Dự án có các loại chi phí chủ yếu nào? Tại sao cần dự toán chi phí dự án một cách chính xác?

Please follow and like us:

Các loại chi phí chính của dự án là :
Chi phí hữu hình hoặc lợi ích có thể đo lường bằng tiền
 Chi phí vô hình khó có thể đo lường bằng tiền
 Chi phí trực tiếp
 Chi phí gián tiếp
 Chi phí chìm là tiền đã được chi tiêu trong quá khứ; khi quyết định đầu tư hoặc tiếp tục DA, không nên tính bao gồm chi phí chìm
– Quản lý chi phí đóng một vai trò rất quan trọng trong sự thành công của dự án:
Đảm bảo cho sự hiệu quả cũng như tiến độ thực hiện dự án.
Kiểm soát tốt, nhanh chóng, kịp thời về chi phí để xác định mức chênh lệch so với kế hoạch ban đầu đề ra.
Nhờ có công tác quản lý chi phí dự án mà sẽ ngăn ngừa những thay đổi không được phép, không đúng so với kế hoạch
Thêm thông tin giảm 80%: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *