So sánh sự thống nhất và khác biệt trong tư tưởng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tu tưởng Hồ Chí Minh

Please follow and like us:

So sánh sự thống nhất và khác biệt trong tư tưởng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tu tưởng Hồ Chí Minh

Câu trả lời tham khảo:

Sự thống nhất và khác biệt trong tư tưởng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp của chủ nghĩa mác – lê nin và tư tưởng hồ chí minh:
Mác – Ăngghen nghiên cứu trong Chủ nghĩa tư bản đưa ra các quan điểm có tính chất phương pháp luận để giải quyết các vấn đề dân tộc: nguồn gốc, đặc trưng dân tộc, quan hệ giai cấp – dân tộc, thái độ của giai cấp công nhân và đảng cộng sản đối với vấn đề dân tộc.
V.I. Lênin nghiên cứu trong Chủ nghĩa đế quốc chỉ ra hai xu hướng phát triển khách quan của dân tộc, xây dựng cương lĩnh dân tộc tạo cơ sở cho đường lối, chính sách dân tộc của các Đảng cộng sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa.
Hồ Chí Minh không bàn về vấn đề dân tộc nói chung. Xuất phát từ nhu cầu khách quan của dân tộc Việt Nam và đặc điểm của thời đại, Người dành sự quan tâm đến các dân tộc thuộc địa trong chủ nghĩa thực dân. Đi sâu vấn đề dân tộc thuộc địa mà cốt lõi là đấu tranh tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc.
Nếu như C.Mác bàn về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, V.I.Lênin bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thì Hồ Chí Minh tập trung bàn về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. C.Mác và Lênin bàn nhiều về đấu tranh giai cấp ở các nước tư bản chủ nghĩa, Hồ Chí Minh tập trung bàn về đấu tranh giải phóng dân tộc ở thuộc địa. Đây cũng chính là sự kế thừa, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở nước ta
Hết

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *