Luật ngân hàng nghiên cứu những vấn đề gì? Vì sao phải quan tâm đến những vấn đề đó?

Please follow and like us:

Đáp án tham khảo:
Xem thêm: Tại đây
Luật Ngân hàng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Nhà nước tổ chức và quản lý hoạt động ngân hàng, các quan hệ về tổ chức hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác.

Mục tiêu của Luật ngân hàng

– Cung cấp sự minh bạch cho người tiêu dùng

– Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng ngân hàng

– Tránh lạm dụng ngân hàng cho các mục đích như rửa tiền

– Cho phép người tiêu dùng gửi ngân hàng một cách bí mật

– Ngăn chặn các tội phạm khác

– Ưu tiên cho vay ngân hàng theo các ưu tiên kinh tế, xã hội

– Cung cấp ngân hàng công bằng và cơ hội bình đẳng cho ngân hàng

-Ngăn chặn khủng bố

-Tạo ra các thông lệ đòi nợ công bằng

– Thực hiện các thỏa thuận thẻ tín dụng công bằng cho người tiêu dùng

– Ngăn chặn các ngân hàng cho vay không công bằng đối với những người trong cuộc như cán bộ và cổ đông chính

-Cho phép khách hàng đưa ra tranh chấp một cách hợp lý

– Các mục tiêu khác

* Phải quan tâm đến những vấn đề trên, Vì đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng là: Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước cũng như các quan hệ xã hội nảy sinh từ hoạt động lưu thông tiền tệ, tín dụng, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và các chủ thể khác tham gia vào lĩnh vực ngân hàng.

Xu hướng chung ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là tách bạch giữa luật tài chính và luật ngân hàng. Tuy đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật ngân hàng có thể được xác định cụ thể nhưng chưa hẳn luật ngân hàng được thừa nhận là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, luật ngân hàng với các quy phạm pháp luật của nó có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *