Quản trị kinh doanh bảo hiểm – TX BHKT01

Please follow and like us:
Xem thêm: https://www.quantri123.com/quan-tri-kinh-doanh-bao-hiem-new/
Áp dụng chế độ bảo hiểm miễn thường có khấu trừ với mức miễn thường là 1.000 USD, nếu tổn thất 2.000 USD, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
Áp dụng chế độ bảo hiểm miễn thường không khấu trừ với mức miễn thường là 1.000 USD, nếu tổn thất 2.000 USD, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
Áp dụng chế độ bảo hiểm miễn thường không khấu trừ với mức miễn thường là 2.000 USD, nếu tổn thất 1.000 USD, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là đơn bảo hiểm thường được cấp kèm theo đơn bảo hiểm tài sản (ví dụ như bảo hiểm cháy, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm đổ vỡ máy móc…). Bảo hiểm đổ vỡ máy móc bảo hiểm cho:
Bảo hiểm hỏa hoạn sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí nào?
Bảo hiểm hỏa hoạn thuộc loại hình bảo hiểm nào?
Bảo hiểm nhân thọ nhóm, là loại hình bảo hiểm thiết thực và phù hợp với doanh nghiệp do tận dụng được ưu thế về số đông, phí thấp.
Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm thường có thời hạn bảo hiểm tối thiểu:
Bảo hiểm thu nhập kinh doanh là sản phẩm bổ sung cho loại hình bảo hiểm nào?
Bảo hiểm trách nhiệm chủ sử dụng lao động đối với người lao động sẽ không bồi thường cho trường hợp nào?
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý là loại hình bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là:
Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm theo qui định của pháp luật. Tại Việt Nam:
Bảo quản sổ BHXH của người lao động trong thời gian người lao động làm việc là trách nhiệm của ai?
BHTN được triển khai ở Việt Nam năm 2009 theo sự điều chỉnh của Luật nào?
BHYT Việt Nam ra đời theo Nghị định 299 – HĐBT ngày 15/8/1992, có hiệu lực thi hành kể từ ngày nào?
Biến cố không hoàn toàn ngẫu nhiên làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm trong BHXH là gì?

Các quốc gia triển khai BHXH, ít nhất phải thực hiện được 3 chế độ; Trong đó, ít nhất phải có một trong năm chế độ nào sau đây?

(1) Chăm sóc y tế;
(2) Trợ cấp ốm đau;
(3) Trợ cấp thất nghiệp;
(4) Trợ cấp tuổi già;
(5) Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
(6) Trợ cấp gia đình;
(7) Trợ cấp sinh đẻ;
(8) Trợ cấp khi tàn phế;
(9) Trợ cấp cho người cũng sống (trợ cấp mất người nuôi dưỡng).

Chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch bảo hiểm. Trường hợp nào dưới đây là đúng nhất?
Chính sách nào thường được lựa chọn là trụ cột trong hệ thống ASXH quốc gia?
Có mấy chế độ BHXH triển khai theo hình thức bắt buộc ở Việt Nam hiện nay?
Cơ quan nào có chức năng quản lý nhà nước về BHXH ở Việt Nam?
Đặc trưng nào KHÔNG phải là đặc trưng riêng biệt của sản phẩm bảo hiểm?
Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm tai nạn hành khách là gì?
Đối tượng được tham gia bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật là gì?
Đối tượng nào được tham gia bảo hiểm tai nạn con người 24/24?
Đối tượng nào KHÔNG phải là đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm hỏa hoạn?
Đối tượng nào KHÔNG phải là người được bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng?
Đối tượng nào là đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm hỏa hoạn?
Đối tượng nào là đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm hỏa hoạn?
Đối với các sản phẩm bảo hiểm yêu cầu cao về kĩ thuật, đánh giá rủi ro, giá trị hợp đồng lớn, doanh nghiệp thường lựa chọn tham gia bảo hiểm:
Đơn bảo hiểm chính là bằng chứng cho việc chấp nhận bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Đơn bảo hiểm:
Hành khách bị tai nạn trong trường hợp nào sẽ KHÔNG được bảo hiểm tai nạn hành khách bồi thường?
Hầu hết các nước khi mới có chính sách BHXH, đều thực hiện BHXH đối với đối tượng nào?
Hợp đồng bảo hiểm KHÔNG chấm dứt trong trường hợp:
Hợp đồng bảo hiểm KHÔNG vô hiệu trong trường hợp:
Hợp đồng bảo hiểm là bằng chứng pháp lý cho việc cam kết bảo hiểm của công ty bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo vệ cho đối tượng được bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm:
Khi mua bảo hiểm, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn. Việc mua bảo hiểm trực tiếp là hình thức:
Loại hình bảo hiểm nào dưới đây có mục đích kinh doanh?
Loại hình bảo hiểm nào sau đây áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại?
Loại hình bảo hiểm nào sau đây áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại?
Loại hình bảo hiểm nào sau đây áp dụng nguyên tắc khoán?
Loại hình bảo hiểm nào sau đây áp dụng nguyên tắc khoán?
Loại hình bảo hiểm nào sau đây KHÔNG phải là bảo hiểm kỹ thuật?
Loại hình bảo hiểm nào sau đây là bảo hiểm kỹ thuật?
Lộ trình thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân ở Việt Nam được thực hiện như thế nào?
Lựa chọn công ty bảo hiểm phù hợp là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của chương trình bảo hiểm. Để lựa chọn công ty bảo hiểm cần căn cứ vào các yếu tố sau:
Một hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn cho tài sản của công ty X có ghi: Thời hạn bảo hiểm từ 0 giờ ngày 4/7/2013 đến 16 giờ ngày 4/7/2014, số tiền bảo hiểm là 6 tỷ đồng; Hồi 10 giờ ngày 5/7/2014 do chập điện, tài sản của công ty X bị cháy, giá trị thiệt hại là 130 triệu đồng, chi phí dập tắt đám cháy là 12 triệu đồng. Số tiền bồi thường công ty X được nhận là bao nhiêu?
Một hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn ngang giá trị có ghi: Số tiền bảo hiểm là 4 tỷ đồng, mức miễn thường có khấu trừ là 30 triệu đồng; Trong thời hạn bảo hiểm, do hỏa hoạn, tài sản bị thiệt hại, giá trị thiệt hại là 300 triệu đồng; chi phí dập tắt đám cháy là 45 triệu đồng. Xác định số tiền bồi thường chủ tài sản được nhận?
Một người lao động được coi là thất nghiệp khi nào?

Một tài sản có giá thị trường 40 triệu đồng. Chủ tài sản mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm 20 triệu đồng. Thiệt hại tài sản thuộc phạm vi bảo hiểm là 20 triệu đồng.

Bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?

Một tài sản có giá thị trường là 100 triệu đồng, được mua bảo hiểm với tỷ lệ phí bảo hiểm 0,5%. Chủ tài sản đã nộp phí bảo hiểm là 300.000 đồng. Trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, tài sản gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, thiệt hại 20 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm bồi thường là bao nhiêu?
Một tài sản có giá thị trường là 100 triệu đồng, được mua bảo hiểm với tỷ lệ phí bảo hiểm 0,8%. Chủ tài sản đã nộp phí bảo hiểm là 400.000 đồng. Trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, tài sản gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, thiệt hại 40 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm bồi thường là bao nhiêu?
Một việc công việc quan trọng của khâu quản lý hợp đồng là thông báo rủi ro và yêu cầu bồi thường. Việc thông báo rủi ro được thực hiện vào thời điểm:
Muốn giữ được dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm trong hoạt động nhập khẩu phải theo những điều kiện nào?
Mức đóng góp BHXH bắt buộc của người lao động năm 2014 là bao nhiêu?
Mức hưởng trợ cấp của chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con là bao nhiêu?
Mức lương hưu tối đa hàng tháng người lao động tham gia BHXH có thể được hưởng là bao nhiêu?
Nghiệp vụ bảo hiểm nào KHÔNG phải là bảo hiểm con người phi nhân thọ?
Nguyên tắc tính khấu hao nào KHÔNG đúng khi tính thiệt hại trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới?
Nguyên tắc tính khấu hao nào KHÔNG đúng khi tính thiệt hại trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới?
Nguyên tắc tính khấu hao nào KHÔNG đúng khi tính thiệt hại trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới?
Người lao động có thể lựa chọn mua bảo hiểm chi phí y tế cá nhân hoặc bảo hiểm chi phí y tế theo hợp đồng bảo hiểm chi phí y tế nhóm theo doanh nghiệp. Với cùng phạm vi bảo hiểm, tham gia hợp đồng bảo hiểm chi phí y tế nhóm có ưu điểm sau:
Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì phương thức đóng được thực hiện như thế nào?
Người tham gia bảo hiểm tai nạn con người 24/24 sẽ được bồi thường khi gặp trường hợp nào?
Những thiệt hại nào được bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy bồi thường?
Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm học sinh KHÔNG bao gồm trường hợp nào?
Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm học sinh KHÔNG bao gồm trường hợp nào?
Phần lớn các chế độ BHXH được chi trả như thế nào?
Phí thuần trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới không phụ thuộc vào yếu tố nào?
Phương thức đóng góp BHXH của người lao động và người sử dụng lao động được các quốc gia lựa chọn phổ biến là gì?
Quỹ BHXH bắt buộc ở Việt Nam bao gồm mấy quỹ thành phần?
Quỹ BHXH được hình thành từ những nguồn nào?
đóng góp của người tham gia BHXH, Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm và các nguồn khác.
Vì: Trách nhiệm tham gia đóng góp BHXH cho người lao động được phân chia cho cả người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở quan hệ lao động. bằng nhiều hình thức, biện pháp và mức độ can thiệp khác nhau, Nhà nước không chỉ tham gia đóng góp và hỗ trợ thêm cho quỹ BHXH, mà còn trở thành chỗ dựa để đảm bảo cho hoạt động BHXH chắc chắn và ổn định.
Rủi ro loại trừ trong bảo hiểm lắp đặt là rủi ro nào dưới đây?
Rủi ro nào được bảo hiểm trong bảo hiểm lắp đặt?
Rủi ro nào KHÔNG được bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn?
Rủi ro nào loại trừ đối với bảo hiểm xây dựng?
Rủi ro nào thuộc phạm vi bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển trong điều kiện ICC.C?
Rủi ro nào thường được bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn?
Rủi ro nào thường được bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn?
Rủi ro nào thường KHÔNG được bảo hiểm trong bảo hiểm hỏa hoạn?
Sản phẩm bảo hiểm có thời hạn xác định. Việc theo dõi quản lý hợp đồng bảo hiểm theo thời hạn cho phép doanh nghiệp có thể đóng phí, tái tục hợp đồng đúng hạn, đảm bảo sự bảo vệ một cách liên tục. Thời hạn bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm tài sản thường tối đa:
Tác dụng của việc BHXH phát triển và thực hiện có hiệu quả là gì?
Tại Việt Nam, hầu hết các công ty bảo hiểm chưa được xếp hạng, vì vậy để lựa chọn lựa chọn nhà bảo hiểm bảo hiểm, doanh nghiệp có thể dựa vào:
Tham gia bảo hiểm là biện pháp quản trị rủi ro nào?
Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, trong trường hợp bên mua bảo hiểm chứng minh được rằng bên mua bảo hiểm không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm là:
Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, trong trường hợp người thứ 3 yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì thời hạn yêu cầu trả tiền bồi thường là:
Theo nguyên tắc “rủi ro có thể được bảo hiểm”, trường hợp nào được bảo hiểm?
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm không phát sinh trách nhiệm khi:
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là:
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm,trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường trong thời hạn:
Theo quy định về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG có quyền:
Theo quy định về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG có quyền:
Thời gian người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ?
Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm là:
Trong bảo hiểm hỏa hoạn, căn cứ để xác định số tiền bảo hiểm là gì?
Trong bảo hiểm hỏa hoạn, vì sao giá trị bảo hiểm của vật tư, hàng hóa trong kho, trong cửa hàng được xác định theo giá trị bình quân hoặc giá trị tối đa?
Trong bảo hiểm tài sản, miễn thường là chế độ bồi thường bảo hiểm như thế nào?
Trong bảo hiểm thân tàu biển, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho chủ tàu tham gia bảo hiểm thiệt hại nào?
Trong bảo hiểm thân tàu biển, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu theo mức nào?
Trong bảo hiểm thân tàu biển, doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu khi chủ tàu tham gia bảo hiểm thân tàu theo điều kiện nào?
Trong bảo hiểm thân tàu biển, điều kiện bảo hiểm nào rộng nhất?
Trong hợp đồng bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi (không cố ý) của người được bảo hiểm làm giảm số phí bảo hiểm phải đóng, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm:
Trong hợp đồng bảo hiểm con người, nếu bên mua không đóng hoặc đóng thiếu phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm:
Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất, trách nhiệm chi trả chi phí giám định thuộc về:
Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG chịu trách nhiệm:
Trong quản lý hợp đồng bảo hiểm, theo dõi việc đóng phí bảo hiểm (thực hiện nghĩa vụ về phí theo thỏa thuân của hợp đồng bảo hiểm) vô cùng quan trọng. Công việc này nhằm mục đích:
Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho:
Trường hợp nào dưới đây KHÔNG được áp dụng trong bảo hiểm con người?
Trường hợp nào dưới đây KHÔNG được áp dụng trong bảo hiểm tài sản?
Trường hợp nào đây được bảo hiểm tai nạn hành khách bồi thường?
Trường hợp nào KHÔNG được bảo hiểm tai nạn hành khách bồi thường?
Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, số người thất nghiệp gia tăng thì thời hạn hưởng trợ cấp BHTN thay đổi như thế nào?
Về nguyên tắc mức trợ cấp BHXH phải thấp hơn mức lương lúc đang đi làm, nhưng thấp nhất cũng phải:
Việc khiếu nại yêu cầu bồi thường chính thức được thực hiện trên cơ sở thu thập các giấy tờ liên quan đảm bảo hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, chính xác. Bên cạnh yếu tố rủi ro và tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, trách nhiệm của bảo hiểm chỉ phát sinh khi:
Việc phân tích rủi ro và nguy cơ tổn thất được thực hiện dựa vào các nguồn thông tin sau:
Vì sao khi triển khai bảo hiểm hỏa hoạn, các công ty bảo hiểm thường đồng thời triển khai tái bảo hiểm?
Vì sao phí bảo hiểm tai nạn hành khách được tính vào giá vé?
Xếp hạng của một công ty bảo hiểm được đánh giá và dựa vào nhiều yếu tố, bao gồm:
Yêu cầu của nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản là gì?
Yêu cầu của nguyên tắc “trung thực tuyệt đối” là gì?
Người tham gia bảo hiểm phải trung thực khi khai báo rủi ro và doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm cân nhắc các điều kiện, điều khoản để soạn thảo hợp đồng.
Vì: Nguyên tắc trung thực tuyệt đối đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm cân nhắc các điều kiện, điều khoản để soạn thảo hợp đồng bảo đảm cho quyền lợi của hai bên. Nguyên tắc này cũng đặt ra một yêu cầu với người tham gia bảo hiểm là phải trung thực khi khai báo rủi ro khi tham gia bảo hiểm để giúp doanh nghiệp bảo hiểm xác định mức phí phù hợp với rủi ro mà họ đảm nhận.
Yếu tố nào làm giảm phí bảo hiểm hỏa hoạn cho tòa nhà?
Yếu tố nào làm tăng phí bảo hiểm hỏa hoạn?
Ý nghĩa của việc áp dụng chế độ miễn thường trong bảo hiểm?
Ý nghĩa của việc áp dụng chế độ miễn thường trong bảo hiểm là:
Nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thương mại?

Chọn một câu trả lời
A) Số đông bù số ít. Không đúng
B) Trung thực tuyệt đối. Không đúng
C) Bảo hiểm toàn dân. Đúng
D) Rủi ro có thể được bảo hiểm. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Bảo hiểm toàn dân.

Vì: Bảo hiểm thương mại có 5 nguyên tắc hoạt động: Số đông bù số ít; Rủi ro có thể được bảo hiểm; Phân tán rủi ro; Trung thực tuyệt đối; Quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Áp dụng chế độ bảo hiểm miễn thường có khấu trừ với mức miễn thường là 1.000 USD, nếu tổn thất 500 USD, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời
A) 2.000 USD Không đúng
B) 1.000 USD Không đúng
C) 500 USD Không đúng
D) Không bồi thường. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Không bồi thường.

Vì: Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà giá trị thiệt hại thực tế vượt quá mức miễn thường.

Đối tượng bảo hiểm của BHYT?

Chọn một câu trả lời
A) Người lao động. Không đúng
B) Sức khoẻ của người được bảo hiểm, được biểu hiện cụ thể dưới dạng chi phí y tế. Đúng
C) Người tham gia bảo hiểm. Không đúng
D) Thân nhân của người tham gia bảo hiểm. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Sức khoẻ của người được bảo hiểm, được biểu hiện cụ thể dưới dạng chi phí y tế.

Vì: Khi người tham gia bảo hiểm gặp các rủi ro, biến cố làm thiệt hại về sức khoẻ của người được bảo hiểm, được biểu hiện cụ thể dưới dạng chi phí y tế thì cơ quan BHYT sẽ chi trả.

Rủi ro nào thuộc phạm vi bảo hiểm vật chất xe cơ giới?

Chọn một câu trả lời
A) Đi xe sai luật. Không đúng
B) Đâm va. Đúng
C) Vượt ra khỏi lãnh thổ quốc gia gây tai nạn. Không đúng
D) Chiến tranh. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Đâm va.

Vì: Quy định của nghiệp vụ.

Nguyên tắc tính khấu hao nào đúng khi tính thiệt hại trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới?

Chọn một câu trả lời
A) Mua bảo hiểm từ ngày 1 đến ngày 15: không tính khấu hao. Không đúng
B) Mua bảo hiểm từ ngày 16 đến cuối tháng: có tính khấu hao. Không đúng
C) Tai nạn xảy ra từ ngày 1 đến ngày 15: không tính khấu hao. Đúng
D) Tai nạn xảy ra từ ngày 16 đến cuối tháng: không tính khấu hao. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tai nạn xảy ra từ ngày 1 đến ngày 15: không tính khấu hao.

Vì: Quy định nguyên tắc tính khấu hao.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định là 3 tháng nếu người lao động thỏa mãn điều kiện gì?

Chọn một câu trả lời
A) Có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đúng
B) Có từ đủ 12 tháng đến dưới 44 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Không đúng
C) Có từ đủ 36 tháng đến dưới 44 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Không đúng
D) Có từ đủ 44 tháng đến dưới 72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Không đúng

Đáp án đúng là: Có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Vì: Căn cứ theo quy định của luật BHXH nội dung quy định về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại Việt Nam, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được áp dụng với:

Chọn một câu trả lời
A) các doanh nghiệp và tổ chức thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh, sản xuất, hoạt động có nguy cơ cháy cao. Đúng
B) tất cả các doanh nghiệp, hộ gia đình trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Không đúng
C) các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân, cổ phần. Không đúng
D) các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng tài sản của Nhà nước. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: các doanh nghiệp và tổ chức thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh, sản xuất, hoạt động có nguy cơ cháy cao.

Vì: Theo qui định của nghị định 130/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, các doanh nghiệp và tổ chức có nguy cơ cháy cao bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ. Do vậy đây là đáp án đúng.

Rủi ro thuần túy mà một doanh nghiệp có thể gặp phải là gì?

Chọn một câu trả lời
A) Hỏa hoạn. Đúng
B) Biến động về giá. Không đúng
C) Sự thay đổi về thể chế chính trị. Không đúng
D) Dao động về tỉ giá. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Hỏa hoạn.

Vì: Hỏa hoạn là trường hợp rủi ro xảy ra chỉ có thể dẫn đến khả năng tổn thất.

Trường hợp biến động về giá, sự thay đổi về thể chế chính trị, dao động về tỉ giá là các trường hợp rủi ro thị trường hoặc rủi ro do môi trường chính trị.

Doanh nghiệp mua bảo hiểm phải khai báo rủi ro theo yêu cầu của nhà bảo hiểm. Việc khai báo này được thực hiện khi:

Chọn một câu trả lời
A) doanh nghiệp yêu cầu bảo hiểm. Không đúng
B) doanh nghiệp yêu cầu bảo hiểm và trong suốt thời hạn bảo hiểm. Không đúng
C) doanh nghiệp yêu cầu bảo hiểm và trong thời gian bảo hiểm khi có yếu tố làm thay đổi rủi ro. Đúng
D) đơn bảo hiểm được cấp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: doanh nghiệp yêu cầu bảo hiểm và trong thời gian bảo hiểm khi có yếu tố làm thay đổi rủi ro.

Vì: Đây là đáp án đúng và chính xác nhất.

Rủi ro nào thuộc phạm vi của điều kiện ICC.C trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển?

Chọn một câu trả lời
A) Hàng bị ướt do mưa bão. Không đúng
B) Cướp biển. Không đúng
C) Đâm va. Đúng
D) Khủng bố. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Đâm va.

Vì: Quy định tại ICC.1982.

Hợp đồng bảo hiểm con người là:

Chọn một câu trả lời
A) hợp đồng được áp dụng cho đối tượng bảo hiểm là tính mạng, tình trạng sức khỏe hay tuổi thọ của con người. Đúng
B) hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là tài sản thuộc quản sử hữu và quản lý hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Không đúng
C) hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ 3 theo quy định của pháp luật. Không đúng
D) hợp đồng được áo dụng cho đối tượng là trách nhiệm hình sự của người được bảo hiểm. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: hợp đồng được áp dụng cho đối tượng bảo hiểm là tính mạng, tình trạng sức khỏe hay tuổi thọ của con người.

Vì: Đây là bảo hiểm con người, không phải bảo hiểm tài sản hay trách nhiệm.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *