Nhận thức cảm tính là gì? Nhận thức lý tính là gì? Vì sao nhận thức phải đi từ cảm tính đến lý tính? Cho ví dụ

Please follow and like us:

Nhận thức cảm tính là gì? Nhận thức lý tính là gì? Vì sao nhận thức phải đi từ cảm tính đến lý tính? Cho ví dụ
Nhận thức cảm tính là mức độ nhận thức đầu tiên, thấp nhất của con người. Trong đó con người phản ánh những thuộc tính bên ngoài, những cái đang trực tiếp tác động đến giác quan của họ. Nhận thức cảm tính bao gồm: cảm giác tri giác.
Nhận thức lý tính là mức độ nhận thức cao ở con người, trong đó con người phản ánh những thuộc tính bên trong, những mối quan hệ có tính quy luật của hiện thức khách quan một cách gián tiếp. N

Vì sao nhận thức phải đi từ cảm tính đến lý tính?
Vì nhận thức lý tính là sự nhận thức về bản chất triển khai sự vật và tính quy luật của nó thông qua ba hình thức tuần tự tịnh tiến đó là là khái niệm, suy luận và phán đoán. Nhận thức lý tính có các đặc điểm là gián tiếp, trừu tượng và khách quan. Nhận thức lý tính là hình thức kiến thức nâng cao thể hiện bản chất và tính quy luật của sự vật dựa trên nhận thức cảm tính.Nhận thức lý tính là hình thức nhận thức cao cấp phát triển từ cơ sở nhận thức cảm tính. Cần có nhận thức cảm tính mới đến lý tính.
Ví dụ:
Khi tham gia đầu tư chứng khoán với một doanh nghiệp có doanh thu cao, lợi nhuận tăng trưởng đều đặn theo cảm tính một nhà đầu tư sẽ đánh giá: ồ công ty này chắc tốt. Tuy nhiên sau đó khi phân tích số liệu về khả năng thanh toán, ngành nghề, khả năng phát triển, tình hình kiểm toán, thị giá hiện tại của cổ phiếu… nhà đầu tư mới có những suy nghĩ phân tích và đánh giá cụ thể sâu hơn về doanh nghiệp đó có tốt hay không.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *