NÊU CÁC CÁCH GIẢI QUYẾT XĐPL?

Please follow and like us:

NÊU CÁC CÁCH GIẢI QUYẾT XĐPL?
Xung đột pháp luật là một hiện tượng đặc thù của Tư pháp quốc tế. Nó phát sinh do hai nhóm nguyên nhân sau:
Nguyên nhân khách quan: Do pháp luật của các nước có sự khác nhau; Do đối tượng điều chỉnh có sự hiện diện của yếu tố nước ngoài

Nguyên nhân chủ quan: Có sự thừa nhận khả năng áp dụng pháp luật nước ngoài của nhà nước;

Để giải quyết các xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế gồm có 03 phương pháp như sau:

1. Phương pháp thực chất: Xây dựng và áp dụng các quy phạm thực chất Phương pháp thực chất là phương pháp dùng quy phạm thực chất, trực tiếp để điều chỉnh quan hệ mà không cần qua bất kì một khâu trung gian nào.
Qui phạm thực chất gồm hai loại sau:
+ Quy phạm thực chất thống nhất: là loại quy phạm thực chất nằm trong các Điều ước quốc tế.
+ Quy phạm thực chất thông thường: là loại quy phạm thực chất nằm trong hệ thống pháp luật quốc gia

2. Phương pháp xung đột: Xây dựng và áp dụng các quy phạm xung đột Nói một cách phổ quát, phương pháp xung đột là phương pháp sử dụng các quy phạm xung đột để giải quyết xung đột pháp luật.

3. Áp dụng tập quán quốc tế hoặc “pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội tương tự”

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *