Thế nào là chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn và chế độ chịu trách nhiệm vô hạn?

Please follow and like us:
Thế nào là chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn và chế độ chịu trách nhiệm vô hạn?
Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp:

Là chế độ mà trong đó: doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ sở hữu đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Loại doanh nghiệp này nếu kinh doanh bị thua lỗ dẫn đến phá sản doanh nghiệp thì không những phải chịu trách nhiệm tài sản về các khoản nợ trong phạm vi vốn, tài sản của doanh nghiệp mà còn là toàn bộ tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, kể cả các tài sản không đưa vào kinh doanh. Điều này bắt nguồn từ sự không tách bạch giữa tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp với tài sản của doanh nghiệp.

Ví dụ: ông A thành lập một doanh nghiệp tư nhân có số vốn đăng kí kinh doanh là 2 tỷ. Ngoài ra ông A có 8 tỷ tiền vốn bất động sản. Nếu doanh nghiệp tư nhân của ông A làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh toán các khoản nợ bằng số vốn đã đăng kí kinh doanh là 2 tỷ thì ông A tiếp tục phải đem 8 tỷ tiền bất động sản ra thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp:

Là chế độ mà trong đó tồn tại giới hạn về tài sản giữa một bên là tài sản thương sự (tài sản đem ra kinh doanh) và một bên là tài sản dân sự. Tức là chủ sử hữu doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi vốn, tài sản của doanh nghiệp mình (chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ đăng kí với cơ quan nhà nước), mà không có nghĩa vụ đưa tài sản của mình (tài sản dân sự) để trả nợ cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ dẫn đến tình trạng phá sản.

Ví dụ: Nếu ông B thành lập một công ty TNHH một thành viên cũng có số vốn đăng kí kinh doanh là 2 tỷ và ngoài ra có 8 tỷ vốn bất động sản. Sau một thời gian doanh nghiệp làm ăn thua lỗ với tổng số nợ phải trả là 5 tỷ thì ông A chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong phạm vi số vốn đã đăng kí kinh doanh là 2 tỷ mà không phải đem 8 tỷ vốn bất động sản kia ra trả nợ.

Trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, những loại hình doanh nghiệp nào mà chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các loại hình doanh nghiệp mà chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh bao gồm:
– Doanh nghiệp tư nhân
– Công ty hợp danh
Ngoài ra còn có Hộ kinh doanh chủ sở hữu cũng phải chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh (Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp)

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *