Nhận định: “Tài sản trí tuệ là tài sản được quy định trong pháp luật Việt Nam và bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”. Anh/chị hãy cho biết nhận định này đúng hay sai? Giải thích rõ vì sao?

Please follow and like us:

Nhận định: “Tài sản trí tuệ là tài sản được quy định trong pháp luật Việt Nam và bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”. Anh/chị hãy cho biết nhận định này đúng hay sai? Giải thích rõ vì sao?
Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

Tài sản trí tuệ được hình thành qua quá trình hoạt động trí tuệ của con người. Tài sản trí tuệ là một bộ phận của tài sản vô hình, khác với khả năng không thể/khó có thể tái tạo của tài sản hữu hình, tài sản trí tuệ lại có khả năng tái tạo có Đặc điểm:
Là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ
Có khả năng tái tạo và phát triển;
Có khả năng bị hao mòn vô hình;
Tồn tại ở dạng thông tin và có khả năng lan truyền vô tận;
Dễ bị sao chép;
Trong cùng một thời điểm, có thể có nhiều người cùng sử dụng;
Có thể được định giá bằng tiền và có thể được trao đổi trên thị trường…
Như vậy, tài sản trí tuệ, theo nghĩa rộng nhất, là kết quả của hoạt động sáng tạo trí tuệ của con người, bao gồm tất cả các sản phẩm của hoạt động trí tuệ từ các ý tưởng, tác phẩm văn học, nghệ thuật, chương trình máy tính, công trình khoa học, bí quyết cho tới các giải pháp kỹ thuật …Ở nghĩa hẹp hơn, tài sản trí tuệ là bất kỳ những tri thức nào có giá trị dù được pháp luật bảo hộ hay những tri thức chỉ có tính hữu ích thông thường, chưa đáp ứng các điều kiện bảo hộ của pháp luật
 Theo như nhận định “Tài sản trí tuệ là tài sản được quy định trong pháp luật Việt Nam và bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng” đây là đối tượng đươc được bảo hộ theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ của nước ta không bao gồm tất cả nhưng tài sản trí tuệ

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *