Phân tích nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam?.

Please follow and like us:

Xem thêm: Tại đây
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) ở Việt Nam nhằm chuyển đổi nền sản xuất xã hội từ lạc hậu sang hiện đại. Dưới đây là phân tích nội dung cơ bản của quá trình này:
1. Tạo lập điều kiện cần thiết cho quá trình chuyển đổi:
– Vốn: Tăng cường huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đầu tư trong nước, nước ngoài, vốn ODA, v.v.
– Nguồn nhân lực chất lượng cao: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và trình độ cao để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện đại.
– Phát triển khoa học và công nghệ: Đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin và tự động hóa, để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.
2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi nền sản xuất:
– Áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại: Thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa trong sản xuất; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại một cách phù hợp, không chủ quan hay nóng vội.
– Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức: Tập trung vào phát triển sản phẩm dựa trên tri thức, có giá trị gia tăng cao.
– Kết hợp phát triển tuần tự với đột phá: Áp dụng các chiến lược để rút ngắn khoảng cách phát triển, bắt kịp và vượt lên trước.
3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
– Cơ cấu kinh tế bao gồm tỷ lệ giữa các ngành, vùng và thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân; trong đó, mối quan hệ ngành là quan trọng nhất.
– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lý và hiệu quả: Tăng tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ giảm bớt sự phụ thuộc vào nông nghiệp.
– Cơ cấu kinh tế hiện đại, hợp lý và hiệu quả phải đáp ứng các yêu cầu về khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.
4. Hoàn thiện quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất:
– Cải cách và hoàn thiện quan hệ sản xuất

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *