So sánh tín dụng ngân hàng với phát hành trái phiếu để huy động nợ

Please follow and like us:

So sánh tín dụng ngân hàng với phát hành trái phiếu để huy động nợ

Trái phiếu doanh nghiệp là một loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp (DN) phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả cả gốc và lãi của DN phát hành đối với người sở hữu trái phiếu. Phát hành TPDN là phương thức huy động vốn trực tiếp từ thị trường vốn không qua các định chế tài chính trung gian, nên chi phí thường rẻ hơn vay ngân hàng.

Khi phát hành trái phiếu, doanh nghiệp cũng phải tuân thủ các điều kiện hoàn trả nợ gốc và lãi như các khoản vay thông thường. Tuy nhiên, việc phát trái phiếu sẽ mang đến cho các doanh nghiệp phát hành nhiều lợi ích hơn so với việc vay Ngân hàng để tài trợ cho Dự án như:

Doanh nghiệp được chủ động sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu mà không cần căn cứ theo tỷ lệ tham gia của vốn tự có và các nguồn vốn khác (điều kiện mà các ngân hàng thương mại hay yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ khi giải ngân vốn tín dụng);

Doanh nghiệp có nguồn vốn phát hành trái phiếu trong một thời gian ngắn mà không cần xem xét đến tiến độ thực hiện dự án (điều kiện mà các ngân hàng thương mại hay yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ khi giải ngân vốn tín dụng);
Tiền thu từ phát hành trái phiếu được dùng để đầu tư dự án/cơ cấu các khoản vay trung và dài hạn/ tăng quy mô vốn hoạt động (phù hợp với phương án phát hành); Doanh nghiệp có thể mua lại trái phiếu trước hạn; Trái phiếu được dùng để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp và cầm cố trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật; (linh hoạt, chủ động hơn trong quá trình sử dụng);

Thông qua việc phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành tạo được chuẩn mực và thước đo cho bản thân doanh nghiệp trên thị trường tài chính;

Tuy nhiên chỉ những doanh nghiệp quy mô lớn, khả năng tài chính tốt, thị trường tiêu thụ ổn định mới phát hành được trái phiếu doanh nghiệp. Nhìn danh sách các doanh nghiệp phát hành thành công trái phiếu trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là các tập đoàn doanh nghiệp lớn hoặc các Công ty niêm yết có những dự án bất động sản hoặc dự án đầu tư cho hoạt động xuất khẩu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 96% tổng số doanh nghiệp của cả nước không thể phát hành trái phiếu doanh nghiệp vì không đủ uy tín. Vì vậy, vốn ngân hàng vẫn là nguồn tài trợ chính của các doanh nghiệp.

Xem thêm: Các câu hỏi quản trị tài chính

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *