Tại sao kỹ thuật chia nhỏ công việc cần được áp dụng trong quản trị điều hành dự án?

Please follow and like us:

Tại sao kỹ thuật chia nhỏ công việc cần được áp dụng trong quản trị điều hành dự án?
Cấu trúc chia nhỏ công việc là sự chia nhỏ liên tục theo cấu trúc phân rã một cách hệ thống xuất phát từ đầu ra của dự án mà đội dự án tiến hành nhằm đạt được mục tiêu dự án và tạo ra các đầu ra cho dự án. Các cấp độ chi tiết kế tiếp nhau của WBS trình bày các công việc của dự án một cách chi tiết hơn. Cấu trúc chia nhỏ công việc là một cách tổ chức và xác định toàn bộ phạm vi dự án, và trình bày công việc đã được xác định trong bản mô tả phạm vi dự án đã được thông qua.

Áp dụng cấu trúc chia nhỏ công việc giúp cho nhà quản lý dự án biết chắc chắn rằng tất cả các sản phẩm và khối lượng công việc được xác định, giúp kết hợp dự án với cơ cấu tổ chức công ty để phân công trách nhiệm thực hiện cho từng bộ phận và cá nhân, và thiết lập cơ sở cho kiểm soát thực hiện dự án. Về cơ bản, WBS là bản phác thảo toàn bộ dự án với các cấp độ chi tiết khác nhau.

* Nhìn chung WBS có tác dụng:
–  Cho ta thấy một cách khái quát các công việc phải thực hiện và mối quan hệ giữa các cấp
– Là căn cứ cho việc lập các kế hoạch khác một cách sát thực hơn
– Là cơ sở cho việc phân công trách nhiệm, kiểm soát và đánh giá quá trình thực hiện;
– Tạo điều kiện cho việc tổ chức công tác quản lý dự án một cách khoa học;
– Ước tính nhanh chi phí dự án và chi phí bộ phận
Thêm thông tin giảm 80%: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *