Mục tiêu chiến lược đúng đắn?Cách xác định?

Please follow and like us:

Mục tiêu chiến lược đúng đắn?Cách xác định?

Các yêu cầu của mục tiêu chiến lược đúng đắn:

  1. Tính cụ thể:

Chỉ rõ mục tiêu liên quan đến vấn đề gì?Thời gian cụ thể là bao nhiêu? Ai chịu trách nhiệm cụ thể Tuy nhiên tính cụ thể tùy thuộc vào thứ bậc của mục tiêu: mục tiêu chung, tổng quát của nhà quản trị cấp cao thường mang tính định hướng còn mục tiêu của cấp dưới thường cụ thể, chi tiết hơn.

  1. Tính linh hoạt

Linh hoạt để có thể điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của mục tiêu kinh doanh biến động.Khi đề ra mục tiêu thường xác định một khoảng dung sai cho phép trong quá trình thực hiện, nếu kết quả đạt được nằm trong khoảng chênh lệch này được xem là bình thường.mức linh hoạt thường tăng theo mức độ cụ thể của mục tiêu.

  1. Tính định lượng (tính đo lường được)

Mục tiêu là cơ sở quan trọng để đánh giá thực hiện, bởi vậy phải có tính định lượng, tức là phải thể hiện dưới dạng các các chỉ tiêu định lượng để có khả năng đo lường được.tuy nhiên trong hệ thống mục tiêu còn có các mục tiêu định tính, trong trường hợp này cần lượng hóa các mục tiêu định tính thông qua hệ thống điểm số theo thang bậc để thực hiện đo lường được để đánh giá kiểm tra dễ dàng.

  1. Tính khả thi

Mục tiêu đặt ra là để cho mọi người, các bộ phận thực hiện nên cần có tính khả thi. Muốn vậy các mục tiêu phải sát với thực tế và có khả năng thực hiện được.phải theo dõi sự biến động của mục tiêu và của hoạt động kinh doanh để xác định cho phù hợp. khi đặt mục tiêu cần dự tính sự thay đổi mục tiêu nhất là sự phát triển của nguồn nhân lực, khả năng ứng dụng công nghệ mới để xác định chính xác mục tiêu.

  1. Tính nhất quán

Đòi hỏi các mục tiêu đề ra phải thống nhất, phù hợp với nhau, không để mục tiêu này cản trở, loại trừ đến thực hiện 1 mục tiêu khác. Mục tiêu của DN, các phòng ban và đơn vị trực thuộc phải có mối quan hệ tương hợp trở thành một thể thống nhất. trong quá trình thực hiện cần theo dõi chặt chẽ tình hình phát hiện các mâu thuẫn để xử lý kịp thời đảm bảo tính thống nhất.

  1. Tính hợp lý (tính chấp nhận được)

Mục tiêu đúng phải được những người thực hiện và các đối tượng liên quan chấp nhận, muốn vậy mục tiêu thỏa mãn những nguyện vọng, mong muốn của những tầng lớp trên. Các nhà quản trị khi XD mục tiêu cần nghiên cứu nhu cầu, mong muốn của các thành viên trong DN và thuyết phục họ vì mục tiêu chung.

  1. Tính tiên tiến

Phải có tác dụng thúc đẩy các thành viên nỗ lực thực hiện để đạt kết quả mong muốn.nếu mt quá thấp các thành viên không cần nỗ lực cố gắng vẫn thực hiện được 1 cách dễ dàng.Ngược lại nếu quá cao, không thực hiện được sẽ làm họ nản chí, buông xuôi.

Cách xác định:

  1. Xác định mục tiêu tập trung: đảm bảo tính tập trung thống nhất, có tầm nhìn, tính tới lợi ích lâu dài. Thiếu tính thực tiễn do các nhà hoạch định cấp trên không hiểu hết cơ hội, nguy cơ và khó khăn của cấp dưới có thể đề ra mục tiêu không sát thực. Thiếu tính linh hoạt: do áp đặt mục tiêu từ trên xuống nên khó điều chỉnh cho phù hợp với sự biến động của môi trường KD, ảnh hưởng đến hiệu quả. Có thể gặp sự chống đối, phản kháng của cấp dưới do không hiểu hết ý tưởng của cấp trên hoặc phản ứng do bị áp đặt. PP này thường được vận dụng trong điều kiện MTKD ổn định ít biến động, DN chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây.
  2. Xác định mục tiêu phân tán: Phù hợp với TT, huy động sự tham gia của mọi người, ít gặp sự chống đối PP này hạn chế nhược điểm của PP tập trung nhưng mục tiêu dễ bị phân tán, mang lợi ích cục bộ khó bảo đảm tính thống nhất, các bộ phận sẽ quan tâm đến lợi ích trước mắt hơn là lợi ích lâu dài, có thể xảy ra mâu thuẫn trong thực hiện và thiếu tầm nhìn chiến lược. PP này ứng dụng tốt trong điều kiện MTKD biến động đòi hỏi sự sáng tạo, phạm vi địa bàn KD rộng và nền văn hóa mà DN theo đuổi mang phong cách phươg Đông.
  • Trong đk hội nhập hiện nay nên kết hợp cả 2pp để có thể tận dụng đc ưu điểm và hạn chế nhược điểm của cả 2pp.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *