Phân tích các nhân tố tác động lên cán cân thương mại.Liên hệ VN

Please follow and like us:

Phân tích các nhân tố tác động lên cán cân thương mại.Liên hệ VN
-Tỷ giá : với các nhân tố # k thay đổi ( giá trong nc và nc ngoài ko đổi) thì khi tỷ giá tăng làm cho giá hàng hóa XK tính = ngoại tệ giảm,kích thích tăng sản lượng XK,làm tăng giá trị XK tính = nội tệ,ảnh hưởng tới CCTM
-Lạm phát: với các nhân tố # k đổi ( tỷ giá k đổi) nếu tỷ lệ lạm phát của 1 nc cao hơn nc ngoài,giá hàng hóa XK = nội tệ tăng ,làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nc này trên TT quóc tế,do đó làm cho khối lượng XK giảm, ảnh hưởng tới CCTM
-Gíá thế giới của hàng hóa XK tăng:với các nhân tố # k đổi,nếu giá thế giới của hàng hóa XK của 1 nc tăng sẽ làm tăng cầu nội tệ và tăng cung ngoại tệ trên FOREX,làm tăng giá trị XK tính = nội tệ và ngoại tệ, ảnh hưởng tới CCTM
-Thu nhập của người ko cư trú:với các nhân tố # k đổi,khi thu nhập thực tế của người k cư trú tăng,làm tăng cầu XK bởi người k cứ trú,do đó làm tăng cầu nội tệ và tăng cung ngoại tệ,làm tăng giá trị XK bằng nội tệ và ngoại tệ, ảnh hưởng tới CCTM
-Thuế quan và hạn ngạch ở nc ngoài: với các nhân tố # k đổi,giá trị XK của 1 nc sẽ giảm nếu bên nc ngoài áp dụng mức thuế quan cao,hạn ngạch NK thấp cũng như áp dụng các hàng rào phi thuế quan như: yêu cầu về chất lượng hàng hóa và tệ nạn quan liêu,kết quả làm giảm cầu nội tệ, ảnh hưởng tới CCTM
Các nhân tố tác động lên giá trị nhập khẩu hàng hóa cũng giống các nhân tố tác động lên XK nhưng có tác động ngc chiều
CCTM đc cải thiện khi tác động ròng của các nhân tố lên giá trị XK và NK là dương; trở nên xấu đi khi tác động ròng của các nhân tố lên giá trị XK và NK là âm

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *