Quản lý nhà nước về kinh tế – BA02

Please follow and like us:

Quản lý nhà nước về kinh tế – BA02

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nhà nước là người cầm cân nẩy mực.
b. Xã hội không cần có nhà nước.
c. Xã hội cần có nhà nước tốt. Câu trả lời đúng
d. Xã hội cần phải có nhà nước.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Thiết chế nhà nước là quyền lực nhà nước.
b. Thiết chế nhà nước là cơ cấu, bộ máy nhà nước và sự phân phối quyền lực nhà nước trong cơ cấu đó, cũng như các mối quan hệ cần có giữa các bộ phận hợp thành cơ cấu. Câu trả lời đúng
c. Thiết chế nhà nước là thể chế hoạt động của nhà nước.
d. Thiết chế nhà nước là thể chế hành chính nhà nước.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nhà nước ra đời trong xã hội có giai cấp là do đấu tranh giai cấp Câu trả lời đúng
b. Nhà nước ra đời là do các nhóm nắm giữ của cải, là sức mạnh xã hội đặt ra để duy trì bảo vệ lợi ích của mình.
c. Nhà nước ra đời là vì xã hội cần có người trọng tài đứng ra điều hành xã hội.
d. Nhà nước ra đời là do đấu tranh giai cấp

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Quyền lực nhà nước chỉ tốt khi nó được phục vụ tốt cho xã hội. Câu trả lời đúng
b. Quyền lực nhà nước giống như con dao 2 lưỡi.
c. Quyền lực nhà nước là vô tận.
d. Quyền lực nhà nước chỉ có giới hạn.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Quyền lực nhà nước dựa trên cơ sở sức mạnh trấn áp của nhà nước
b. Quyền lực nhà nước dựa vào đức tin của người dân đối với nhà nước
c. Quyền lực nhà nước dựa trên cơ sở của cải mà nhà nước nắm giữ
d. Quyền lực nhà nước dựa trên 4 cơ sở: Quyền trấn áp, Của cải xã hội nắm giữ, Đức tin của người dân, Quyền xử lý các mối quan hệ đối ngoại.
Câu trả lời đúng

Phản hồi
Đáp án đúng là: Quyền lực nhà nước dựa trên 4 cơ sở: Quyền trấn áp, Của cải xã hội nắm giữ, Đức tin của người dân, Quyền xử lý các mối quan hệ đối ngoại.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Xã hội phát triển cao không cần có nhà nước
b. Xã hội phát triển cao chỉ cần nhà nước chung cho mọi nhà nước
c. Nhà nước chỉ nên có quyền hạn 1 năm
d. Xã hội bao giờ cũng phải cần có nhà nước Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Xã hội bao giờ cũng phải cần có nhà nước.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Chức năng bảo vệ xã hội là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
b. Chức năng chế định pháp luật là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
c. Chức năng định hướng phát triển đất nước là chức năng quản lý quan trọng của nhà nước. Câu trả lời đúng
d. Chức năng điều chỉnh xã hội là chức năng quản lý quan trọng nhất của nhà nước.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Chức năng định hướng phát triển đất nước là chức năng quản lý quan trọng của nhà nước.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nhà nước xấu thì cán bộ nhà nước xấu.
b. Nhà nước tốt cần có cán bộ nhà nước tốt. Câu trả lời đúng
c. Cán bộ nhà nước tốt thì nhà nước tốt.
d. Nhà nước tốt mà cán bộ nhà nước xấu thì nhà nước cũng hỏng.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Nhà nước tốt cần có cán bộ nhà nước tốt.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nhà nước Việt quản lý theo nguyên tắc tất cả quyền lực xã hội thuộc về nhân dân.
b. Nhà nước Việt quản lý theo nguyên tắc tập quyền, có phân công.
c. Tất cả các đáp án đều đúng.
Câu trả lời đúng

d. Nhà nước Việt Nam quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Tất cả các đáp án đều đúng.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nguyên tắc công khai là nguyên tắc quản lý nhà nước quan trọng nhất.
b. Nguyên tắc hiệu lực, hiệu quả là nguyên tắc quản lý nhà nước quan trọng nhất. Câu trả lời đúng
c. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc quản lý nhà nước quan trọng nhất.
d. Nguyên tắc pháp chế xã hội là nguyên tắc quản lý nhà nước quan trọng nhất.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Người tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế nên là người nhà, người thân quen của quan chức nhà nước.
b. Người tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế phải do bộ phận tổ chức cán bộ nhà nước quyết định.
c. Người nào cũng có thể tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.
d. Người tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế bắt buộc phải tham gia thi tuyển công khai. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Người tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế bắt buộc phải tham gia thi tuyển công khai.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước khác nhau là khác nhau.
b. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế ở mọi nước đều giống nhau.
c. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là do những người lãnh đạo nhà nước đặt ra.
d. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là các ràng buộc mang tính quy luật mà nhà nước phải tuân thủ để quản lý nhà nước. Câu trả lời đúng

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nhà nước là con quái vật lạnh lùng nhất trong các con quái vật lạnh lùng
b. Nhà nước là một thiết chế chính trị mang tính giai cấp (của một giai cấp, của một nhóm giai cấp, hoặc của một nhóm lợi ích xã hội) đối với xã hội; đồng thời là cơ quan công quyền để duy trì và phát triển xã hội. Câu trả lời đúng
c. Nhà nước là nơi cờ đến tay ai người ấy phất
d. Nhà nước là một thiết chế quyền lực mang tính giai cấp để quản lý xã hội

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nhà nước đại diện cho lợi ích nhóm.
b. Nhà nước đại diện cho lợi ích dòng họ.
c. Nhà nước đại diện cho lợi ích giai cấp
d. Nhà nước đại diện cho lợi ích nhân dân, xã hội. Câu trả lời đúng

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa mới có nguyên tắc quản lý nhà nước là nguyên tắc công khai.
b. Chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa mới có nguyên tắc quản lý nhà nước là nguyên tắc pháp chế.
c. Chỉ có các nước XHCN mới có nguyên tắc quản lý nhà nước là nguyên tắc tập trung dân chủ.
d. Hầu hết các nước ngày nay đều sử dụng cả 3 nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và pháp chế để quản lý nhà nước. Câu trả lời đúng

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Kinh tế là sở hữu
b. Kinh tế là tiền của
c. Kinh tế là lợi ích
d. Kinh tế là tiền của, lợi ích, sở hữu, và là nền tảng của các hoạt động xã hội. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Kinh tế là tiền của, lợi ích, sở hữu, và là nền tảng của các hoạt động xã hội.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Để quản lý kinh tế nhà nước ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có cả 3 phương pháp hành chính, kinh tế và hoạch định. Câu trả lời đúng
b. Phương pháp hành chính trong quản lý nhà nước về kinh tế chỉ sử dụng ở các nước tư bản chủ nghĩa.
c. Phương pháp kinh tế chỉ sử dụng trong quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa.
d. Phương pháp hoạch định là phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước XHCN.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Để quản lý kinh tế nhà nước ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có cả 3 phương pháp cho ở 3 phương án A,C,D.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Cả 3 chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác động, nội dung tác động, giai đoạn tác động đều rất quan trọng. Câu trả lời đúng
b. Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động là rất quan trọng.
c. Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo nội dung tác động là rất quan trọng.
d. Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác là động là rất quan trọng.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Cả 3 chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo phương hướng tác động, nội dung tác động, giai đoạn tác động đều rất quan trọng.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Các phương pháp kinh tế trong quản lý nhà nước về kinh tế rất dễ thực hiện.
b. Các phương pháp hành chính trong quản lý nhà nước về kinh tế rất dễ thực hiện.
c. Các phương pháp hoạch định trong quản lý nhà nước về kinh tế không dễ thực hiện.
d. Các phương pháp quản lý trong quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Các phương pháp quản lý trong quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Việc sử dụng các phương pháp kinh tế tùy thuộc vào mối quan hệ đối ngoại của nhà nước.
b. Việc sử dụng phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tùy thuộc vào thói quen của người lãnh đạo nhà nước.
c. Việc sử dụng phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của đất nước.
d. Việc sử dụng phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tùy thuộc vào: Bản chất, mục tiêu, nguyên tắc quản lý và điều kiện cụ thể của nhà nước. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Việc sử dụng phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tùy thuộc vào: Bản chất, mục tiêu, nguyên tắc quản lý và điều kiện cụ thể của nhà nước.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Mỗi một mục tiêu quản lý nhà nước chỉ có thể sử dụng một phương pháp.
b. Cùng một mục tiêu quản lý nhà nước có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.
c. Một phương pháp quản lý kinh tế nhà nước có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau
d. Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mỗi mục tiêu quản lý nhà nước cần lựa chọn các phương pháp thích hợp. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mỗi mục tiêu quản lý nhà nước cần lựa chọn các phương pháp thích hợp.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Chức năng dẫn dắt, hỗ trợ phát triển kinh tế là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất.
b. Phân biệt quản lý vĩ mô và vi mô là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất
c. Chức năng quản lý và kiểm soát sử dụng tài nguyên quốc gia là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất.
d. Xác định phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Xác định phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế quan trọng nhất.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Cùng một chế độ xã hội nhưng thời gian biến đổi khác nhau thì nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là khác nhau.
b. Các chế độ xã hội khác nhau thì nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế cũng khác nhau.
c. Các chế độ xã hội dù khác nhau nhưng nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là giống nhau.
d. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế phụ thuộc vào: Bản chất chế độ xã hội, Các chức năng quản lý, Thực trạng của đất nước v.v.. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế phụ thuộc vào: Bản chất chế độ xã hội, Các chức năng quản lý, Thực trạng của đất nước v.v..

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Chức năng quản lý và kiểm soát việc sử dụng tài nguyên quốc gia là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế khó thực hiện nhất.
b. Các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện. Câu trả lời đúng
c. Chức năng hoạch định và thực hiện chính sách xã hội là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế khó thực hiện nhất.
d. Chức năng tạo môi trường pháp lý cho sản xuất kinh doanh là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế khó thực hiện nhất.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế giống như các nguyên tắc quản trị trong các doanh nghiệp lớn.
b. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là do nhà nước cân nhắc và đặt ra.
c. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế phải căn cứ vào các nguyên tắc quản lý chung của nhà nước và mục tiêu kinh tế cần đạt. Câu trả lời đúng
d. Các nguyên tắc quản lý nhà nước là như nhau cho mọi nhà nước.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế phải căn cứ vào các nguyên tắc quản lý chung của nhà nước và mục tiêu kinh tế cần đạt.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Pháp luật là sự biểu hiện của kế hoạch
b. Pháp luật là biểu hiện của bản lĩnh dân tộc.
c. Pháp luật là sự biểu hiện của chính sách
d. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra, thực hiện và bảo vệ nhằm mục tiêu quản lý tốt đất nước. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra, thực hiện và bảo vệ nhằm mục tiêu quản lý tốt đất nước.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Cùng một mục tiêu quản lý nhà nước về kinh tế nhà nước có thể chọn các phương pháp có hiệu quả nhất để thực hiện. Câu trả lời đúng
b. Mỗi phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế chỉ có thể sử dụng cho một mục tiêu quản lý nhất định.
c. Phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế nào được sử dụng là tùy thuộc vào ý thích của người lãnh đạo nhà nước.
d. Mọi phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế đều có công dụng giống nhau.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Cùng một mục tiêu quản lý nhà nước về kinh tế nhà nước có thể chọn các phương pháp có hiệu quả nhất để thực hiện.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Kế hoạch là công cụ quan trọng để nhà nước quản lý nền kinh tế.
b. Chính sách là công cụ quan trọng để nhà nước quản lý nền kinh tế.
c. Pháp luật là công cụ để nhà nước quản lý nền kinh tế.
d. Các công cụ quản lý đều rất quan trọng để nhà nước quản lý nền kinh tế. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Các công cụ quản lý đều rất quan trọng để nhà nước quản lý nền kinh tế.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Dự báo là một công cụ quản lý nhà nước về kinh tế dễ sử dụng nhất.
b. Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện. Câu trả lời đúng
c. Đường lối chiến lược phát triển kinh tế xã hội là công cụ quản lý nhà nước về kinh tế dễ thực hiện nhất.
d. Các chính sách là công cụ quản lý nhà nước về kinh tế dễ thực hiện nhất.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế đều không dễ thực hiện.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Quản lý nhà nước về kinh tế có thể sử dụng các công cụ trong quản lý một doanh nghiệp.
b. Quản lý nhà nước về kinh tế nhà nước phải sử dụng rất nhiều loại công cụ khác nhau. Câu trả lời đúng
c. Quản lý nhà nước về kinh tế không cần các công cụ quản lý.
d. Quản lý nhà nước ở các nước khác nhau đều dùng các công cụ giống nhau
Phản hồi
Đáp án đúng là: Quản lý nhà nước về kinh tế nhà nước phải sử dụng rất nhiều loại công cụ khác nhau.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là các phương tiện mà nhà nước dùng để tác động lên nền kinh tế và các mối quan hệ đối ngoại có liên quan nhằm đạt tới ý đồ, mục tiêu đặt ra. Câu trả lời đúng
b. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là những phương tiện vô hạn được nhà nước sử dụng để quản lý kinh tế.
c. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là các phương tiện có sẵn của đất nước mà nhà nước sử dụng để quản lý kinh tế.
d. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là các phương tiện mà nhà nước tạo ra để quản lý nền kinh tế.
Phản hồi
Đáp án đúng là: Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là các phương tiện mà nhà nước dùng để tác động lên nền kinh tế và các mối quan hệ đối ngoại có liên quan nhằm đạt tới ý đồ, mục tiêu đặt ra.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Đường lối chiến lược phát triển kinh tế – xã hội là do các cố vấn nước ngoài giúp việc cho người lãnh đạo nhà nước vạch ra.
b. Đường lối, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội là do người lãnh đạo nhà nước đặt ra.
c. Đường lối, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội là do đội ngũ cán bộ giúp việc cho người lãnh đạo nhà nước vạch ra.
d. Tất cả các đáp án đều đúng. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Tất cả các đáp án đều đúng.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Mọi chính sách kinh tế – xã hội của nhà nước đều chỉ có tuổi thọ nhất định.
b. Mọi chính sách kinh tế – xã hội đều có tuổi thọ giống nhau
c. Mọi chính sách kinh tế – xã hội của nhà nước đều có tuổi thọ vô hạn.
d. Các chính sách kinh tế – xã hội khác nhau có tuổi thọ dài ngắn khác nhau. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Các chính sách kinh tế – xã hội khác nhau có tuổi thọ dài ngắn khác nhau.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Pháp luật không phải là công cụ vạn năng để quản lý nền kinh tế đất nước.
b. Kinh tế không phải là công cụ không có giới hạn dùng để quản lý nền kinh tế đất nước.
c. Mọi nước đều chỉ có một chính sách phát triển kinh tế giống nhau.
d. Kế hoạch kinh tế là công cụ không thể thiếu để quản lý nền kinh tế đất nước. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Kế hoạch kinh tế là công cụ không thể thiếu để quản lý nền kinh tế đất nước.

Xác định câu đúng nhất

Chọn một câu trả lời:
a. Các doanh nghiệp nhà nước là kinh tế nhà nước.
b. Đất đai lãnh thổ là kinh tế nhà nước.
c. Tài nguyên thiên nhiên quốc gia là kinh tế nhà nước.
d. Kinh tế nhà nước bao gồm: lãnh thổ, đất đai nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước, các tài sản quốc gia khác v.v.. Câu trả lời đúng
Phản hồi
Đáp án đúng là: Kinh tế nhà nước bao gồm: lãnh thổ, đất đai nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước, các tài sản quốc gia khác v.v..

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *