Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắc nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin”

Please follow and like us:

Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắc nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin”

Gợi ý

Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều.

Trong luận điểm của Bác nhấn mạnh, bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều bởi vì thực tế tồn tại nhiều học thuyết, chủ nghĩa. Cụ thể có thể chứng minh như sau:

Khởi nghĩa nông dân Yên Thế

– Khởi nghĩa Yên Thế là một cuộc đối đầu vũ trang giữa những người nông dân ly tán tại vùng Yên Thế Thượng và sau đó là Thái Nguyên, đứng đầu bởi Đề Thám, với quân Pháp, khi Pháp vừa kết thúc chiến tranh với Trung Quốc và bắt đầu kiểm soát toàn bộ vùng Bắc kỳ những năm cuối thế kỷ 19 trong lịch sử Việt Nam. Trải qua 4 giai đoạn từ 1884 đến 1913, cuộc khởi nghĩa dần đi vào ngõ cụt và cuối cùng thất bại với sự kiện Đề Thám bị sát hại vào năm 1913.

– Tuy nhiên, theo nhận định của Hồ Chí Minh, phong trào khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo vẫn mang “cốt cách phong kiến”và chính vì hạn chế đó, đặt trong bối cảnh Việt Nam lúc đó, phong trào khởi nghĩa không thể không thất bại trước sức tấn công dồn dập và ác liệt của kẻ thù là thực dân Pháp đang ở trong  thế áp đảo.

Phong trào Đông Du và Phan Bội Châu

–   Phong trào Đông Du là một phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phong trào có mục đích kêu gọi thanh niên Việt Nam ra nước ngoài (Nhật Bản) học tập, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ cho việc giànhlại độc lập cho nước nhà.Lực lượng nòng cốt cổ động và thực hiện phong trào là Duy Tân hội và Phan Bội Châu.Phong trào hoạt động mạnh mẽ từ năm 1904 đến 1909, tiêu biểu là việc đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập. Phong trào tan rã năm 1909 sau khi Nhật cấu kết với Pháp trục xuất Phan Bội Châu và toàn bộ du học sinh Việt Nam về nước.

– Hệ tư tưởng chủ đạo: Họ mạnh dạn đón nhận những luồng tư tưởng dân chủ tư sản từ ngoài dồn dập tràn vào nước ta từ những năm đầu thế kỷ 20. Họ muốn dựa vào nước Nhật, một nước theo con đường tư bản châu Âu, giàu mạnh lên, đánh thắng đế quốc Nga (1905).Phải ra nước ngoài để tìm cách cứu nước; tư tưởng của Phan Bội Châu là đúng nhưng cách làm lại sai vì không thể nhờ Nhật do Nhật cũng la nước tư bản muốn xâm chiếm thuộc địa mở rông lãnh thổ.

Con đường cách mạng của Phan Châu Trinh.

–  Phan Châu Trinh (còn được gọi Phan Chu Trinh; 1872–1926) là nhà thơ, nhà văn, và là chí sĩ thời cận đại trong lịch sử Việt Nam.Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20. Ông là một nhà nho yêu nước có nhiều suy nghĩ tiến bộ.Có thể xem ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ.Đặc biệt hơn nữa, ông chọn con đường dấn thân tranh đấu nhưng ôn hòa, bất bạo động. Ông coi dân chủ cấp bách hơn độc lập và coi việc dùng luật pháp, cai trị quy củ có thể quét sạch hủ bại phong kiến.

– Theo Giáo sư Trần Văn Giàu:

“Qua những vấn đề tư tưởng yêu nước của Phan Châu Trinh được sơ bộ phân tích, có thể thấy rằng đường lối khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, đường lối chống chủ nghĩa thực dân Pháp nhằm giành lại độc lập tự chủ, lập chế độ

Như vậy có thể thấy có nhiều chủ nghĩa, nhiều tư tưởng giải phóng dân tộc trong thời kỳ này. Luận điểm Bác đưa ra được căn cứ vào tình hình thực tế.

Chủ nghĩa Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất    

Khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin

– Thế giới quan:Thế giới quan là hệ thống tổng quát những quan điểm của con người về thế giới (toàn bộ sự vật và hiện tượng thuộc tự nhiên và xã hội), về vị trí con người trong thế giới đó và về những quy tắc xử sự do con người đề ra trong thực tiễn xã hội.

–  Phương pháp luận biện chứng:Phương  pháp  luận  biện  chứng  là  bao  gồm  hệ  thống  các  nguyên  tắc hướng dẫn điều chỉnh hoạt động nhận thức và hoạt động cải tạo thế giới hiện thực của con người xuất phát từ lý luận biện chứng. Đó là xem xét sự vật hiện tượng, những phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng

– Khoa học và sự nghiệp giải phóng con người: Khoa  học  là  một  tập  hợp  tri  thức  đã  được  kiểm  chứng  bằng  thực nghiệm về các sự kiện, sự vật và hiện tượng tuân theo một quy luật xác định. Nó có đối tượng nghiên cứu, cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu cụ thể rõ ràng. Giải phóng con người là xóa bỏ người bóc lột người, xóa bỏ tha hóa để con người trở về với chính mình, phát triển bản tính chân chính của mình.

Nội dung chủ nghĩa Mác – Lênin

– Triết học Lênin: Trong triết học Mác- Lenin, chủ nghĩa duy vật biện chứng là hạt nhân lý luận triết học của thế giới quan khoa học Mác-Lenin, là hình thức phát triển cao  nhất  của  chủ  nghĩa  duy  vật  vì  nó  khác  phục  được  tính  trực  quan,  siêu hình, coi bản chất con người một cách trừu tượng của các hình thức triết học duy vật trước đó; là hệ thống lý luận, phương pháp được xác lập trên cơ sở giải quyết theo quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học.  Do  đó  nắm  vững  những  nội  dung  cơ  bản  của  chủ  nghĩa  duy  vật  biện chứng là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống quan điểm khoa học chủ nghĩa Mác-Lenin.

Chủ nghĩa Lênin là chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất7

Chủ nghĩa Lenin là chủ nghĩa cách mạng nhất

* Khái niệm cách mạng: Cách mạng là xóa bỏ cái cũ và thay thế cái mới tiến bộ hơn, là một thay đổi sâu sắc, thường là xảy ra trong một thờigian tương đối ngắn. Các cuộc cách mạng có thể dẫn đến một thay đổi trong các thể chế chính trị-xã hội, hoặc một thay đổi lớn trong một nền kinh tế hay văn hóa. Cách mạng đã từng xảy ra trong lĩnh vực như xã hội, chính trị, văn hoá, kinh tế, công nghiệp…

* Chủ nghĩa Lênin là học thuyết cách mạng nhất vì:

– Đó là học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu, điều kiện, phương pháp giải phóng triệt để xã hội, giải phóng giai cấp và dân tộc, giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột và bất công…

– CN Mác-lenin ko chỉ giải thích mà còn vạch ra con đường, những phương tiện cải tạo thế giới. Đó là mối liên hệ hữu cơ biện chứng giữa lýluận CM và thực tiễn CM. CN Mác – Lenin đã chỉ rõ: quần chúng ND làngười sáng tạo lịch sử, CM là sự nghiệp của quần chúng. Điều đó đã chỉ ra cho XH, đặc biệt là giai cấp CN, ND lao động phương pháp luận đúngđắn để nhận thức và cải tạo thế giới.

* Chứng minh thực tiễn:

Cách mạng Tháng Mười thành công dưới sự dẫn dắt của Lenin và tiên chỉ là chủ nghĩa Mác – Lênin đã hiện thực hóa lý tưởng về một xã hội mới – XHCN, mà trước đó chỉ là những ước mơ.

Chủ nghĩa Mác-Lenin là chủ nghĩa chân chính nhất

* Khái niệm chân chính: Tính chân chính nghĩa là sự đúng đắn, tổng hợp của nhiều yếu tố khách quan, chấn chỉnh những cái sai, cái cũ.

* Chủ nghĩa Mác – Lenin là chủ nghĩa chân chính nhất vì: CN Mác- Lenin do Mác, Angghen sáng tạo ra và Lenin phát triển là sự kế thừa và phát triển đến đỉnh cao của hệ thống các tư tưởng trước đó: cốt lõi là triết học Đức bao gồm Heghen và Phoiobac, cả những thành tựu tiêu biểu về kinh tế chính trị học của TBCN như công trình của Smith và Ricardo.

– Tiêu biểu nhất: CN Mác-lenin chỉ ra quy luật quan hệ sản xuất phải phùhợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thể hiện sự vận động thay thế các phương thức sản xuất trong xã hội. Đó là cơ sở để khẳng định sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản, sự thắng lợi tất yếu của CNXH.

– Điều đó tạo ra một bước ngoặt mới trong sự phát triển của loài người, đánh thẳng vào các hệ tư tưởng cũ của chế độ phong kiến cũng như CNTB.

– Dưới nhãn quan của HCM, chỉ có CM tháng 10 Nga do Lenin lãnh đạolà triệt để, là thành công đến nơi. ND lao động đã đc giải phóng và trở thành người chủ của XH. Người đã nhận định: “Trong TG bây giờ chỉ cócách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng dc hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, ko phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc CN Pháp khoe khoang bên An Nam. CM Nga đã đuổi đc vua, tư bản, địa chủ, rồi lại ra sức cho công nông các nước và dân bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa, tư bản trên thế giới”.=>>để đưa CM Việt Nam thành công chỉ có con đường duy nhất là đi theo CM chủ nghĩa dưới sự dẫn dắt của CN Mác – Lenin.

*Chứng minh thực tiễn:So sánh với các tư tưởng của các nhà cách mạng cuối TK 19 – đầu TK 20:Các cuộc đấu tranh của nhân dân yêu nước cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam với các hệ tư tưởng phong kiến, nửa phong kiến nửa tư sản hay tư sản dân chủ đều rơi vào tình trạng bế tắc và cuối cùng thất bại. Chỉ khi Hồ Chí Minh mang học thuyết Mác – Lenin truyền bá về nước, phá vỡ lối mòn tư duy của xã hội phong kiến và tư bản thì Cách mạng Việt Nam mới có sự chuyển biến rõ rệt và mạnh mẽ:Các tổ chức cộng sản đồng loạt ra đời như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn,… cùng với hàng loạt cá phong trào bãi công, biểu tình đòi quyền lợi của công nhân, trí thức, tiểu tư sản từ 1926 đến 1929, làm tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền đề của ĐCS Việt Nam, và chuẩn bị cho bước ngoặt mới của lịch sử Cách mạng Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác-Lenin là chủ nghĩa chắc chắn nhất

– Chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp, dân tộc, xã hội và con người

– Chỉ rõ lực lượng cách mạng: Giai cấp công nhân và nhân dân lao động

– Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết mở, có nghĩa là không phải cứng nhắc và bất biến mà có khả năng và không ngừng tự đổi mới, tự phát triển trong dòng trí tuệ của nhân loại. Toàn bộ học thuyết Mác-Lênin có giá trị bền vững xét trong tinh thần biện chứng, nhân đạo và hệ thống tư tưởng cốt lõi của nó. Những tinh hoa trí tuệ của các thế hệ kế tục sẽ làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng hoàn thiện và sáng rõ hơn trong các điều kiện cụ thể.

+ Sáng tạo là bản chất của triết học Mác: những nguyên lý, quy luật phổ biến khi vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể phải đúng đắn, sáng tạo.

+ Hiện thực khách quan không ngừng vận động và biến đổi, tư duy và ý thức phản ánh chúng cũng không ngừng bổ sung và phát triển. Triết học với tư cách là một khoa học cũng không  ngừng được bổ sung, phát triểnvà vận dụng một cách sáng tạo, sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh.

=>Luôn luôn đem lại phương hướng và niềm tin cho giai cấp bị bóc lột.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *