Phân tích tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam?

Please follow and like us:

Phân tích tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam?.
Xem thêm: Tại đây
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) là một quá trình không thể thiếu trong sự phát triển của mỗi quốc gia, nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Dưới đây là phân tích về tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH ở Việt Nam:
1. **Tính tất yếu của CNH, HĐH:**
– CNH, HĐH là quy luật phổ biến để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất của một xã hội phát triển.
– Cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội là toàn bộ hệ thống các yếu tố vật chất của xã hội phù hợp với trình độ kỹ thuật tương ứng mà lực lượng lao động sử dụng để tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
– Mỗi phương thức sản xuất có một cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng: trước Công nghiệp Tư bản chủ nghĩa (CNTB) là thủ công, lạc hậu; CNTB là nền đại công nghiệp cơ khí; Công nghiệp Xã hội chủ nghĩa (CNXH) là nền sản xuất lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý dựa trên trình độ khoa học hiện đại, năng suất cao và thống trị trong nền kinh tế quốc dân.
2. **Tính tất yếu CNH, HĐH đối với Việt Nam:**
– Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và bắt đầu thực hiện CNH, HĐH muộn so với nhiều nước khác. Do đó, khoảng cách phát triển giữa Việt Nam và các nước phát triển là lớn.
– Để rút ngắn khoảng cách này và đạt được mức độ phát triển kinh tế – xã hội như các quốc gia đã phát triển, Việt Nam cần tiến hành CNH, HĐH một cách mạnh mẽ và quyết liệt.
– Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại là yếu tố tiên quyết để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời là cơ sở để phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ và nâng cao đời sống của nhân dân.
3. **Thách thức và cơ hội trong CNH, HĐH ở Việt Nam:**
– Việt Nam cần phải đối mặt với các thách thức như nguồn lực hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ công nghệ lạc hậu, và năng lực quản lý chưa hiệu quả

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *