Đáp án trắc nghiệm: Luật Hành chính Việt Nam – EL09.

Please follow and like us:

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Luật Hành chính Việt Nam – EL09.

Biện pháp xử lý hành chính khác không áp dụng đối với công dân nước ngoài.
Đúng
Biện pháp xử lý hành chính khác là biện pháp cưỡng chế hành chính chỉ áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính.

Chọn một câu trả lời:

Sai
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là các cơ quan hành chính có thẩm quyền chuyên môn ở địa phương.
Sai
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.

Chọn một câu trả lời:

Sai
Các hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức đồng thời là các hình thức xử lý kỷ luật áp dụng đối với cán bộ

Chọn một câu trả lời:

Sai
Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều được qui định tại Hiến pháp 2013.
Sai
Các quyết định của tòa án có thể được ban hành theo thủ tục hành chính.
Đúng
Các tổ chức chính trị xã hội có thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật.
Sai
Các tổ chức xã hội nghề nghiệp là đoàn thể quần chúng được hình thành bởi dấu hiệu nghề nghiệp

Chọn một câu trả lời:

Sai
Cán bộ, công chức phạm tội bị tòa án có thẩm quyền tuyên áp dụng hình phạt tù luôn bị xử lý kỷ luật với hình thức Buộc thôi việc
Đúng
Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng chứng chỉ giả sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc
Đúng
Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật luôn bị xử lý kỷ luật
Sai
Cấp giấy phép cho chủ phương tiện cơ giới là hoạt động áp dụng qui phạm pháp luật hành chính..

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Cấp giấy phép lái xe cho chủ phương tiện cơ giới là hoạt động ban hành văn bản áp dụng qui phạm pháp luật hành chính.
Sai
Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Sai
Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương mới tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều.
Đúng
Chính phủ ban hành Nghị định để qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho Bộ, cơ quan ngang bộ là hoạt động phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước.
Sai
Chính phủ có thể ban hành nghị quyết với tư cách là quyết định hành chính chủ đạo.
Sai
Cho thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật áp dụng đối với công chức.
Sai
Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền áp dụng tất cả các bi ện pháp cưỡng chế nhà nước.
Sai
Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp không có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính qui phạm.
Đúng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ban hành quyết định xử phạt công dân N với mức phạt trên 50 triệu đồng.
Đúng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể là công chức.
Đúng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền áp dụng biện pháp Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép khi xử lý vi phạm hành chính.
Đúng
Công chức có thể góp vốn để hưởng lợi nhuận vào các công ty trách nhiệm hữu hạn, bệnh viện tư, trường học tư
Đúng
Công chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị xã hội là người đứng đầu đơn vị đó.

Chọn một câu trả lời:

Sai
Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước là biểu hiện công dân tham gia vào quản lý hành chính nhà nước trực tiếp.
Sai
Cơ quan hành chính nàh nước là chủ thể quan trọng, chủ yếu trong quan hệ pháp luật hành chính.
Đúng
Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan duy nhất có chức năng quản lý hành chính nhà nước.

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Cơ quan quyền lực nhà nước là chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính.
Đúng
Cơ quan tòa án là chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính.
Đúng
Cơ sở để truy cứu trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính.
Đúng
Cơ sở để xử phạt hành chính là vi phạm hành chính.
Đúng
Cưỡng chế hành chính có thể áp dụng đối với cá nhân, tổ chức không thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Cưỡng chế hành chính có thể được áp dụng ngay cả khi không có vi phạm hành chính xảy ra.

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính có thể áp dụng đối với người không thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
Đúng
Hình thức thực hiện những hoạt động mang tính pháp lý khác là biểu hiện của hoạt động áp dụng qui phạm pháp luật hành chính.
Đúng
Hội luật gia Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Sai
Hội nhà văn Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Sai
Khi hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính người có thẩm quyền không được áp dụng bất kỳ biện pháp cưỡng chế hành chính nào.
Sai
Khi tham gia vào quan hệ pháp luật các tổ chức xã hội luôn nhân danh chính tổ chức mình.
Đúng
Khi thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật công chức phải chịu tối đa ba dạng trách nhiệm pháp lý
Đúng
Khi xử phạt hành chính người có thẩm quyền ko cần xem xét đến dấu hiệu thiệt hại xảy ra trên thực tế.
Sai
Mọi quyết định hành chính đều là đối tượng của khiếu nại hành chính.
Sai
Mọi quyết định hành chính qui phạm đều là nguồn của luật hành chính.
Đúng
Mối quan hệ giữa Bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quan hệ pháp luật hành chính.

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp trên với cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp dưới trức tiếp là mối quan mà giữa hai chủ thể chỉ lệ thuộc thuộc nhau về hoạt động.
Sai
Một người có thể vừa bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo vừa bị áp dụng hình thức phạt tiền khi vi phạm hành chính.
Đúng
Ngân hành nhà nước Việt nam là cơ quan hành chính nhà nước.
Đúng
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp là quyết định hành chính chủ đạo.
Đúng
Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo và hình thức phạt tiền đối với trường hợp vi phạm hành chính của công dân
Đúng
Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo với hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép đối với cá nhân thực hiện một hành vi vi phạm hành chính.
Sai
Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bằng cách khấu trừ một phần lương.
Sai
Người có thẩm quyền xử phạt hành chính luôn đồng thời có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.
Sai
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính là quyết định hành chính.
Sai
Phương pháp cưỡng chế chỉ được áp dụng trong trường hợp đã sử dụng phương pháp thuyết phục nhưng không đạt được mục đích của quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là cách thức tác động của chủ thể quản lý hành chính nhà nước lên đối tượng quản lý hành chính nhà nước.
Sai
Phương pháp quản lý hành chính nhà nước là cách thức điều chỉnh của qui phạm pháp luật hành chính lên các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý hành chính nhà nước.

Chọn một câu trả lời:

Sai
Quyết định hành chính cá biệt không phải là nguồn của luật hành chính.
Đúng
Quyết định hành chính mang tính dưới luật.
Đúng
Quyết định xử lý kỷ luật luật sư của Đoàn luật sư là quyết định hành chính áp dụng pháp luật.
Sai
Quyết định xử lý kỷ luật luật sư là đối tượng của khiếu nại.
Sai
Sở, phòng, ban không phải là cơ quan hành chính nhà nước do vậy không có chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Sở, phòng ban là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở địa phương.
Sai
Tất cả các đại biểu Quốc hội đều là cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức.
Sai
Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều là nguyên tắc Hiến định.
Sai
Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều thể hiện rõ nét bản chất nhà nước Việt Nam.
Sai
Tất cả các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà nước đều là quan hệ pháp luật hành chính.
Sai
Tất cả các tổ chức xã hội đều tổ chức và hoạt động theo điều lệ.

Chọn một câu trả lời:

Sai
Tất các các cơ quan hành chính nhà nước đều sử dụng phương thức lãnh đạo kết hợp giữa lãnh đạo tập thể với lãnh đạo cá nhân người đứng đầu.
Sai
Tất các các quyết định hành chính cá biệt đều là đối tượng của khiếu kiện hành chính.
Sai
Tất các cơ quan hành chính nhà nước đều lệ thuộc với nhau về tổ chức và hoạt động.
Sai
Thanh tra Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nàh nước về công tác thanh tra.
Đúng
Thu hồi giấy phép là hình thức xử phạt hành chính.
Sai
Thủ tục hành chính có tính phong phú, đa dạng.
Đúng
Tính bị xử phạt của vi phạm hành chính là việc cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính đã bị xử phạt trên thực tế.
Sai
Tòa án có thể là chủ thể tiến hành thủ tục hành chính.
Đúng
Tổ chức xã hội chỉ là chủ thể tham gia vào quan hệ thủ tục hành chính.
Đúng
Tổ chức xã hội có thể là chủ thể quản lý hành chính nhà nước.

Chọn một câu trả lời:

Đúng
Tranh chấp hành chính luôn được giải quyết theo thủ tục hành chính.
Sai
Trong mọi trường hợp khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đều phải thành lập Hội đồng kỷ luật.
Sai
Trong mọi trường hợp việc công chức chấp hành mệnh lệnh bất hợp pháp của cấp trên đều không phải gánh chịu về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó
Sai
Văn bản qui phạm pháp luật có nội dung chứa đựng qui phạm pháp luật hành chính là quyết định hành chính qui phạm.
Sai
Văn phòng Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước.
Đúng
Việc chuyển giao quyền lực nhà nước từ trung ương xuống địa phương, từcấp trên xuống cấp dưới là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ.
Đúng
Việc tuyển dụng công chức chỉ được thực hiện theo phương thức thi tuyển.
Sai
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *