Pháp luật giao dịch điện tử

Please follow and like us:

Điều gì không phải sự khác biệt giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống?
Select one:
a. Sử dụng chữ kí bằng tay và sử dụng chứ kí điện tử
b. Một hợp đồng bằng giấy hoàn chỉnh và một hợp đồng được tổng hợp thông qua thống nhất các điều khoản ở các thông điệp dữ liệu khác nhau
c. Thời điểm kí của hai bên gần nhau và cách xa nhau
d. Nội dung hợp đồng truyền thống đơn giản hơn
Phản hồi
Giải thích: Bài giảng slide Chương 3.

The correct answer is: Nội dung hợp đồng truyền thống đơn giản hơn

Đoạn văn câu hỏi
Doanh nghiệp CCC đã không công bố trên website chính sách về bảo mật thông tin thanh toán cho khách hàng trên website của mình, biết rằng website có chức năng thanh toán trực tuyến, hành vi vi phạm này bị xử lý trong khung phạt nào theo quy định của pháp luật?
Select one:
a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
b. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
c. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
d. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ theo mục 10 Nghị định 98/2020 quy định về xử lý vi phạm hành chính.

The correct answer is: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Đoạn văn câu hỏi
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Trung tâm trọng tài phải gửi bản sao đơn kiện cho bị đơn trong thời hạn nào?
Select one:
a. 5 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
b. 0 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
c. 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
d. 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
Phản hồi
Giải thích: Bài giảng slide Chương 6.

The correct answer is: 0 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.

Đoạn văn câu hỏi
Trong các chủ thể sau, chủ thể nào là người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng?
Select one:
a. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình
b. Các thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng và cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
c. Các thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ
d. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ Điều 24 Nghị định 52/2013 Thương mại điện tử.

The correct answer is: Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình

Đoạn văn câu hỏi
Anh A được anh B uy quyền ký kết hợp đồng với Doanh nghiệp C trong hợp đồng mua bán hàng hóa, việc anh A được làm?
Select one:
a. Ký kết hợp đồng với Doanh nghiệp C
b. Thực hiện hợp đồng với Doanh nghiệp C
c. Đàm phán hợp đồng với Doanh nghiệp C
d. Cả 3 đáp án đều đúng
Phản hồi
Giải thích: Bài giảng slide Chương 3.

The correct answer is: Ký kết hợp đồng với Doanh nghiệp C

Đoạn văn câu hỏi
Điền từ vào chỗ trống: …là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thoả thuận.
Select one:
a. Trọng tài quy chế
b. Trọng tài vụ việc
c. Trọng tài viên
d. Trọng tài
Phản hồi
Giải thích: Bài giảng slide Chương 6.

The correct answer is: Trọng tài vụ việc

Đoạn văn câu hỏi
PLGDDT.B7.005:Theo pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử, Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong trường hợp hệ thống thông tin điện tử bị lỗi là
Select one:
a. Đợi chỉ đạo của cấp trên sau đó mới tiến hành các biện pháp khắc phục
b. Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục
c. Lắng nghe chỉ đạo từ cơ quan cấp trên
d. Không có trách nhiệm gì
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ theo Luật Giao dịch điện tử 2005.

The correct answer is: Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục

Đoạn văn câu hỏi
Điền từ vào chỗ trống: … là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.
Select one:
a. Phán quyết trọng tài
b. Quyết định trọng tài
c. Nhận xét trọng tài
d. Biên bản trọng tài
Phản hồi
Giải thích: Bài giảng slide Chương 6.

The correct answer is: Phán quyết trọng tài

Đoạn văn câu hỏi
Theo Luật giao dịch điện tử Việt Nam: Địa điểm nào được coi là địa điểm gửi thông điệp dữ liệu
Select one:
a. Trụ sở của người gửi
b. Địa điểm lưu trữ máy chủ hệ thống thông tin của người gửi
c. Địa điểm lưu trữ máy chủ email của người gửi
d. Địa điểm thông điệp đó được khởi tạo và gửi đi
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ Điều 17 Luật giao dịch điện tử 2005.

The correct answer is: Trụ sở của người gửi

Đoạn văn câu hỏi
Thông tin cá nhân theo Nghị định 52/2013 về Thương mại điện tử KHÔNG bao gồm thông tin nào sau đây?
Select one:
a. Thông tin y tế
b. Số tài khoản
c. Thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân
d. Thông tin liên hệ công việc
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ Điều 3 Nghị định 52/2013 Thương mại điện tử.

The correct answer is: Thông tin liên hệ công việc

Đoạn văn câu hỏi
Cơ quan Nhà nước nào được Bộ công thương giao cho có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử
Select one:
a. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
b. Sở công thương
c. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
d. Phòng đăng ký kinh doanh
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ Điều 8 Luật giao dịch điện tử 2005.

The correct answer is: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Đoạn văn câu hỏi
Thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử được gọi là:
Select one:
a. Chứng thư điện tử
b. Chứng thực điện tử
c. Chứng thư chứng thực chữ ký số
d. Chứng thực điện tử chứng thực chữ ký số
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ Điều 29 Luật giao dịch điện tử 2005.

The correct answer is: Chứng thư điện tử

Đoạn văn câu hỏi
Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sàn giao dịch thương mại điện tử có thể áp dụng biện pháp xử lý kịp thời nào?
Select one:
a. Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
b. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện
c. Từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật
d. Tất cả các biện pháp trên
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ theo Nghị định 52/2013 về Thương mại điện tử.

The correct answer is: Từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật

Đoạn văn câu hỏi
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không thể đưa ra để được miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam?
Select one:
a. Sự kiện bất khả kháng
b. Sự kiện bất ngờ
c. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia
d. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng
Phản hồi
Giải thích: Bài giảng slide Chương 3.

The correct answer is: Sự kiện bất ngờ

Đoạn văn câu hỏi
Đối với trường hợp website thương mại điện tử thực hiện thủ tục đăng ký, thời gian xác nhận đăng ký của Bộ Công thương là bao nhiêu ngày?
Select one:
a. 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ
b. 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ
c. 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ
d. 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ
Phản hồi
Giải thích: Căn cứ theo Nghị định 52/2013 về Thương mại điện tử.

The correct answer is: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *