Quy trình/các bước quản trị theo chiến lược?

Please follow and like us:

Quy trình/các bước quản trị theo chiến lược?
Quy trình qtri theo chiến lược gồm 3 giai đoạn:
– Xây dựng chiến lược:
Nghiên cứu, xem xét, phân tích nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn chiến lược, xem các mục tiêu này đã đúng với yêu cầu chiến lược chưa, đã phù hợp với các yêu cầu hay chưa.
Phân tích các yếu tố thuộc môi trường bên trong: phân tích nguồn lực nội tại của DN để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của DN. (Phân tích lĩnh vực, ngành hàng KD, các nguồn lực tài chính và phi tài chính, nguồn nhân lực và công tác quản trị nhân sự, điều kiện hoạt động và hệ thống thông tin của DN…).
Phân tích các yếu tố bên ngoài để phát hiện ra các cơ hội và nguy cơ.Môi trường vĩ mô: các yếu tố thuộc nền KTQD, KTQT(chính trị, pháp luật, văn hóa xã hội, cơ sở hạ tầng, các CS kinh tế, tài chính…) các nhân tố này tác động đến các DN. Môi trường tác nghiệp: các đối tác lquan đến hoạt động của DN (KH, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, trung gian TM, công chúng…).
– Tổ chức thực hiện:
Xác định các phương án chiến lược
Lựa chọn các chiến lược thích nghi, phù hợp
Tổ chức thực hiện chiến lược.
– Đánh giá và điều chỉnh chiến lược: Trên cơ sở đo lường kết quả thực hiện, đối chiếu với các tiêu chuẩn đề ra, xem xét lại các yếu tố bên trong, bên ngoài doanh nghiệp để đánh giá, phân tích thực hiện, rút ra các kết luận, nguyên nhân để điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *