So sánh phân tích chồng lớp và phân tích liền kề.

Please follow and like us:

So sánh phân tích chồng lớp và phân tích liền kề.

Giống nhau:

Phân tích chồng lớp và phân tích liền kề là hai công cụ nhằm mục đích tìm kiếm và phân tích không gian trong hệ thống GIS và từ hai công cụ này chúng ta có thể lập thành bản đồ tổng hợp phục vụ tốt nhất cho mục đích nghiên cứu.

Khác nhau:

+ Phân tích chồng lớp: Đây là kỹ thuật khó nhất và cũng là mạnh nhất của GIS.  Cho phép ta tích hợp dữ liệu bản đồ từ hai nguồn dữ liệu khác nhau. Người ta định nghĩa: “Phân tích chồng lớp là quá trình chồng khít hai lớp dữ liệu bản đồ với nhau để tạo ra một lớp bản đồ mới”. Điều này tương tự như việc nhân hai ma trận để tạo ra một ma trận mới, truy vấn hai bảng cơ sở dữ liệu để tạo ra bảng mới, với phân tích chồng lớp là gộp hai lớp trên bản đồ để tạo ra bản đồ mới. Công cụ này  thực hiện điều đó bằng cách kết hợp thông tin một lớp này với một lớp khác để lấy ra dữ liệu thuộc tính từ một trong hai lớp.

Người ta chia phân tích chồng lớp thành ba dạng phân tích khác nhau:

  • Point-in-polygon (điểm trong đa giác): chồng khít hai lớp point và polygon, đầu ra là lớp point.
  • Line-in-polygon ( đường trong đa giác): chồng khít hai lớp line và polygon, đầu ra là lớp line.
  • Polygon-in-polygon ( đa giác trong đa giác): chồng khít hai lớp polygon và polygon, đầu ra là lớp polygon.

Quá trình phân tích này thường được tiến hành qua 2 bước:

  • Xác định tọa độ các giao điểm và tiến hành chồng kít hai lớp bản đồ tại giao điểm này
  • Kết hợp dữ liệu không gian và thuộc tính của hai lớp bản đồ.

+ Phân tích liền kề: là phép tìm kiếm trên cơ sở đo khoảng cách quanh hoặc giữa các đối tượng. Có 3 phương pháp phân tích liền kề:

  • Phương pháp thứ nhất là phân tích nội dung trong vùng, trong đó vùng phân tíchđược xác định bởi xấp xỉ tới hiện tượng có sẵn. Đây là kiểu phân tíchtrong đó các đối tượng có chung đường bao (biên). Quan hệ này chỉ áp dụng cho đường thẳng hoặc đa giác. Phân tích các đối tượng nằm bên trong hoặc bên ngoài một khoảng cách xác định. Kiểu phân tích này được sử dụng trong việc xác định các đối tượng xung quanh một hay nhiều các điểm mốc. Quá trình thực hiện bao gồm việc tạo ra một vùng đệm quanh các điểm mốc này và sau đó xác định các đối tượng căn cứ vào vị trí của chúng so với vùng đệm tạo ra.
  • Phương pháp thứ hai của phân tích liền kề là tìm ra các vùng nối trực tiếp với đối tượng xác định trước, chẳng hạn như tìm các mảnh đất liền kề với mảnh đất sẽ xây dựng nhà máy.

Phương pháp thứ ba của phân tích liền kề xảy ra khi cần phải phân tích những vùng gần nhất tới tập các vị trí mẫu phân tán không đều. Các mẫu thường là các điểm. Phân tích này thực hiện bằng cách tạo lập đa giác, nó xác định các vùng xung quanh mỗi điểm mà gần điểm này hơn mọi điểm khác. Chúng được sử dụng để lập ra bản đồ sử dụng từ các mẫu cách biệt

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *