phân tích các loại kiểm toán nếu phân theo đối tượng

Please follow and like us:

Phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể
1. Kiểm toán (bảng khai) tài chính (Audit of financial statements)
– Khái niệm: Kiểm toán tài chính là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính của các thực thể kinh tế do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện dựa trên hệ thống pháp lý đang có hiệu lực.
– các đặc trưng cơ bản:
+) đối tượng kiểm toán: là các bảng khai tài chính
+) chủ thể kiểm toán: tùy thuộc vào từng cuộc kiểm toán cụ thể mà chủ thể kiểm toán có thể là Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập hay Kiểm toán nội bộ. Nhưng chủ thể chủ yếu là Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Độc lập.
+) Khách thể kiểm toán: là các thực thể kinh tế có bảng khai tài chính được kiểm toán.
+) trình tự tiến hành kiểm toán: ngược với trình tự kế toán.
+) Cơ sở pháp lý tiến hành kiểm toán: hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán.
2. Kiểm toán hoạt động (Operational Audit)
– Khái niệm: Kiểm toán hoạt động là việc thẩm tra các trình tự và các phương pháp tác nghiệp ở bộ phận hoặc đơn vị được kiểm toán nhằm mục đích đánh giá tính hiệu quả, hiệu năng của các hoạt động , từ đó đưa ra những ý kiến để cải thiện hoạt động đó.
– Các đặc trưng cơ bản:
+) Đối tượng kiểm toán : là hoạt động (nghiệp vụ) cụ thể
+) Chủ thể kiểm toán : tùy thuộc vào từng cuộc kiểm toán cụ thể mà chủ thể kiểm toán có thể là Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập hay Kiểm toán nội bộ. Nhưng chủ thể là Kiểm toán nội bộ.
+) Khách thể kiểm toán: là các bộ phận, đơn vị chứa đựng đối tượng kiểm toán.
+)Trình tự tiến hành kiểm toán : xuôi theo trình tự kế toán.
+) Cơ sở pháp lý tiến hành kiểm toán: chưa thiết lập được những chuẩn mực riêng.
3.Kiểm toán liên kết
– Khái niệm: kiểm toán liên kết là sự sáp nhập các loại kiểm toán trên và thường ứng dụng ở các đơn vị công cộng. Đây là việc thẩm định, soát xét công việc quản lý các nguồn tài chính, nhân lực, vật lực đã ủy quyền cho người sử dụng theo mục đích đã đặt ra.
– mục tiêu của kiểm toán liên kết:
+) xác minh tính trung thực của các thông tin tài chính cùng với xác định mức an toàn của các nghiệp vụ tài chính và sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
+) Hướng vào những thành tích và hiệu quả trong đó cần xem xét việc thiết lập hệ thống thông tin và quản lý cũng như việc điều hành hướng tới tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *