Nêu đặc điểm khoản cho vay, đo lường giá trị ghi sổ khoản cho vay và phương pháp hạch toán khoản cho vay theo chế độ kế toán Việt Nam. So sánh với thông lệ quốc tế

Please follow and like us:

Câu hỏi: Nêu đặc điểm khoản cho vay, đo lường giá trị ghi sổ khoản cho vay và phương pháp hạch toán khoản cho vay theo chế độ kế toán Việt Nam. So sánh với thông lệ quốc tế.

Trả lời:

  1. a) Đặc điểm khoản cho vay và phải thu

– là TSTC phi phái sinh

– thuộc nhóm 3 trong 4 nhóm TSTC

– không được niêm yết trên thị trường nên tính thanh khoản thấp hơn so với TSTC ghi nhận theo GTHL

– thời điểm đáo hạn là không chính xác

– số tiền thu về không xác định

– VD: Phải thu KH (131), Ứng trước cho người bán (331), Phải thu khác (138), Kí cược , Kí quỹ ngắn hạn (144), dài hạn (244), Phải thu nội bộ (136)

– Lưu ý: khoản tạm ứng (141) là chi phí thực hiện công vụ, không tính là phải thu

  1. b) Đo lường giá trị ghi sổ

– Đo lường ban đầu: theo Giá mua + chi phí giao dịch (chi phí mua)

– Đo lường sau ban đầu: sử dụng Giá trị phân bổ

Điều kiện để đánh giá lại:

+ Khi có bằng chứng chắc chắn về sự giảm giá trị đáng kể, ghi giảm giá trị thông qua TK dự phòng (ở VN) hoặc ghi giảm trực tiếp giá trị khoản cho vay đó (quốc tế)

+ Nếu không có bằng chứng chắc chắn thì có thể ước tính giá trị suy giảm dựa trên các TSTC có mức rủi ro tính dụng tương tự

– Chênh lệch giá trị ghi nhận: tính vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính

  1. c) Phương pháp hạch toán theo chế độ kế toán VN

– Ghi nhận ban đầu:

Nợ TK Phải thu

Có TK Tiền…

– Ghi nhận sau ban đầu (Khi đánh giá lại giá trị của TSTC):

+ nếu tăng giá trị: không ghi nhận

+ nếu giảm giá trị:

Nợ TK Chi phí tài chính

Có TK Dự phòng giảm giá khoản phải thu

  1. d) So sánh với thông lệ quốc tế

– Ghi nhận ban đầu: giống nhau

– Ghi nhận sau ban đầu (Khi đánh giá lại giá trị của TSTC):

+ nếu tăng giá trị:

Nợ TK Phải thu

Có TK Doanh thu tài chính

+ nếu giảm giá trị:

Nợ TK Chi phí tài chính

Có TK TK Phải thu

-Xóa bỏ khoản nợ phải thu: Giống nhau

Nợ TK Tiền

Có TK Phải thu

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *