Ngoại ứng là gì? đặc điểm và phân loại? Vì sao tất cả các ngoại ứng đều là phi hiệu quả? Các giải pháp của chính phủ đối với từng loại ngoại ứng là gì?

Please follow and like us:

Ngoại ứng là gì? đặc điểm và phân loại? Vì sao tất cả các ngoại ứng đều là phi hiệu quả? Các giải pháp của chính phủ đối với từng loại ngoại ứng là gì?
Ngoại ứng là chi phí hoặc lợi ích mang lại cho bên thứ ba mà không được phản ánh vào giá cả thị trường (bên thứ ba là một đối tượng khác ngoài người mua và người bán).
Đặc điểm:
 Do cả sản xuất và tiêu dùng gây ra
 Mang tính tương đối
 Tất cả các ngoại ứng đều là phi hiệu quả xã hội
Phân loại:
 Ngoại ứng tích cực là những lợi ích mang lại cho bên thứ ba nhưng không được phản ánh vào giá cả sản phẩm
 Ngoại ứng tiêu cực là những chi phí áp đặt lên đối tượng thứ ba nhưng không được phản ánh trong giá cả sản phẩm
Tất cả các ngoại ứng đều là phi hiệu quả do: tác động của ngoại ứng không được phản ánh trong giá cả của hàng hóa dịch vụ dẫn đến mức sản lượng cân bằng của ngành không đạt được như mong đợi.
Các giải pháp của chính phủ:
 Đối với ngoại ứng tích cực:
– Trợ cấp
– Chính phủ có thể tiến hành giảm thuế hoặc cho không
 Đối với ngoại ứng tiêu cực:
– Hợp nhất, đàm phán
– Quy định quyền sở hữu
– Dùng dư luận xã hội
– Đánh thuế (Thuế Pigou) = MEC
– Trợ cấp
– Hạn mức xả thải, hạn mức gây ngoại ứng

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *