Tài chính công -TXNHLT05-TXNHLT06

Please follow and like us:
Bản báo cáo quyết toán năm, gửi các cấp có thẩm quyền để thẩm định phê duyệt phải có xác nhận của
Kho bạc nhà nước cùng cấp
Bản báo cáo thuyết minh quyết toán năm phải được giải trình rõ ràng nguyên nhân đạt và không đạt, hoặc vượt dự toán được giao theo từng chỉ tiêu và kiến nghị nếu có. Sau đó gửi các cấp có thẩm quyền để thẩm định và phê duyệt. Đồng thời phải có xác nhận của Kho bạc nhà nước cùng cấp về tổng số và chi tiết
Bản chất của ngân sách nhà nước là một hệ thống các mối quan hệ
kinh tế – tài chính giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội
Nội dung hoạt động của ngân sách nhà nước được thể hiện thông qua các quan hệ thu chi của nhà nước đối với các chủ thể của nền kinh tế. Mọi khoản thu chi của ngân sách nhà nước đều được pháp luật quy định và được nhà nước kiểm tra giám sát chặt chẽ. Nó mang tính bắt buộc và không hoàn trả trực tiếp. Do vậy, các mối quan hệ nói tới ở đây là quan hệ kinh tế – tài chính
Biện pháp nào để bù dắp thâm hụt ngân sách nhà nước mà chính phủ KHÔNG thể sử dụng
Viện trợ cho các nước
Thâm hụt ngân sách nhà nước là tình trạng khi tổng Chi ngân sách nhà nước lớn hơn tổng Thu ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách nhà nước. Do vậy khi có tình trạng thâm hụt thì nhà nước phải phát hành tiền giấy, vay nợ trong nước, vay nợ nước ngoài và nhận viện trợ của các nước chứ không phải là viện trợ cho các nước
Các khoản thu và vay bằng ngoại tệ được tập trung quản lý tại Kho bạc nhà nước và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
Tất cả các khoản thu và vay bằng ngoại tệ phải được tập trung quản lý tại Kho bạc nhà nước. Khi nhập quỹ, Kho bạc nhà nước sẽ đồng thời quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để ghi Thu ngân sách nhà nước và phân chia số thu cho các cấp chính quyền theo chế độ quy định
Các tổng công ty nhà nước được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật thì sẽ được chi trả, thanh toán bằng hình thức
Chi trả thanh toán theo dự toán từ Kho bạc nhà nước
Đối tượng chi trả thanh toán theo dự toán từ Kho bạc nhà nước là các khoản chi thường xuyên trong dự toán được giao của các cơ quan đơn vị như cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội, nghề nghiệp… và các tổng công ty nhà nước được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật
Cấu trúc thuế suất thuế nhập khẩu thuộc loại thuế suất gì
Cấu trúc thuế suất thuế thu nhập cá nhân thuộc loại thuế suất gì
Cấu trúc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc loại thuế suất gì
Cấu trúc thuế suất thuế xuất khẩu thuộc loại thuế suất gì
Chi ngân sách nhà nước được hiểu là việc
phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước
Chi ngân sách nhà nước bao gồm 2 quá trình: Phân phối và sử dụng. Quỹ ngân sách nhà nước được hình thành và sẽ được phân chia cho các cấp ngân sách cụ thể. Sau đó quá trình tiếp theo là việc sử dụng quỹ ngân sách theo như quy định và dự toán đã được giao của các cấp ngân sách
Chủ thể trực tiếp quản lý ngân sách nhà nước là
Bộ máy tài chính trong hệ thống các cơ quan nhà nước
Quản lý ngân sách nhà nước là một nội dung trọng yếu của quản lý tài chính, do Nhà nước điều hành và là một mặt của quản lý kinh tế – xã hội quan trọng, do đó trong quản lý ngân sách nhà nước cần được nhận thức đầy đủ. Chủ thể quản lý ngân sách nhà nước là Nhà nước hoặc các cơ quan nhà nước được Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tạo lập và sử dụng các quỹ ngân sách nhà nước
Chu trình ngân sách là một chu trình gồm
3 khâu thường xuyên và liên tục và nối tiếp trong một năm
Chu trình ngân sách là một chu trình bao gồm Lập dự toán ngân sách, Chấp hành dự toán và Quyết toán ngân sách. Trong một năm ngân sách đồng thời diễn ra cả 3 khâu là Lập dự toán của năm tới, Chấp hành năm hiện hành và Quyết toán của năm trước
Cơ cấu Thu ngân sách nhà nước theo yêu cầu động viên vốn bao gồm
thu trong cân đối ngân sách và thu bù đắp thiếu hụt ngân sách
Theo yêu cầu động viên vốn, sẽ có những khoản thu để đáp ứng được những khoản chi tiêu đã được dự toán từ trước, khi các khoản thu không đủ để bù đắp các khoản chi, căn cứ vào yêu cầu về vốn, chúng ta sẽ phải tiến hành thu để bù đắp thiếu hụt ngân sách
Cơ quan có thẩm quyền giao dự toán ngân sách là
Thủ tướng chính phủ và Ủy ban nhân dân
Sau khi được Quốc hội phê chuẩn và thông báo dự toán ngân sách. Để tiến hành chấp hành ngân sách theo đúng dự toán đã được duyệt, công việc đầu tiên là phải phân bổ và giao dự toán. Công việc này được giao cho Chính phủ giao dự toán ngân sách cho các cơ quan nhà nước ở trung ương. Ủy ban nhân dân giao cho các cơ quan ở địa phương
Đặc điểm của Cân đối ngân sách nhà nước là mang tính
định lượng và tiên liệu
Cân đối ngân sách nhà nước là một bộ phận quan trọng của chính sách tài khóa, phản ánh sự điều chỉnh mối quan hệ tương tác giữa thu và chi ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội mà Nhà nước đã đề ra trong từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Hơn nữa tất cả các khoản thu chi đều được dự toán dựa vào tình hình thu chi của năm trước đó, và căn cứ vào mục tiêu, nhu cầu của năm tới
Để đảm bảo việc quản lý ngân sách nhà nước được hiệu quả, người ta xây dựng một hệ thống gồm bao nhiêu nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước
5
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, trước tiên phải đưa ra các yêu cầu và nguyên tắc đảm bảo việc quản lý ngân sách nhà nước được thực hiện theo đúng quy định. Có rất nhiều nguyên tắc được đưa ra, tuy nhiên, có 5 nguyên tắc được đề cập chủ yếu đó là: thống nhất, dân chủ, cân đối ngân sách, công khai minh bạch và quy trách nhiệm
Đối với cơ quan tài chính và Kho bạc nhà nước các cấp thì thời hạn cuối cùng Chi ngân sách trung ương của năm ngân sách là
hết giờ làm việc ngày 28/12
Đối với cấp ngân sách trung ương, thời hạn chi cuối cùng phải là hết giờ làm việc ngày 28/12. Còn với các cấp chính quyền địa phương thì thời hạn cuối cùng chi ngân sách do cơ quan tài chính địa phương quy định nhưng bảo đảm đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu được theo chế độ quy định trước ngày 31/12
Đơn vị dự toán ngân sách cấp nào là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm do Thủ tướng chính phủ giao
Cấp 1
Đơn vị dự toán cấp 1 là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm do thủ tướng chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân giao. Đơn vị dự toán cấp 1 thực hiện phân bổ giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực thuộc, chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc tổ chức, thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và công tác kế toán, quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định
Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được phân loại theo Chương và cấp quản lý. Trong đó Chương thuộc Trung ương sẽ bắt đầu từ
mã số 001 – 399
Theo cách phân loại theo chương và cấp quản lý, Hệ thống chương và cấp quản lý được chia thành 4 nhóm trong đó từ 001 – 399 là Chương thuộc Trung ương. Lần lượt tiếp theo từ 400 – 599 là Chương thuộc Tỉnh, 600 – 799 là Quận, huyện và cuối cùng là xã phường có mã từ 800 – 989
Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được phân loại theo ngành kinh tế thì các khoản thu chi ngân sách nhà nước được xác định và gọi tên thành
Loại và Khoản
Phân loại theo ngành kinh tế là dựa vào tính chất hoạt động kinh tế để hạch toán thu chi ngân sách nhà nước. Loại được xác định trên cơ sở tính chất hoạt động của ngành kinh tế cấp I, Khoản được xác định trên cơ sở tính chất hoạt động của ngành kinh tế cấp II hoặc cấp III theo phân ngành kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước
Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước được tính theo thời gian là
12 tháng
Hầu hết các nước trên thế giới dự toán ngân sách nhà nước đều được xác định cho từng năm. Các năm đó được gọi là năm ngân sách (hay năm tài khoá). Là khoảng thời gian mà hoạt động thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo dự toán đã duyệt. Khoảng thời gian này được xác định là 12 tháng
Khâu nào là khâu cuối cùng trong chu trình quản lý ngân sách nhà nước
Quyết toán ngân sách
Chu trình ngân sách nhà nước là quá trình gồm 3 khâu liên tiếp. Được bắt đầu từ khâu Lập dự toán ngân sách, sau khi dự toán ngân sách được phê chuẩn để đưa vào thực hiện chính là sự bắt đầu của Chấp hành ngân sách. Việc Chấp hành ngân sách trong năm ngân sách kết thúc thì công việc cuối cùng đó là Quyết toán ngân sách
Khi có tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước chính phủ nên
tăng thu, giảm chi
Đây là biện pháp tốt nhất để tìm cách cân đối ngân sách nhằm ổn định tình hình tài chính vĩ mô. Tập trung thêm vào ngân sách theo giới hạn cho phép và cắt giảm chi tiêu theo những nguyên tắc và giới hạn phù hợp sẽ giúp cho tình trạng bội chi ngân sách nhà nước giảm
Khi nào người tiêu dùng chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế
(thu từ người sản xuất)
Khi nhận được báo cáo quyết toán năm thì trong thời hạn bao lâu các cấp sẽ phải tiến hành thẩm định và phê chuẩn
Không quá 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo
Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo quyết toán năm của địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn, và quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, Bộ tài chính thực hiện thẩm định và có ý kiến nhận xét quyết toán gửi địa phương, đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương
Khi xảy ra thâm hụt cơ cấu, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các biện pháp liên quan nào
Các giải pháp liên quan đến hoạch định chính sách và quản lý nhà nước
Thâm hụt cơ cấu có nghĩa là loại thâm hụt xảy ra do chính bản thân chính sách của nhà nước đó. Giải pháp thuộc về chính bản thân họ, những nhà hoạch định chính sách, quản lý nhà nước phải tìm ra phương hướng và cách khắc phục bởi chính chính sách đó
Khoản thu nào là khoản thu KHÔNG thường xuyên của ngân sách nhà nước
Các khoản viện trợ không hoàn lại
Những khoản thu không thường xuyên là những khoản không ổn định về mặt thời gian cũng như số lượng tiêu thụ. Nó phụ thuộc vào từng năm, từng giai đoạn cũng như số lượng viện trợ không hoàn lại của các năm, của mỗi quốc gia có thể có hoặc không tuỳ thuộc vào mối quan hệ và lợi ích của các bên khi viện trợ
Lập dự toán ngân sách hàng năm được thực hiện theo phương pháp
kết hợp quy trình từ trên xuống và từ dưới lên
Quy trình từ trên xuống là quy trình tổng hợp số liệu từ Chính phủ và Quốc hội. Để đảm bảo được chính xác về các số liệu dự toán, chúng ta kết hợp cả quy trình từ dưới lên đó là việc tổng hợp số liệu từ các cấp chính quyền địa phương, để đưa ra số liệu tổng hợp. Nếu có sự chênh lệch, sẽ điều chỉnh để đưa ra bản dự toán chính xác và phù hợp nhất
Lập dự toán ngân sách nhà nước cần phải nắm được mấy yêu cầu cơ bản nhất
4
Để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, trước tiên, chúng ta phải nắm được các yêu cầu liên quan tới việc dự toán ngân sách nhà nước và dự toán các cấp chính quyền theo từng lĩnh vực thu, chi, theo yêu cầu và biểu mẫu quy định, báo cáo thuyết minh rõ ràng, phải đảm bảo cân đối theo các nguyên tắc liên quan tới dự toán ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách địa phương trong đo có cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
Một con đường trong thành phố thường xuyên xảy ra tắc nghẽn trong giờ cao điểm. Thành phố nên chọn hình thức cung cấp nào
Một trong những đặc điểm của Thu ngân sách nhà nước là Thu ngân sách nhà nước dưới bất kỳ xã hội nào cũng đều gắn với
quyền lực chính trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước
Dưới bất kỳ chế độ xã hội nào thì việc Thu ngân sách nhà nước đều phải gắn với quyền lực chính trị và thể chế của xã hội đó, phụ thuộc vào chức năng nhiệm vụ của nhà nước đó. Nói một cách cụ thể hơn, quyền lực của nhà nước và các chức năng của nó chính là những nhân tố trực tiếp quyết định mức thu, nội dung và cơ cấu Thu ngân sách nhà nước
MTEF là gì
Phương pháp lập dự toán theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn
Là phương thức soạn lập ngân sách nhà nước trong trung hạn, trong đó, nó giới hạn nguồn lực tổng thể từ trên xuống và kết hợp với các dự toán kinh phí từ dưới lên hợp thành chính sách chi tiêu được phân bổ phù hợp với các ưu tiên chiến lược
Mức bội Chi ngân sách nhà nước được xác định bằng
chênh lệch thiếu giữa tổng số Chi ngân sách trung ương và tổng số Thu ngân sách trung ương của năm ngân sách
“Bội chi ngân sách nhà nước là bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi ngân sách trung ương và tổng số thu ngân sách trung ương của năm ngân sách. Ngân sách địa phương được cân đối với tổng số chi không vượt quá tổng số thu theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước”
Năm ngân sách có độ dài như thế nào so với năm tài khoá
Năm ngân sách là năm tài khoá
Ngân sách nhà nước với tư cách là một bảng dự toán, luôn gắn liền với một khoảng thời gian nhất định, phổ biến với từng năm. Năm được dùng làm đơn vị thời gian chuẩn cho hoạt động của ngân sách nhà nước. Hầu hết các nước trên thế giới dự toán ngân sách nhà nước đều được xác định cho từng năm. Các năm đó được gọi là năm ngân sách (hay năm tài khoá)
Ngân sách nhà nước là một đạo luật ngân sách
thường niên
Ngân sách nhà nước là một đạo luật, ngân sách nhà nước do quốc hội thông qua theo những trình tự chặc chẽ của việc thông qua một đạo luật. Ngân sách nhà nước có thời hạn hiệu lực trong vòng một năm, năm sau sẽ là một ngân sách nhà nước khác được thông qua và áp dụng. Chính vì ngân sách nhà nước có hiệu lực trong thời gian 1 năm và do chính quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam quyết định, nên ngân sách nhà nước còn có tên gọi là Đạo luật ngân sách thường niên
Những giải pháp nào sau đây KHÔNG được chính phủ sử dụng đối với hàng hóa khuyến dụng
Quản lý ngân sách nhà nước thực chất là việc quản lý
quá trình Thu, Chi ngân sách nhà nước và cân đối hệ thống ngân sách nhà nước
Quản lý thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước. Quản lý chi ngân sách nhà nước là việc nhà nước phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc đã được xác lập
Quá trình hình thành ngân sách bao gồm
Lập dự toán, Phê chuẩn dự toán và Thông báo
Để hình thành nên ngân sách nhà nước và tiến hành chấp hành thì bao giờ cũng phải trải qua 3 giai đoạn: Lập dự toán ngân sách, sau đó sẽ trình để các cơ quan chức năng có nhiệm vụ phê chuẩn; sau khi được phê chuẩn xong sẽ được thông báo qua quốc hội để tiến hành khâu tiếp theo của chu trình đó là Chấp hành ngân sách; cuối cùng đó là Quyết toán ngân sách. Nếu dự toán ngân sách không được trải qua 3 bước như trên thì dự toán đó chưa được hình thành
Qui định “Cấm hút thuốc ở những nơi công cộng” là một giải pháp can thiệp của chính phủ nhằm khắc phục thất bại thị trường về
Thâm hụt ngân sách nhà nước là tình trạng
tổng Chi ngân sách nhà nước cao hơn tổng Thu ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách
Bội chi ngân sách nhà nước là tình trạng Chi ngân sách nhà nước vượt quá Thu ngân sách nhà nước trong một năm, là hiện tượng ngân sách nhà nước không cân đối thể hiện trong sự so sánh giữa cung và cầu về nguồn lực tài chính của nhà nước
Thời điểm bắt đầu và kết thúc của một năm ngân sách của Việt Nam là
trùng với năm dương lịch
Năm ngân sách được hiểu là khoảng thời gian mà hoạt động thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo dự toán đã duyệt. Điều khác nhau là thời điểm bắt đầu và kết thúc của năm ngân sách không hoàn toàn giống nhau. Riêng với Việt Nam, Trung Quốc và một số nước XHCN (cũ) năm ngân sách hoàn toàn trùng với năm dương lịch
Thời điểm bắt đầu và kết thúc của năm ngân sách sẽ
không trùng năm dương lịch
Độ dài của năm ngân sách sẽ có độ dài bằng năm dương lịch. Tuy nhiên thời điểm bắt đầu và kết thúc năm ngân sách của mỗi quốc gia lại khác nhau. Việt Nam có thời điểm bắt đầu và kết thúc năm ngân sách trùng với năm dương lịch tuy nhiên một số nước như Mỹ và Châu Âu lại khác
Thuế, phí và lệ phí là khoản thu
trong cân đối ngân sách nhà nước
Đây là khoản thu thường xuyên, mang tính chất ổn định. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Do vậy, để dự toán thu chi và cân đối ngân sách nhà nước thì Thuế là nguồn thu được xác định đầu tiên mang tính lâu dài và ổn định để thực hiện và đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước theo dự toán đã được giao
Thuế suất biên MTR và thuế suất trung bình ATR luôn luôn bằng nhau trong cấu trúc thuế suất
Thứ tự thực hiện chu trình ngân sách nhà nước là
Lập ngân sách, Chấp hành ngân sách và Quyết toán ngân sách
Bước đầu tiên là lập dự toán Thu chi ngân sách, sau khi dự toán được phê chuẩn và thông báo thì sẽ tiến hành thực hiện dự toán, đó là quá trình Chấp hành ngân sách. Sau khi chấp hành xong sẽ phải tiến hành Quyết toán ngân sách xem tình hình thực hiện dự toán như thế nào để có các biện pháp và rút kinh nghiệm cho các năm sau
Tổ chức bộ máy ngành thuế của nước ta được tổ chức tới cấp thấp nhất là
Trong hình thành ngân sách, đâu là công việc khởi đầu có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ các khâu của quá trình quản lý ngân sách
Lập ngân sách
Dựa trên các phương pháp lập khác nhau và các yêu cầu cụ thể, ngân sách nhà nước được lập ra một bản dự toán thu chi cụ thể. Sau khi được phê chuẩn, thì ngân sách đó sẽ được thực thi theo đúng như dự toán đã được lập. Vì vậy, việc lập dự toán có ý nghĩa hết sức quan trọng và quyết định tới các khâu trong quá trình quản lý ngân sách
Trong trường hợp xảy ra ngoại ứng tiêu cực, sản lượng hiệu quả về mặt xã hội là sản lượng mà tại đó
Từ trước những năm 1988, Việt Nam thường sử dụng biện pháp gì để bù đắp bội Chi ngân sách nhà nước
Phát hành tiền
Chính yếu kém về ngân sách nhà nước nêu trên, là một yếu tố quan trọng gây nên lạm phát trong thập kỉ 80 của thế kỉ XX. Chi ngân sách nhà nước đã tăng cao tới mức bùng nổ ở trong những năm 1985 – 1988, đã gây ra thâm hụt ngân sách nhà nước trầm trọng vì không có sự tăng lên tương ứng về số thu. Giai đoạn từ năm 1986 – 1990, khi mà tỷ lệ tích luỹ nội bộ nền kinh tế rất thấp (có thể nói là không đáng kể), làm không đủ ăn thì tỷ lệ chi đầu tư phát triển là quá lớn và nguồn bù đắp cho thâm hụt ngân sách nhà nước lại chủ yếu do tiền phát hành thì lạm phát cao là điều khó tránh khỏi
Vai trò nào đóng vai trò lịch sử của ngân sách nhà nước
Công cụ củng cố bộ máy quản lý nhà nước
Xuất phát từ sự phát triển nền kinh tế hàng hoá. Nhu cầu tất yếu và để giải quyết các mâu thuẫn giữa các giai cấp. nhà nước ra đời, cùng với sự ra đời của nhà nước, sự cần thiết phải có một công cụ, hay nguồn tài chính để duy trì và đảm bảo sự hoạt động của Bộ máy quản lý nhà nước nên hình thành lên ngân sách nhà nước. Do vậy vai trò mang tính lịch sử của ngân sách nhà nước chính là đảm bảo duy trì và củng cố bộ máy quản lý
Xét về mặt hình thức thì ngân sách nhà nước là một bản dự toán thu chi do
Chính phủ lập ra và đệ trình Quốc hội phê chuẩn và giao cho Chính phủ tổ chức thực hiện
Ngân sách nhà nước về hình thức là một bản dự toán thu chi. Sau khi được Chính phủ tiến hành lập dự toán bằng các phương pháp khác nhau sẽ được trình lên Quốc hội xem xét và phê chuẩn. Sau khi dự toán ngân sách được phê chuẩn, Quốc hội sẽ thông báo và giao cho Chính phủ tổ chức thực hiện theo đúng dự toán đã được duyệt
Hệ số Gini nằm trong khoảng nào?
 Lớn hơn bằng 0, bé hơn bằng 1.
Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto, Y là một phân bổ chưa đạt hiệu quả, có thể kết luận:
X chắc chắn là hoàn thiện Pareto so với Y.
Hàng hoá công cộng có tính giới hạn là loại hàng hoá:
không có tính cạnh tranh khi sử dụng ở dưới mức cho phép.
Giải pháp nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục tổn thất do ngoại ứng tích cực?
 Trợ cấp.
Điều nào sau đây là đúng nhất đối với ngoại lai tiêu cực?
Chi phí xã hội cận biên lớn hơn chi phí cá nhân cận biên.
Hàng hoá công cộng đạt hiệu quả tối ưu tại mức sản lượng mà:
  chi phí cận biên bằng lợi ích cận biên.
Giải pháp nào sau đây KHÔNG được sử dụng để khắc phục tổn thất do ngoại ứng tiêu cực?
Giảm thuế.
Khi xuất hiện “hiện tượng thông tin không đối xứng”, đối tượng nào sẽ bị tổn thất lợi ích?
Người nào nắm ít thông tin hơn.
Cần phải phân phối lại thu nhập đảm bảo công bằng xã hội vì:
 quá trình phân phối lại làm giảm mâu thuẫn giai cấp.
Thuế trực thu là loại thuế có đặc điểm:
công bằng dọc.

Khi nào người tiêu dùng chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế?

(thu từ người sản xuất)

Cầu hoàn toàn không co giãn.

Phân theo cấu trúc thì thuế suất có mấy loại?

4

Loại thuế nào sau đây thuế suất KHÔNG được đánh bằng tỷ lệ %?

Thuế cố định.

Thuế gián thu là loại thuế có đặc điểm:

 công bằng ngang.

Sắc thuế nào sau đây có vai trò điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng kém nhất?

 Đáp án đúng là: Thuế bảo vệ môi trường.

Vì: Phạm vi tác động của nó chỉ xoay quanh một số hàng hóa liên quan đến môi trường không trên diện rộng.

.

Đối với cấu trúc thuế suất luỹ thoái, thuế suất biên sẽ:

  thấp hơn hoặc bằng thuế suất trung bình.

Cấu trúc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc loại thuế suất gì?

  Cấu trúc tỷ lệ.

Tính chất nào dưới đây là tính chất của hệ thống thuế tối ưu?

Tính công bằng.

Các sắc thuế sau đây, sắc thuế nào là nguồn thu 100% của Địa phương.

Thuế nhà đất.

Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu, thông thường nhà nước sử dụng chủ yếu hình thức nào để động viên nguồn vốn từ dân?

Đáp án đúng là: Nhờ sự đóng góp của dân.

Vì: Hình thức quyên góp tiền và tài sản của dân và hình thức vay của dân là những hình thức không mang tính ổn định và lâu dài, thường được Nhà nước sử dụng có giới hạn trong một số trường hợp đặc biệt. Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên, Nhà nước dùng quyền lực chính trị của mình ban hành các luật thuế để bắt buộc dân phải đóng góp một phần thu nhập của mình cho Ngân sách Nhà nước. Đây chính là hình thức cơ bản nhất để huy động tập trung nguồn tài chính cho Nhà nước.

Một trong những đặc điểm của ngân sách nhà nước là gắn bó mật thiết quyền sở hữu của:

  nhà nước với lợi ích chung của cộng đồng.

Ngân sách nhà nước KHÔNG phải là:

quỹ tiền tệ có được do nhà nước thực hiện việc kinh doanh và phân phối cho các thành phần kinh tế trong xã hội.

Khoản Chi nào là quan trọng và thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi của ngân sách nhà nước?

Chi cho bộ máy quản lý nhà nước.

Khoản thu nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam hiện nay?

 Thuế.

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước?

Hoạt động thu chi của nhà nước mang tính hoàn trả trực tiếp là chủ yếu.

Căn cứ vào nguyên nhân gây ra thì Bội chi ngân sách nhà nước được chia thành mấy loại?

 Đáp án đúng là: 2 loại.

Vì: Bội chi ngân sách nhà nước được chia ra thành 2 loại Bội chi cơ cấu và Bội chi theo chu kỳ.

Hàng hoá công cộng thuần tuý và hàng hoá tư nhân khác nhau ở chỗ nào dưới đây?

Đáp án đúng là: Hàng hoá công cộng thuần tuý không thể loại trừ người sử dụng, còn hàng hoá tư nhân có thể loại trừ người sử dụng.

Vì: Hàng hoá công cộng thuần tuý là loại hàng hóa có đặc điểm là không thể loại trừ người sử dụng, còn hàng hoá tư nhân có thể loại trừ người sử dụng bằng giá tiền.

Nhà nước dự định huy động 1 khoản vay 100 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất chỉ đạo là 11%.

Số lượng trúng thầu sẽ là bao nhiêu và có mấy nhóm trúng thầu?

 100 tỷ đồng và 4 nhóm 1, 2, 3, 4 (trong đó nhóm 1, 2, 3 được huy động hết số lượng đặt thầu và nhóm 4 huy động số còn lại).

Khoản vay nợ nước ngoài là một trong những khoản:

 bù đắp bội chi ngân sách nhà nước được đưa vào để cân đối ngân sách nhà nước.

Phát biểu dưới đây là đúng trong Chi ngân sách nhà nước?

Chi ngân sách nhà nước là sự phối hợp giữa 2 quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước.

Khoản Chi nào của ngân sách nhà nước KHÔNG phải khoản chi cho đầu tư kinh tế và phát triển xã hội?

Chi dự trữ nhà nước và chuyển nhượng đầu tư.

Khi nào người sản xuất KHÔNG phải chịu gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế?

(thu từ người sản xuất)

Đáp án đúng là: Cầu hoàn toàn không co giãn.

Vì: Khi cầu không co giãn là đường cầu thẳng đứng. Giá của người tiêu dùng sau thuế cao hơn trước thuế đúng bằng số thuế nhà nước thu. Vì vậy người tiêu dùng chịu hoàn toàn gánh nặng thuế.

Chính phủ dùng chính sách nào để tác động vào ngoại ứng tích cực?

Trợ cấp.

Hàng hóa công cộng thuần túy chủ yếu được chính phủ cung cấp miễn phí vì:

 chi phí biên phục vụ thêm một người tiêu dùng bằng 0.

Khi xuất hiện ngoại ứng tiêu cực thì thị trường luôn tạo ra một mức sản lượng:

cao hơn mức sản lượng tối ưu xã hội.

Khi GDP bình quân đầu người tăng thì:

Thu ngân sách tăng.

Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước mang tính chất nào là chủ yếu?

Mang tính không hoàn trả trực tiếp.

Khi nào người sản xuất chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu nhà nước tăng thuế?

(thu từ người sản xuất)

Đáp án đúng là: Cung hoàn toàn không co giãn.

Vì: Đường cung không thay đổi nên giá người tiêu dùng mua trước và sau khi đánh thuế là không đổi. Vì vậy người tiêu dùng không phải chịu thuế mà người sản xuất chịu hoàn toàn.

Trong trường hợp nào sản lượng cân bằng KHÔNG bị giảm nếu nhà nước tăng thuế?

(thu từ người sản xuất)

Cung hoàn toàn không co giãn.

Hệ số Gini càng tiến gần đến 0 thì xã hội:

 công bằng trong phân phối thu nhập.

Trong trường hợp khó xác định mức thuế cần thu thì nên dùng loại thuế suất nào?

 Cấu trúc thuế suất tuyệt đối.

Khi nhà nước đánh thuế và thu từ người sản xuất thì:

Đáp án đúng là: đường cung dịch chuyển, đường cầu giữ nguyên.

Vì: Khi thu thuế từ nhà sản xuất thì giá thành sản xuất sẽ thay đổi và đường cung là đường đại diện cho giá thành sản xuất và sản lượng cung cấp.

Hoạt động nào sau đây tạo ra ngoại ứng tích cực?

Tiêm chủng phòng bệnh.

Vì: Tiêm chủng phòng bệnh mang lại lợi ích ngừa bệnh dịch cho toàn cộng đồng nên nó tạo ra ngoại ứng tích cực.

Tham khảo: Mục 1.2.4. Những yếu tố ngoại sinh và tác động của chính phủ (BG, tr.12).

Chính sách nào sau đây là hoàn thiện Pareto?

Xây dựng quĩ từ thiện.

Vì: Giúp phân bổ lại nguồn lực một cách hợp lý hơn.

Tham khảo: Mục 1.2.2. Chính phủ với việc khai thác và sử dụng có hiệu quả những nguồn nhân lực công cộng (BG, tr.10).

Hàng hoá công cộng có thể định giá là loại hàng hoá:

người này sử dụng không ảnh hưởng tới người khác sử dụng.

Vì: Hàng hóa công cộng có thể định giá là loại hàng hóa không có tình cạnh tranh mà chỉ có tính loại trừ.

Tham khảo: Mục 1.2.5 Chính phủ với việc cung cấp và sử dụng các hàng hoá, dịch vụ công cộng (BG, tr.14).

Tính chất nào dưới đây KHÔNG phải là tính chất của hệ thống thuế tối ưu?

 Tính bắt buộc.

Vì: Đây là đặc điểm của thuế.

Các sắc thuế sau đây, sắc thuế nào là nguồn thu 100% của Ngân sách Nhà nước cấp Trung ương?

Thuế xuất, nhập khẩu.

Vì: Theo quy định của Nhà nước thì tất cả các nguồn thu từ thuế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu đều được chuyển về Trung ương.

Các sắc thuế sau đây, sắc thuế nào là nguồn thu phân chia tỷ lệ % giữa Trung ương và Địa phương?

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa.

Vì: Theo quy định của nhà nước thì tất cả các nguồn thu từ thuế liên quan đến hàng nội địa đều được chuyển về nguồn thu phân chia tỷ lệ.

Nhân tố cơ bản quyết định tới cơ cấu chi ngân sách nhà nước là:

chế độ xã hội.

Vì: Trong các nhóm nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu Chi ngân sách nhà nước thì chế độ xã hội của mỗi quốc gia, mỗi thời kỳ là nhân tố cơ bản quyết định tới cơ cấu chi của nước đó. Tuỳ từng xã hội sẽ có cơ cấu chi tiêu khác nhau bên cạnh sự phát triển của lực lượng sản xuất, mô hình bộ máy tổ chức hay khả năng tích luỹ của nền kinh tế.

Thuế, phí và lệ phí là khoản thu:

trong cân đối ngân sách nhà nước.

Vì: Đây là khoản thu thường xuyên, mang tính chất ổn định. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Do vậy, để dự toán thu chi và cân đối ngân sách nhà nước thì Thuế là nguồn thu được xác định đầu tiên mang tính lâu dài và ổn định để thực hiện và đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước theo dự toán đã được giao.

Chu trình ngân sách nhà nước là quá trình bao gồm:

 Lập dự toán ngân sách, Chấp hành ngân sách và Quyết toán ngân sách.

Vì: Một chu trình ngân sách là một chu trình được diễn ra liên tục giữa các quá trình với nhau. Bắt đầu quá trình này là kết thúc quá trình kia. Quá trình đầu tiên của chu trình ngân sách là lập dự toán ngân sách, sau khi dự toán được phê chuẩn và giao tổ chức thực hiện là giai đoạn tiếp theo, đó là diễn ra quá trình chấp hành ngân sách. Sau khi chấp hành ngân sách của năm đó xong sẽ đến quá trình cuối cùng là quyết toán ngân sách năm đó. Và đồng thời lập dự toán cho năm ngân sách tiếp theo.

Nếu phân loại các khoản thu ngân sách nhà nước theo nguồn phát sinh các khoản thu thì khoản thu nào có tỷ trọng lớn hơn?

Thu trong nước có tỷ trọng lớn hơn thu nước ngoài.

Vì: Thu trong nước và thu nước ngoài là những nguồn thu quan trọng, tuy nhiên thu trong nước chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nguồn thu ngân sách nhà nước. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Đây là lĩnh vực tạo ra đại bộ phận tổng sản phẩm xã hội và cũng là nơi tạo ra số thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước) + Thu từ hoạt động dịch vụ (là những hoạt động phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, bao gồm cả thu sự nghiệp và thu từ các dịch vụ tài chính). Những khoản thu này là khoản thu thường xuyên, chủ yếu và là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước.

Điều kiện biên về tính hiệu quả cho rằng:

Chọn một câu trả lời
A) mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên nhỏ hơn chi phí biên. Không đúng
B) nếu lợi ích biên để sản xuất một đơn vị hàng hoá bé hơn chi phí biên thì đơn vị hàng hoá đó cần được sản xuất thêm. Không đúng
C) nếu lợi ích biên bằng chi phí biên thì sản xuất đơn vị hàng hoá đó là sự lãng phí nguồn lực. Không đúng
D) mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên ròng bằng không. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: mức sản xuất hiệu quả nhất về một hàng hoá sẽ đạt được khi lợi ích biên ròng bằng không.

Vì: Sau khi sản xuất luôn hướng đếnlợi nhuận nên khi đạt đến mức lợi ích biến ròng bằng 0 là lúc đạt sản lượng tốt nhất trong sản xuất. Vì vậy đây là mức hiệu quả nhất.

Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng trong thu thuế?

Chọn một câu trả lời
A) Thuế mang tính bắt buộc và hoàn trả trực tiếp. Đúng
B) Thuế được thiết lập trên nguyên tắc luật định. Không đúng
C) Thuế làm chuyển đổi quyền sở hữu từ sở hữu tập thể và cá thể thành sở hữu toàn dân. Không đúng
D) Trong nền kinh tế thị trường, thuế được coi là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Thuế mang tính bắt buộc và hoàn trả trực tiếp.

Vì: Thuế là khoản đóng góp của các thể nhân và pháp nhân nhằm hình thành nên quỹ ngân sách nhà nước. Hai đặc điểm lớn nhất và cơ bản nhất của Thuế đó là mang tính băt buộc và không mang tính hoàn trả trực tiếp.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *