Nêu khái niệm, đặc điểm công cụ tài chính, phân loại công cụ tài chính?

Please follow and like us:

Câu hỏi: Nêu khái niệm, đặc điểm công cụ tài chính, phân loại công cụ tài chính?

Trả lời:

Khái niệm công cụ tài chính: công cụ tài chính là bất kì hợp đồng kinh tế nào đem lại tài sản tài chính cho chủ thể này, đồng thời đem lại nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu cho chủ thể kia trong hợp đồng.

Đặc điểm:

-CCTC không có hình dạng vật chất cụ thể (thường chỉ là các bút toán ghi sổ hay là các giấy tờ);

-Giá trị của CCTC không phụ thuộc vào giá trị sử dụng mà phụ thuộc và cung cầu trên thị trường.

-Giá trị của CCTC có sự biến động theo thời gian.

-CCTC không tham gia trực tiếp trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ như TSCĐ hay hàng tồn kho.

-CCTC là loại tài sản có tính lỏng cao, hỗ trợ cho các quyết định tài chính của nhà quản lý như việc quyết định giữ lại tỷ lệ tiền mặt là bao nhiêu, lựa chọn các phương án đầu tư từ tiền mặt nhàn rỗi…

Phân loại:

Công cụ tài chính được phân làm 2 loại cơ bản là tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính. Cụ thể:

Tài sản tài chính gồm 4 loại:

Nhóm 1: TSTC ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo KQKD

Nhóm 2: Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

Nhóm 3: Khoản cho vay và phải thu

Nhóm 4: TSTC không thuộc 3 nhóm trên

Nợ phải trả tài chính gồm 2 loại:

Nhóm 1: Nợ phải trả tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, bao gồm:

+ Nợ phải trả tài chính nắm giữ để kinh doanh;

+ Công cụ tài chính phái sinh

+ Nợ phải trả tài chính được doanh nghiệp xếp vào nhóm ghi theo giá trị hợp lý

+ Phải trả người bán, phải trả nội bộ… bằng ngoại tệ

Nhóm 2:  Nợ phải trả tài chính khác:

+ Không thuộc nhóm trên

+ Phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, nhận kí cược kí quỹ bằng VND

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *