Nêu các nội dung và các chỉ tiêu để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp

Please follow and like us:

Nêu các nội dung và các chỉ tiêu để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp
* các chỉ tiêu để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp là:
1. Tổng số nguồn vốn: Là sự biến động tăng giảm của tổng số nguồn vốn cuối năm so với đầu năm và so với các năm trước liền kề
2. Hệ số tự tài trợ: Phản ánh khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập tài chính của DN.
Hệ số tài trợ= vốn chủ sở hữu/ tổng số nguồn vốn
3. Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn: Phán ánh khả năng trang trải tài sản dài hạn bằng vốn chủ sở hữu. Nếu trị số lớn hơn 1 thì số vốn DN thừa khả năng trang trải=> DN gặp ít khó khăn.
Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn= Vốn chủ sở hữu/ Ts dài hạn
4. Hệ số đầu tư: Phán ánh mức độ đầu tư của tài sản dài hạn trong tổng số tài sản
Hệ số đầu tư= (TS dài hạn- phải thu dài hạn)/ tổng số tài sản
5. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: Phản ánh khả năng thanh toán chung của DN trong kỳ báo cáo
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát= Tổng tài sản/ tổng nợ phải trả
6. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của DN là cao hay thấp
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn= Tổng ts ngắn hạn/ tổng số nợ ngắn hạn
7. Hệ số khả năng thanh toán nhanh: phán ánh khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ ngắn hạn của DN bằng tiền
Hệ số khả năng thanh toán nhanh= Tiền và các khoản tương đương tiền/ tổng số nợ ngắn hạn
8. Hệ số khả năng chi trả= số tiền thuần lưu chuyển trong kỳ/ nợ ngắn hạn
9. Khả năng sinh lời của tài sản: phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ở DN
Khả năng sinh lời của ts= lợi nhuận trước thuế/ Tổng ts bình quân
10. Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu: Phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của DN
Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng vốn chủ sở hữu bình quân

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *