Phân tích nhiệm vụ của tổ chức đm ở các đơn vị cơ sở

Please follow and like us:

Phân tích nhiệm vụ của tổ chức đm ở các đơn vị cơ sở

Nhiệm vụ tổ chức đm ở các đơn vị cơ sở là:

 • Tiến hành xd các mức chi tiết, mức bộ phận và mức tổng hợp cho từng phân xưởng hay ngành sx chính, phị trong phạm vi dn có sự tham gia của các bộ phận kĩ thuật của các phân xưởng.
 • Nghiên cứu tổng hợp các loại mức của dn.
 • Tổ chức xét duyệt mức theoo sự phân công quản lý đm
 • Phổ biến mức kịp thời cho từng phòng ban, phân xưởng, tổ đội sx và cho từng công nhân
 • Cùng với các phòng ban, phân xưởng có liên quan, tiến hành nghiên cứu và có các biện pháp để thực hiện mức và phấn đấu giảm mức
 • Quản lý thực hiện mức trong dn, thường tập trung chủ yếu vào các nội dung:
 • Phối hợp cùng với các phòng ban có liên quan để thực hiện các biên pháp giảm mức
 • Thu thập số liệu và tình hình để phân tích và báo cáo tình hình thực hiện mức cho lãnh đạo dn
 • Tổng kết kinh nghiệm tiết kiệm và phổ biến kịp thời những kinh nghiệm đó trong sx
 • Tiến hành điều chỉnh mức theo sự phân cấp quản lý đm và thông báo kịp thời cho các bộ phận, phân xưởng liên quan.

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quản lý Nhà Nước về đm tiêu dùng.

 • Đưa ra cho các tổ chức đm ở ngành sx và dn các chỉ thị, nghị định của chính phủ, các văn bản hướng dẫn về mặt phương pháp tính toán mức chuyên dùng trong từng ngành riêng biệt, các tiêu chuẩn hao phí nvl trong ngành
 • Xd hoàn thiện các điều lệ, chế độ về xd mức và quản lý thực hiện mức td NVL trong hệ thống quản lý
 • Xd, hướng dẫn dn thực hiện các biện pháp thực hiện mức và phấn đấu giảm mức
 • Thu thập tình hình và số liệu báo cáo để phân tích tình hình thực hiện mức của các ngành, dn trong phạm vi quản lý. Tổng kết lại và kịp thời xử lý những sai phạm nếu có.

Trình tự và nội dung phương pháp phân tích kinh tế quản lý thực hiện mức.

 • Bản chất: pp phân tích kinh tế là pp quản lý mức dựa vào các chỉ tiêu kinh tế cơ bản có quan hệ với nhau, biểu hiện động thái tăng (giảm) lượng nvl hao phí trong sản xuất để phân tích kết quả thực hiện mức. Khi sử dụng pp này cần chú ý:
 • Khái quát được tính quy luật về lượng vật tư tiêu dùng thực tế trong sxkd so sánh với mức
 • Chỉ rõ nguyên nhân làm tăng hoặc giảm mức tiêu dùng nvl để từ đó có thể đưa ra các biện pháp để sd hợp lý, tiết kiệm nvl
 • Nội dung:
 • Hệ thống các chỉ tiêu về việc td nvl
 1. Lượng vật tư tiết kiệm tuyệt đối

 

 1. Tiêu dùng thực tế bình quân theo mức và so sánh với mức.

 

Mo-M1 = 0 => td đúng mức

>0 => tiết kiệm

<0 => vượt mức

 1. Tiết kiệm tương đối

 

 1. Tỷ lệ giảm mức

 

 • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiên mức
 1. Chỉ số phản ánh tình hình thực hiện mức tiêu dùng 1 loại nvl để sx ra 1 loại sp
 2. Chỉ số phản ánh tình hình thực hiện mức tiêu dùng 1 loại nvl để sx ra nhiều loại sp
 3. Chỉ tiêu phản ánh tình hình tiêu dùng nhiều loại nvl để sx 1 loại sp
 4. Chỉ số phản ánh tình hình thực hiện mức td nhiều loại vật liệu để sx ra nhiều loại sp.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *