Sai số trong điều tra thống kê

Please follow and like us:

Sai số trong điều tra thống kê

* Khái niệm: sai số trong điều tra thống kê là chênh lệch giữa trị số thực của hiện tượng nghiên cứu so với trị số của nó thu thập được từ điều tra thống kê.

* Phân loại: căn cứ vào tính chất của sai số, sai số trong điều tra thống kê được chia thành hai loại: điều tra do đăng ký, ghi chép và sai số do tính đại diện.

– Sai số do đăng ký, ghi chép: xảy ra đối với mọi cuộc điều tra thống kê. Nguyên nhân của loại sai số này rất đa dạng: cân, đong, đo, đếm, tính toán, ghi chép sai, công cụ đo lường không chuẩn xác.

– Sai số do tính đại diện: chỉ xảy ra trong điều tra chọn mẫu. nguyên nhân của loại sai số này là do trong điều tra chọn mẫu, người ta chỉ chọn ra một số các đơn vị để điều tra thực tế. Các đơn vị này không đảm bảo đại diện cho toàn bộ tổng thể ngay cả khi các đơn vị được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *