Luận cương đã không vạch ra được đâu là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội thuộc địa, coi trọng vấn đề chống phong kiến không phù hợp với Cách mạng Việt Nam.
+ Không đề ra được mối liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh dân tộc và bọn tay sai.
+ Đánh giá không đúng vai trò vị trí của các giai cấp tầng lớp khác, do đó không lôi kéo được bộ phận có tinh thần yêu nước.
Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của Luận cương:
+ Do trực tiếp chịu ảnh hưởng tư tưởng tả khuynh của Quốc tế Cộng sản.
+ Do không nắm được thực tiễn đất nước, không xác định được mâu thuẫn nào là mâu thuẫn chủ yếu dẫn tới không xác định được tầng lớp trung gian cũng là đối tượng cách mạng.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *