Phân biệt bầu cử thêm và bầu cử lại theo pháp luật bầu cử Đại Biểu Quốc Hội

Please follow and like us:

Phân biệt bầu cử thêm và bầu cử lại theo pháp luật bầu cử Đại Biểu Quốc Hội

Chỉ tiêu Bầu cử thêm Bầu cử lại
Trường hợp  + Quốc hội: nếu số người trúng cử chưa đủ số đại biểu được bầu do Uỷ ban thường vụ quốc hội ấn định cho đơn vị bầu cử. -> ảnh hưởng tính đại diện + HĐND: chưa đủ 2/3 đại biểu HĐND số đại biểu ấn định cho đơn vị bầu cử   + Có vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử+ Ở mổi đơn vị bầu cử, nếu số cử tri đi bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri trong danh sách cử tri
Thời gian Tiến hành chậm nhất là 20 ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên Tiến hành chậm nhất sau là 15 ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên
  Danh sách ứng cử viên Trong cuộc bầu cử thêm cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách nhửng người đã ứng cử lần đầu nhưng không trúng cử. Trong cuộc bầu cử lại cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người đã ứng cử lần đầu
 Xác định kết quả bầu cử:

 

Người trúng cử là người được quá nửa số phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số đaại biểu theo quy định thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai. Nếu bầu cử lại mà số cử tri đi bầu vẫn chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách thì không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *